"journal" translation into Polish

EN

"journal" in Polish

EN journal
volume_up
{noun}

It replaces the Official Journal of the ECSC.
Zastępuje on Dziennik Urzędowy EWWiS.
Dziennik Urzędowy C 310 z 16 grudnia 2004
This was done on the ground that the journal reported accusations of rape against the State Public Prosecutor.
Stało się tak, ponieważ dziennik ten opublikował wiadomość o oskarżeniu w sprawie gwałtu na prokuratorze.
journal (also: magazine, periodical, revue)
The journal “Theater heute” elected him young director of the year 1992 for this.
Za ten spektakl czasopismo „Theater heute“ przyznało mu tytuł „najlepszego młodego reżysera roku 1992“.
is a journalist and editor of the journal Fachdienst Germanistik in Munich.
mieszka jako publicysta i redaktor czasopisma „Fachdienst Germanistik“ w Monachium
In the same year she was voted best young director in the critics’ survey of the journal “Theater heute”.
W tym samym roku w plebiscycie krytyków czasopisma „Theater heute” otrzymała tytuł Najlepszej Młodej Reżyserki.
However, what if they later raise prices, as, say, the publishers of academic journals are doing, increasing prices several hundred-fold?
Co jednak będzie, jeśli później podniosą ceny, podobnie jak to robią wydawcy pism naukowych, którzy podwyższają ceny kilkusetkrotnie?
journal (also: diary)
My mother came home one day with a turquoise notebook and asked me if I'd be interested in keeping a personal journal.
Pewnego dnia moja mama wróciłą do domu z turkusowym notatnikiem i spytała czy bym chciała prowadzić pamiętnik.

Synonyms (English) for "journal":

journal

Context sentences for "journal" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishis a journalist and editor of the journal Fachdienst Germanistik in Munich.
mieszka jako publicysta i redaktor czasopisma „Fachdienst Germanistik“ w Monachium
EnglishLong and exhausting negotiations culminated in publication in the Official Journal.
Długie i wyczerpujące negocjacje doprowadziły jednak do publikacji w Dzienniku Urzędowym.
EnglishIt's just been published in the British Journal of Educational Technology.
Artykuł niedawno ukazał się w British Journal of Educational Technology.
EnglishIts publication in the Official Journal of the European Union can be expected in March.
Oczekuje się, że w marcu zostanie on ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
EnglishThis list will be published both on the Internet and in the Official Journal.
Wykaz ten będzie opublikowany w Internecie i w Dzienniku Urzędowym.
EnglishAnd one doctor said to the others, "Did you see my article in the New England Journal of Medicine?"
Jeden doktor mówi: "Widzieliście mój artykuł w 'New England Journal of Medicine?"
EnglishThis notification is then published in the Official Journal of the EU.
Notyfikacja zostaje następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE.
EnglishOfficial Journal of the EU on 3 September 2011 and are also available on the ECB’s website.
 Dzienniku Urzędowym UE 3 września 2011 r. i są również dostępne w serwisie internetowym EBC.
EnglishOfficial Journal of the EU on 2 September 2011 and is also available on the ECB’s website.
 Dzienniku Urzędowym UE 2 września 2011 r. i jest również dostępne w serwisie internetowym EBC.
EnglishOfficial Journal of the European Union and on the ECB’s website.
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.
EnglishThe Guideline will be published shortly in the Official Journal of the EU and on the ECB’s website.
Zostaną one ogłoszone wkrótce w Dzienniku Urzędowym UE oraz w serwisie internetowym EBC.
EnglishOfficial Journal of the EU and is available on the ECB’s website.
Dzienniku Urzędowym UE i jest dostępna w serwisie internetowym EBC.
EnglishThe Commission publishes the information in the multilingual  Official Journal of the EU (C series).
Komisja ogłasza informacje o monetach w wielojęzycznym  Dzienniku Urzędowym UE (seria C).
EnglishThat was published in the Official Journal on 17 December 2007.
Został on opublikowany w Dzienniku Urzędowym z 17 grudnia 2007 r.
EnglishMost of these acts are published in the Official Journal.
Większość z tych aktów opublikowanych jest w Dzienniku Urzędowym.
EnglishSo the morning the FDA was going to meet, this was the editorial in the Wall Street Journal.
Tak więc tego ranka, gdy miało być spotkanie w Agencji, taki był artykuł wstępny w the Wall Street Journal.
EnglishIt will be published shortly in the Official Journal of the EU and on the ECB’s website.
Decyzja ta zostanie wkrótce ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.
EnglishThis call was made with full transparency, via publication in the Official Journal.
Zaproszenie to zostało ogłoszone z zachowaniem zasad pełnej przejrzystości, poprzez publikację w Dzienniku Urzędowym.
EnglishThis statement will also be published in the Official Journal, alongside the legislative proposal.
Oświadczenie to zostanie również opublikowane w dzienniku urzędowym, wraz z propozycjami legislacyjnymi.
EnglishOfficial Journal of the European Union on 20 September 2012 and is also available on the ECB’s website.
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 20 września 2012 r. i jest dostępna w serwisie internetowym EBC.