"to itch" translation into Polish

EN

"to itch" in Polish

EN to itch
volume_up
[itched|itched] {verb}

to itch
volume_up
swędzieć {ipf. v.}
I have an itch on my leg, can you come and scratch it?
Swędzi mnie noga, mogłabyś mnie podrapać?
And the idea is that the character has an inner motor, a dominant, unconscious goal that they're striving for, an itch that they can't scratch.
Chodzi o to, że bohater ma wewnętrzny motor, dominujący, podświadomy cel, do którego dąży, swędzenie, którego nie można podrapać.
At the injection site: redness, hardness, swelling, itching and pain.
w miejscu wstrzyknięcia: zaczerwienienie, stwardnienie, obrzęk, swędzenie oraz ból;
I have an itch on my leg, can you come and scratch it?
Swędzi mnie noga, mogłabyś mnie podrapać?
to itch

Context sentences for "to itch" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishProtopic alters the abnormal immune response and relieves the skin inflammation and the itch.
Protopic zmienia nieprawidłową odpowiedź immunologiczną likwidując stan zapalny i świąd.
EnglishEven after his father died, he was still trying to scratch that itch.
Nawet po śmierci ojca nadal starał się drapać to swędzące miejsce.
EnglishAuden called it an "intolerable neural itch," and indeed, that's what it is.
W.H. ~~~ Auden nazwał go "nieznośnym swędzeniem nerwów".
EnglishProtopy alters the abnormal immune response and relieves the skin inflammation and the itch. du ro
Protopy zmienia nieprawidłową odpowiedź immunologiczną likwidując stan zapalny i świąd. w z be
EnglishAllergic skin reactions (e.g. swelling, itch or redness).
Alergiczne odczyny skórne (np. zapalenie skóry, pokrzywka).
EnglishHaving led my group since 2002, I have a touch of what we call in English the seven-year itch.
Ponieważ prowadziłem moją grupę od 2002 roku, odczuwam to, co z angielska nazywamy kryzysem po siedmiu latach małżeństwa.
Englishis that itch and anaphylaxis (weakness, drop in blood pressure, difficulty breathing, swelling of the face),
ciśnienia tętniczego krwi, trudności z oddychaniem, obrzęk twarzy) były rzadko raportowane (może wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów). oz
EnglishJehovah will smite thee with the boil of Egypt, and with the emerods, and with the scurvy, and with the itch, whereof thou canst not be healed.
Zarazi cię Pan wrzodem Egipskim, i niemocą zadnicy, i krostami, i świerzbem, a nie będziesz mógł być uleczony.
Englishinflammation and the itch. du
EnglishTime to scratch that itch, is it?
EnglishOnce the skin is irritated, an itch-scratch cycle starts and this may lead to lesions that are quite severe in appearance within a few hours.
Gdy skóra jest podrażniona, rozpoczyna się cykl „ swędzenia- drapania ”, co może w ciągu kilku godzin prowadzić do dość poważnie wyglądających zmian.
EnglishIn the long-term treatment of eczema, begin using < Invented Name > as soon as you notice signs and symptoms (redness and itch).
W długotrwałym leczeniu wyprysku atopowego należy ponownie zastosować { Nazwa własna } natychmiast po stwierdzenia objawów przedmiotowych i podmiotowych (pokrzywka i świąd).