EN keeping
volume_up
{noun}

keeping (also: attention, care, caring, custody)
Therefore, in keeping with routine care of the diabetic patient, monitoring for skin disorders, such as blistering or ulceration, is recommended.
Dlatego też, w ramach rutynowej opieki pacjentów z cukrzycą zaleca się monitorowanie zaburzeń skóry, takich jak powstawanie pęcherzy lub owrzodzeń.
Begging, keeping children from basic health care, or worse, systematic school absenteeism, are altogether wrong in our society.
Żebranie, pozbawianie dzieci podstawowej opieki zdrowotnej lub, co gorsza, systematyczna absencja szkolna są uznawane za zdecydowanie nie do przyjęcia w naszym społeczeństwie.
We are threatened by a diminution in the working-age population, a fall in economic competitiveness and a decrease in funding for social care and keeping pension systems in equilibrium.
Grozi nam zmniejszenie ludności w wieku produkcyjnym, spadek konkurencyjności gospodarki oraz zachwianie finansowania opieki społecznej i równowagi systemów emerytalnych.
keeping (also: concord, harmony)

Context sentences for "keeping" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. ~~~ Medicine is doing a better job of keeping us alive.
Starzejemy się, a medycyna staje się coraz lepsza w podtrzymywanie nas przy życiu.
EnglishI am keeping my fingers crossed that this will emerge from the forthcoming talks.
Trzymam kciuki, aby taka konkluzja pojawiła się w trakcie zbliżających się rozmów.
EnglishOf course, in keeping with what you have said, we condemn all acts of terror.
Oczywiście, zgodnie z tym, co Pan powiedział, potępiamy wszelkie akty terroru.
EnglishThe deletion was approved, in keeping with the subsidiarity principle in this matter.
Skreślenie zostało zatwierdzone, zgodnie z zasadą pomocniczości w tej dziedzinie.
EnglishIn this forum, we are all responsible for keeping the community spam-free.
Na tym forum wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę społeczności przed spamem.
EnglishSecondly, a truly multilateral peace-keeping mission needs to be set up in Georgia.
Po drugie, należy wysłać do Gruzji prawdziwą wielonarodową misję pokojową.
EnglishAlways keeping your skin pinched, depress the plunger slowly and evenly.
Cały czas trzymając skórę między palcami powoli i równomiernie naciskać tłok.
EnglishKeeping everyone laughing... so that maybe, quote, you don't get depressed.
Wszystkich rozśmieszasz...... więc może dzięki cytowaniu unikasz depresji.
EnglishFor centuries, our farmers have produced food without keeping vast quantities of records.
Od stuleci rolnicy produkują żywność bez prowadzenia ogromnych ilości notatek.
EnglishAs a result of that our higher education is simply not keeping pace with India's demands.
Na skutek tego nasze szkolnictwo wyższe nie dotrzymuje kroku potrzebom Indii.
EnglishWe understand the concerns of the Irish, but keeping the status quo is not an option.
Rozumiemy obawy Irlandczyków, ale utrzymywanie status quo nie jest opcją.
EnglishInject the liquid slowly and evenly, always keeping your skin pinched.
Płyn wstrzykiwać wolno i równomiernie, cały czas utrzymując skórę pomiędzy palcami.
EnglishWinston Churchill thanks the boys who have been keeping our convoys safe.
Winston Churchill podziękował chłopcom, za pilnowanie bezpieczeństwa naszych konwojów.
EnglishI am glad that we have such a dedicated ally in keeping the Barcelona objectives.
Cieszę się, że mamy takiego oddanego sojusznika w dążeniu do realizacji celów barcelońskich.
EnglishWe are missing stories of women who are literally keeping life going in the midst of wars.
Tracimy historie kobiet, które dosłonie podtrzymywały życie w środku trwania wojen.
EnglishAt the same time, it is in keeping with the fundamental principles of European integration.
Takie samo znaczenie ma przestrzeganie podstawowych zasad integracji europejskiej.
EnglishInject the liquid slowly and evenly, always keeping your skin pinched.
Utrzymując fałd skóry między palcami, powoli i równomiernie wstrzykiwać lek.
EnglishThis would be one way, Mr President, of keeping democracy alive within our Europe.
Panie przewodniczący! Byłby to jeden ze sposobów utrzymania przy życiu demokracji w Europie.
EnglishSo, the idea of keeping the quota system after 2013 is not on the table.
Zatem pomysł utrzymania systemu kwot po 2013 roku nie jest uwzględniany.
EnglishStories accompany me, keeping my pieces and memories together, like an existential glue.
Domyślam się, że część mnie, zawsze była koczownicza fizycznie i duchowo.