EN join
volume_up
{noun}

1. general

The trick is to join them up, to use food as a way of seeing.
Sztuką jest połączenie tych obszarów w jedną całość, tak by jedzenie stało się sposobem postrzegania.
The time and place will enable us to join our efforts, and that is when the European Union must take the lead.
Czas i miejsce umożliwią nam połączenie naszych wysiłków i właśnie wtedy Unia Europejska musi przyjąć rolę lidera.
What we need is to join our efforts and cooperate in a common policy to reduce and minimize its existence.
Tym, co należy uczynić, jest połączenie sił i współpraca w ramach wspólnej strategii na rzecz redukcji i minimalizacji tego zjawiska.
join (also: splice, symphysis)

2. IT

On the contrary, joining forces is more democratic, uniting promotes cooperation.
Wręcz przeciwnie, łączenie sił jest bardziej demokratyczne, wzmaga współpracę.
Joining forces does not mean controlling, uniting does not mean leading.
Jednoczenie sił nie oznacza kontrolowania, łączenie się nie oznacza sprawowania przywództwa.
This is a step in the right direction, as is joining forces to combat doping and coordinating activities at international level.
Jest to krok w dobrym kierunku, podobnie jak łączenie sił w walce z dopingiem i stosowanie koordynacji międzynarodowej.

Context sentences for "join" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOf course, individuals, simple citizens, as well as parties, will be able to join.
Oczywiście możliwość przystępowania będą mieć pojedyncze osoby, a także partie.
EnglishThe important thing is that we allow them to join the euro area as soon as possible.
Bardzo ważne jest pozwolenie im na jak najszybsze przystąpienie do strefy euro.
EnglishThis, I believe, was the fundamental reason why my country did not join the euro.
Moim zdaniem był to fundamentalny powód, dla którego mój kraj nie przystąpił do euro.
EnglishAlternatively, Irish troops currently in the Lebanon could also join this mission.
Innym rozwiązaniem byłoby wzmocnienie misji wojskami irlandzkimi służącymi w Libanie.
EnglishFourthly, I encourage the countries which do not participate in the programme to join.
Wreszcie po czwarte, zachęcam kraje nieuczestniczące w programie do aplikacji.
EnglishSlovakia was given the green light to join the euro zone a few weeks ago.
Parę tygodni temu Słowacja otrzymała zielone światło do wejścia do strefy euro.
EnglishJoin in and send us your mobile phone video on the subject of multilingualism.
Baw się z nami - przyślij film na temat wielojęzyczności nagrany telefonem komórkowym.
EnglishThirdly, Croatia has been ready to join the European Union for a long time.
Po trzecie, Chorwacja jest od dawna gotowa do wejścia do Unii Europejskiej.
EnglishAre there tangible prospects that Russia will join the WTO any time soon?
Czy istnieją konkretne perspektywy przystąpienia Rosji do WTO w najbliższym czasie?
EnglishMr President, I join my colleagues in welcoming the Prime Minister here today.
Panie przewodniczący! Wraz z moimi kolegami witam tu dziś pana premiera.
EnglishOvertime is the passion of design, so join the club or don't. ~~~ (Laughter) No, it's true.
Możliwość projektowania jest zapłatą za nadgodziny, więc akceptujesz to lub nie.
EnglishWithout freedom of belief, you don't have the right to join organizations.
Bez wolności wyznania, nie istnieje prawo swobodnego przyłączania się do organizacji.
EnglishTo our East and our South lie countries that certainly will never join.
Na wschód i południe od nas leżą kraje, które z pewnością nigdy się nie przyłączą.
EnglishWill Georgia or Ukraine join NATO when its reforms have been carried out?
Czy Gruzja lub Ukraina przystąpi do NATO po przeprowadzeniu u siebie reform?
EnglishKamil from Romania moved to Rome to join his girlfriend who worked there.
Kamil z Rumunii przeprowadził się do Rzymu do swojej dziewczyny, która tam pracowała.
EnglishI join in the welcome to Commissioner Vassiliou here on her first day taking questions.
Również chciałabym powitać panią komisarz Vassiliou podczas jej pierwszej tury pytań.
English(SL) Mr President, Mr Van Rompuy, Mr Barroso, allow me to join this debate briefly.
(SL) Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący Van Rompuy, Panie Przewodniczący Barroso!
EnglishThe people's answer can and must be to join in the anti-imperialist struggle.
Odpowiedzią ze strony ludności może i musi być włączenie się w antyimperialistyczną walkę.
EnglishSo the human brain, coupled with the human heart, and we join hands around the world.
To ludzki mózg, gdy współdziała z sercem, pozwala nam wziąć się za ręce na całym świecie.
Englishand join them for thee one to another into one stick, that they may become one in thy hand.
I złóż je sobie jedno do drugiego w jedno drewno, aby były jako jedno w ręce twojej.