EN launch
volume_up
{noun}

1. general

launch
It is a shame that the launch of SIS II keeps being postponed.
Z żalem przyjmuję, że uruchomienie SIS II ulega ciągłym opóźnieniom.
(LT) It is a shame that the launch of SIS II keeps being postponed.
(LT) Wielka szkoda, że uruchomienie SIS II jest nadal odwlekane.
Launch of a second covered bond purchase programme
Uruchomienie drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych

2. nautical science

launch (also: launching)

Synonyms (English) for "launch":

launch

Context sentences for "launch" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Greek Government must secure the capital to launch this programme immediately.
Rząd Grecji musi zapewnić środki na niezwłoczne zapoczątkowanie tego programu.
EnglishThose who launch these bombs are usually not able to target them very specifically.
Osoby, które zrzucają bomby najczęściej nie są w stanie precyzyjnie ich wycelować.
EnglishThe Commission has a lot of room to act here, and it can launch a lot of initiatives.
Komisja ma tutaj duże pole do działania i może wystąpić z wieloma inicjatywami.
EnglishThere was no reason to launch a specific consultation under the former article.
Nie było powodu przeprowadzać specjalnych konsultacji na mocy tego pierwszego artykułu.
EnglishAnd we gave Lisbon a fresh impetus with the launch of an ambitious new cycle.
Inicjując ambitny nowy cykl, nadaliśmy strategii lizbońskiej nowy impet.
EnglishWe need to be generous and, as you said, we need to re-launch the agreement with Mercosur.
Musimy okazać szczodrość i jak pani mówiła, wznowić porozumienie z Mercosurem.
EnglishI support the Commission's initiative to launch the European Donor Card.
Popieram inicjatywę Komisji dotyczącą wprowadzenia europejskiej karty dawcy.
EnglishThe launch of the "Euro School" at the ECB on 19 June 2009: Film of launch event
Inauguracja Akademii Euro, EBC, 19 czerwca 2009 r. – relacja filmowa
EnglishAnd from these, I can drill into the web page and just launch them again.
A stąd mogę się zagłębić w tę stronę WWW i po prostu otworzyć ją ponownie.
EnglishSecond, you need a missile to launch, and, third, you need the actual detonator of the bomb.
Po drugie, potrzebny jest pocisk do wystrzelenia, a po trzecie - detonator bomby.
EnglishBut they also provide an opportunity to launch an inclusive political process.
Dają jednak również możliwość rozpoczęcia procesu politycznego o charakterze integracyjnym.
EnglishSince the launch of negotiations more than two years ago, we have made good progress.
Od czasu rozpoczęcia negocjacji przed ponad dwoma laty dokonaliśmy obiecującego postępu.
EnglishIn the case of Qaddafi, he'd do 1,:,2 million, and that they would launch it.
Kaddafi zadeklarował 1,2 miliona. ~~~ Zgodzili się rozpocząć projekt.
EnglishWe should launch the debate on European minimum standards in this area too.
Powinniśmy zacząć debatę nad europejskimi normami minimalnymi również i w tej dziedzinie.
EnglishWe are now planning to launch eurobonds, but we are putting together a sensible package.
Teraz planujemy wdrożyć euroobligacje, ale konstruujemy sensowny pakiet.
EnglishIn the more immediate future, the French Presidency is about to launch the Social Agenda.
W najbliższej przyszłości prezydencja francuska ogłosi agendę społeczną.
EnglishEven after the launch of Eurojust in 2002, the EJN remains relevant.
ESS nie straciła na znaczeniu nawet po rozpoczęciu działalności Eurojustu w 2002 roku.
EnglishAnd that's why we will not launch this without five to 10 million units in the first run.
I dlatego projekt nie ruszy, póki nie będziemy mieć 5-10 mln laptopów.
EnglishI should like to ask you when the Commission intends to launch such an evaluation.
Chciałbym zapytać, kiedy Komisja zamierza rozpocząć taką ocenę.
EnglishThe launch of a peace process is in the interests of everyone - including the Tamils.
Zaprowadzenie pokoju leży w interesie wszystkich, również Tamilów.