EN joint
volume_up
{noun}

1. slang

joint (also: sin-bin)
volume_up
pudło {n} [coll.]
joint (also: roll-up, doobie)
volume_up
skręt {m} [coll.]
So, if you go to an Adventist's party you don't see people swilling Jim Beam or rolling a joint.
Więc będąc u nich na przyjęciu, nie widzisz raczej ludzi żłopiących alkohol albo palących skręty.

2. other

Whether used alone or in combination with methotrexate, Enbrel can slow down the damage to your joints caused by the rheumatoid arthritis, and improve your ability to do normal daily activities.
Enbrel stosowany pojedynczo lub w połączeniu z metotreksatem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów powoduje spowolnienie niszczenia stawów w przebiegu choroby i poprawę sprawności fizycznej.
And if you were to just poke a hole over here and put a third matchstick, you'll get a T joint.
Kiedy zrobimy tu dziurkę i włożymy trzecią zapałkę, otrzymamy złącze w kształcie litery T.
And the only places to get WiFi are in the school buildings, or at the Bojangles Fried Chicken joint, which I find myself squatting outside of a lot.
Jedyne miejsca z obsługą WiFi to szkolne budynki lub złącze w Bojangles Fried Chicken, które znalazłam kucając przy działce.
joint (also: wrist)
And some of these models -- so you take a bit of this cycle valve tube, you can put two matchsticks inside this, and you make a flexible joint.
W niektórych modelach możemy do gumki zaworowej włożyć zapałki i powstaje giętki przegub. ~~~ Na nim zaczynamy uczyć kątów.

3. gastronomy

joint (also: loin)

4. construction

joint
In 2010 approximately 7,000 m of horizontal joints and 32,500 transversal joints in the wing buildings were removed and reinstalled.
W 2010 r. usunięto i położono od nowa ok. 7000 m spoin poziomych i 32 500 spoin pionowych w budynkach skrzydłowych.
joint

5. anatomy

joint
It is caused by deposits of mineral crystals in the joint.
Choroba ta jest spowodowana przez odkładanie się złogów krystalicznych w stawie.
or abnormal burning or prickling sensation) of the hands and feet, hot flush, fall, influenza, and joint
nieprawidłowe uczucie palenia lub kłucia) w rękach i stopach, uderzenia gorąca, upadek, grypa i uraz stawu. oz
These have shown no deleterious effect on joint cartilage.
Nie stwierdzono szkodliwego wpływu na chrząstkę stawową.

6. sports

joint
volume_up
złącze {n} (kija)
And if you were to just poke a hole over here and put a third matchstick, you'll get a T joint.
Kiedy zrobimy tu dziurkę i włożymy trzecią zapałkę, otrzymamy złącze w kształcie litery T.
And the only places to get WiFi are in the school buildings, or at the Bojangles Fried Chicken joint, which I find myself squatting outside of a lot.
Jedyne miejsca z obsługą WiFi to szkolne budynki lub złącze w Bojangles Fried Chicken, które znalazłam kucając przy działce.

7. geology

joint

8. colloquial

joint (also: dive, gin mill)
volume_up
spelunka {f} [coll.]

9. gastronomy, British English

Context sentences for "joint" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTherefore, we support the Commission in its ongoing joint activities in this area.
Wspieramy zatem Komisję w jej nieustannych wspólnych działaniach w tym obszarze.
EnglishThe issue of how to install this joint service is not merely a technical one.
Problem uruchomienia tej wspólnej służby nie ma charakteru jedynie technicznego.
EnglishThe standards that we want have been set out clearly in the joint resolution.
Standardy, których oczekujemy zostały jasno przedstawione we wspólnej rezolucji.
EnglishSo we shall wholeheartedly support the joint resolution on the Lisbon Strategy.
A zatem z całego serca wspieramy wspólną rezolucję w sprawiestrategii lizbońskiej.
EnglishIn a few days' time, the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly will meet in Tenerife.
Za kilka dni odbędzie się na Teneryfie wspólne zgromadzenie parlamentarne AKP-UE.
EnglishThe 8th session of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly is held in The Hague.
W Hadze (Holandia) odbywa się 8. sesja Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE.
EnglishThe 8th EU - Kazakhstan Joint Cooperation Council Meeting is held in Brussels.
W Brukseli odbywa się 8. spotkanie Wspólnej Rady Współpracy Kazachstan - UE.
EnglishThe next item is the joint debate on the Council and Commission statements on:
Kolejnym punktem jest wspólna debata na temat oświadczeń Rady i Komisji dotyczących:
EnglishAs a signatory, I have voted in favour of this joint motion for a resolution.
Jako sygnatariusz głosowałem za przyjęciem przedmiotowego projektu rezolucji.
EnglishThe first item on the agenda is the joint debate on the EC-Serbia Agreement
Pierwszym punktem porządku dziennego jest wspólna debata nad układem WE/Serbia.
EnglishIt was the French Presidency that saved the joint approach to climate change issues.
To prezydencja francuska uratowała wspólne podejście do spraw zmian klimatycznych.
EnglishWe have drawn up a joint resolution which covers the most important points.
Przygotowaliśmy wspólną rezolucję, która obejmuje najistotniejsze zagadnienia.
EnglishI would like to hear from the President what he means exactly by joint action.
Chciałabym usłyszeć od przewodniczącego co dokładnie rozumie przez wspólne działania.
EnglishHe was giving a presentation at the Fall Joint Computer Conference in 1968.
Robił prezentacje na Jesiennej Konferencji Połączonych Komputerów w 1968 roku.
EnglishThis is why it is so important for the European Union to seek joint responses.
Właśnie dlatego szukanie wspólnych odpowiedzi jest tak istotne dla Unii Europejskiej.
EnglishThe joint strategy and the first action plan are therefore the result of joint work.
Wspólna strategia i pierwszy plan działań są zatem rezultatem wspólnej pracy.
EnglishOn the one hand, we see a complex web of joint activities and interwoven interests.
Z jednej strony mamy złożoną sieć wspólnych działań i powiązanych interesów.
EnglishBone, joint, and/ or muscle pain has been reported in patients taking bisphosphonates.
U pacjentów leczonych bisfosfonianami zgłoszono bóle kości, stawów i (lub) mięśni.
EnglishA joint declaration on the state of the Community is submitted to the Council.
Wspólna deklaracja dotycząca stanu Wspólnoty zostaje przedstawiona Radzie.
EnglishThe 7th Kazakhstan – EU Joint Cooperation Council Meeting is held in Brussels.
W Brukseli odbywa się 7. spotkanie Wspólnej Rady Współpracy Kazakhstan-UE.