EN

labour {noun}

volume_up
1. medicine, British English
Atosiban should only be used when pre-term labour has been diagnosed between 24 and 33 completed weeks of gestation.
Atozyban należy stosować tylko wtedy, gdy zagrażający poród przedwczesny rozpoznano pomiędzy 24. i 33. ukończonym tygodniem ciąży.
There are no adequate data from the use of parecoxib sodium in pregnant women or during labour.
Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania parekoksybu u kobiet w ciąży lub w czasie porodu.
Amlodipine at this dose level prolonged both the gestation and labour duration.
Amlodypina w tych dawkach powodowała przedłużenie ciąży oraz czasu trwania porodu.
2. British English
We must protect our economies from piratical and slave-labour economies.
Musimy się bronić przed pirackimi gospodarkami napędzanymi pracą niewolniczą.
Capital and labour must be able to speak to one another again on an equal footing.
Kapitał i praca muszą ze sobą współpracować, na zasadzie równości.
However, child labour is both a cause and an effect of poverty.
Praca dzieci jest jednak zarówno przyczyną, jak i skutkiem ubóstwa.
Others have been left to work as slave labour in Thailand.
Pozostali zatrzymani zostali w Tajlandii jako niewolnicza siła robocza.
It is now up to management and labour to act.
Teraz kadra kierownicza i siła robocza muszą zacząć działać.
They invest in the country because of the cheap labour force.
Inwestują one w ten kraj, ponieważ dysponuje on tanią siłą roboczą.
labour (also: job, labor, work)
Enough said about the Chinese form of forced labour!
Już wystarczająco dużo powiedziano o chińskiej wersji robót przymusowych!
After all, what honour is there in sentencing a simple minister of Beijing house church to do forced labour?
Poza wszystkim, co to za powód do chluby, żeby skazać na roboty przymusowe prostego pastora z pekińskiego kościoła protestanckiego?
They can easily procure a cheap labour force.
Niewielkim wysiłkiem mają oni do dyspozycji tanią siłę roboczą.
Child labour and prostitution have also been reported despite these countries' best efforts.
Pomimo wysiłków tych krajów sprawozdanie traktuje również o zatrudnianiu nieletnich oraz prostytucji.
(EL) Madam President, the European Commission's effort to help mothers actively participate in the labour market by promoting the application of everything decided in Barcelona in 2002 is noteworthy.
Wysiłek Komisji Europejskiej, by wspierać aktywne uczestnictwo matek w rynku pracy poprzez wdrożenie decyzji podjętych w Barcelonie w 2002 r., jest godny uwagi.
labour (also: labor)
(PL) Mr President, energy makes up around 40% of the costs of production, while labour accounts for barely 15%, but obtaining the raw materials for the generation of energy itself requires energy.
Energia stanowi około 40 % kosztów produkcji, zaś robocizna jedynie 15 %, ale wytwarzanie surowców również wymaga energii.
labour (also: labor, slog, yakka)

Context sentences for "labour" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOverall, it constitutes 10% of Europe's enterprises and 6% of the labour market.
Stanowi ona 10% ogółu przedsiębiorstw europejskich oraz 6% ogółu zatrudnienia.
EnglishThe European Union (EU) continues to have an extensive undeclared labour market.
W Unii Europejskiej (UE) ciągle istnieje ogromny rynek pracy nierejestrowanej.
EnglishEURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (debate)
Sprawozdanie z działalnosci EURES: w kierunku jednolitego rynku pracy (debata)
EnglishEURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (vote)
Sprawozdanie z działalnosci EURES: w kierunku jednolitego rynku pracy (głosowanie)
EnglishWe have already mentioned that there are black holes in labour law regulation.
Wspomnieliśmy już, że w sferze regulacji prawa pracy jest wiele czarnych dziur.
EnglishCases of slave labour occur, under conditions of exploitation and child labour.
Zdarzają się przypadki pracy niewolniczej, w warunkach wyzysku i pracy nieletnich.
EnglishAmlodipine at this dose level prolonged both the gestation and labour duration.
Amlodypina w tych dawkach powodowała przedłużenie ciąży oraz czasu trwania porodu.
EnglishIt is particularly timely given the widespread labour mobility within the EU.
Jest on szczególnie aktualny w obliczu powszechnej mobilności pracowników w UE.
EnglishFinally, we need to authorise lower VAT rates to assist labour-intensive services.
Wreszcie, musimy wprowadzić niższe stawki podatku VAT na usługi pracochłonne.
EnglishI will also support the amendments on the labour market tabled by Mrs Figueiredo.
Poprę także poprawki dotyczące rynku pracy, skierowane przez panią poseł Figueiredo.
EnglishWe have respected China's comparative advantage in labour and production costs.
Szanujemy przewagę konkurencyjną Chin w zakresie kosztów pracy i produkcji.
EnglishWe also believe that great attention must be paid to avoiding child labour.
Uważamy także, że należy przywiązywać wielką wagę do zapobiegania pracy dzieci.
EnglishIt is important that targets now be set for the number of labour inspectors in Europe.
Ważne jest, aby ustalić teraz cele dotyczące liczby inspektorów pracy w Europie.
EnglishThe European labour market strategy clearly has to take this aspect into account.
Europejska strategia rynku pracy musi wyraźnie wziąć ten aspekt pod uwagę.
English(DE) Madam President, ladies and gentlemen, more women have entered the labour market.
(DE) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Więcej kobiet weszło na rynek pracy.
EnglishIn this way, solutions are being sought for their reintegration into the labour market.
W ten sposób poszukiwane są rozwiązania w zakresie reintegracji z rynkiem pracy.
EnglishThis reduces the opportunities to integrate in the labour market and pursue a career.
Zmniejsza to możliwości wejścia na rynek pracy i realizacji kariery zawodowej.
EnglishIn short, it must be focused on those who are furthest from the labour market.
Krótko mówiąc, musi skupiać się na tych, którzy są najdalej od rynku pracy.
EnglishThe free movement of labour is an important priority for the European Union.
Swobodny przepływ pracowników jest dla Unii Europejskiej ważnym priorytetem.
EnglishBetter coherence needs to be created between the labour market and education.
Należy doprowadzić do większej spójności pomiędzy rynkiem pracy a edukacją.