EN

labor {noun}

volume_up
1. American English
The fourth thing is labor is disproportionately more expensive than materials.
Po czwarte, że praca jest nieproporcjonalnie droższa od materiałów.
I learned that manual labor really sucks.
Zrozumiałem, że praca fizyczna jest do bani.
In all labor there is profit; But the talk of the lips [tendeth] only to penury.
W każdej pracy bywa pożytek; ale gołe słowo warg tylko do nędzy służy.
They are sold in the name of forced labor, camel jockeying, anything, everything.
Są sprzedawane jako przymusowa siła robocza, do ujeżdżania wielbłądów, do czegokolwiek, do wszystkiego.
That the essence of what you're doing is you need ever-cheaper labor, and ever-faster machines.
Do tego jednak potrzebna jest coraz tańsza siła robocza i coraz szybsze maszyny.
Ever-cheaper labor and ever-faster machines.
Coraz tańsza siła robocza i coraz szybsze maszyny. (To światło nigdy nie zmienia się na zielone) (Śmiech)
labor (also: job, work, labour)
Six days shalt thou labor, and do all thy work;
Przez sześć dni będziesz robił, i wykonasz wszelaką robotę twoję;
Man goeth forth unto his work And to his labor until the evening.
Tedy wychodzi człowiek do roboty swojej, i do pracy swojej aż do wieczora.
You have to have a dignity of labor.
Mieć szacunek dla roboty.
labor (also: slog, labour, yakka)
2. medicine, American English
In a way, this was like the second birth for the child, after 3.3 million years, but the labor was very long.
W pewnym sensie, po 3,3 mln lat to dziecko jakby narodziło się ponownie, choć poród trwał bardzo długo.
mg during labor and 200 mg 24 to 48 hours postdelivery; infant:
mg w czasie porodu i 200 mg 24 godziny do 48 godzin po porodzie; dziecko:
She got pregnant, ran to the bush to have the baby, but you know, her body was very immature, and she ended up having obstructed labor.
Zaszła w ciążę, pobiegła do buszu, żeby urodzić dziecko, ale jej ciało było nadal bardzo niedojrzałe i poród się przedłużał.

Context sentences for "labor" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is a basic view that real value involves making things, involves labor.
Istnieje prosty pogląd, że prawdziwa wartość wymaga tworzenia rzeczy, wymaga pracy.
EnglishLet the extortioner catch all that he hath; And let strangers make spoil of his labor.
Niech lichwiarz załapi wszystko, co jest jego, a niech obcy rozchwycą pracę jego.
EnglishWhat profit hath man of all his labor wherein he laboreth under the sun?
Cóż za pożytek ma człowiek ze wszystkiej pracy swej, którą prowadzi pod słońcem?
EnglishIn all labor there is profit; But the talk of the lips [tendeth] only to penury.
W każdej pracy bywa pożytek; ale gołe słowo warg tylko do nędzy służy.
EnglishCome unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie;
EnglishWealth gotten by vanity shall be diminished; But he that gathereth by labor shall have increase.
Bogactwa źle nabyte umniejszą się; ale kto je zgromadza ręką swą, przyczynia ich.
EnglishAnd so both sides raise each other's standards of living through the sexual division of labor.
Obie strony wzjamnie podnoszą swój poziom życia przez płciowy podział ról.
EnglishMan goeth forth unto his work And to his labor until the evening.
Tedy wychodzi człowiek do roboty swojej, i do pracy swojej aż do wieczora.
EnglishSo for the past few years, the coastal areas, they found themselves in a shortage of labor.
Przez kilka ostatnich lat, regiony przybrzeżne nie miały rąk do pracy.
Englishmg during labor and 200 mg 24 to 48 hours postdelivery; infant:
mg w czasie porodu i 200 mg 24 godziny do 48 godzin po porodzie; dziecko:
EnglishThe labor of fools wearieth every one of them; for he knoweth not how to go to the city.
Głupi pracują aż do ustania, a przecie nie mogą dojść do miasta.
EnglishAnd the way the evolutions seems to have solved that problem is with a kind of division of labor.
I sposób w jaki ewolucja rozwiązała ten problem to rodzaj podziału pracy.
EnglishSo in some cases, we can abolish totally the need for manual labor.
W niektórych przypadkach możemy zupełnie zrezygnować z pracy ręcznej.
EnglishTherefore he brought down their heart with labor; They fell down, and there was none to help.
Dla czego poniżył biedą serce ich; upadli, a nie był, ktoby ratował.
EnglishFor whom then, [saith he], do I labor, and deprive my soul of good?
Nie myśli: Komuż ja pracuję, tak że i żywotowi swemu ujmuję dobrego.
EnglishFor thou shalt eat the labor of thy hands: Happy shalt thou be, and it shall be well with thee.
Bo prace rąk twoich pożywać będziesz; błogosławionym będziesz, i będzieć się dobrze działo.
EnglishAnd my definition of a theory is, it’s not just something that you teach people; it’s labor saving.
Dla mnie celem teorii jest nie tylko edukacja, ale też oszczędność pracy.
EnglishTherefore we need to create a new set of labor laws, which are not as onerous as they are today.
Musimy zatem stworzyć nowy kodeks prawa pracy, który nie był by tak krzywdzący jak obecnie.
EnglishHe gave also their increase unto the caterpillar, And their labor unto the locust.
I dał chrząszczom urodzaje ich, a prace ich szarańczy.
EnglishWell, I think, probably, the oldest version of this is probably the sexual division of labor.
Myślę, że najstarszą wersją jest podział pracy zależnie od płci.