EN to lay down
volume_up
{verb}

1. general

to lay down (also: to fold, to hand, to hand in, to knit)
In my view, their only option now is to lay down their arms or be defeated militarily with more casualties.
Moim zdaniem mogą oni albo złożyć broń, albo zostać pokonani militarnie przy jeszcze większej liczbie ofiar.
The LTTE, which has been blacklisted by the EU as a terrorist organisation, must now surely lay down its arms and surrender.
Tamilskie Tygrysy (LTTE), które Unia Europejska umieściła na czarnej liście organizacji terrorystycznych, będą teraz z pewnością zmuszone złożyć broń i poddać się.
to lay down (also: to locate, to put, to put up, to raise)
For this reason, the EU must immediately lay down a requirement for the operators of nuclear power plants to hold mandatory public liability insurance.
Z tego względu UE musi bezzwłocznie postawić operatorom elektrowni jądrowych wymóg uzyskania obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej.
to lay down (also: to assemble, to file, to fold, to hand)
volume_up
składać {ipf. v.}
Detach the syringe from the needle and lay down the syringe.
Odłączyć strzykawkę od igły i odłożyć strzykawkę.
odłożyć do leżakowania
to lay down (also: to lay, to place, to plump, to put)
He couched, he lay down as a lion, And as a lioness; who shall rouse him up?
Położył się, leży jako lwię, i jako lew silny; któż go obudzi?
Jesus answereth, Wilt thou lay down thy life for me?
Odpowiedział mu Jezus: Duszę twoję za mię położysz?
And once again, it's this invitation that asks people to lay down on the glacier and give it a hug.
Jest to zaproszenie, do położenia się na lodowcu i przytulenia go.
to lay down (also: to lay, to place, to plump, to put)
even as the Father knoweth me, and I know the Father; and I lay down my life for the sheep.
Jako mię zna Ojciec i ja znam Ojca, i duszę moję kładę za owce.
to lay down (also: to place, to pose, to put, to put up)
volume_up
stawiać {ipf. v.}
The Act on Business Law and the Freedom of Business Act lay down the rules for the dissolution of a company by liquidation.
Zasady stawiania przedsiębiorstwa w stan likwidacji określa ustawa Prawo działalności gospodarczej i Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej:
volume_up
odkładać {ipf. v.}
odkładać do leżakowania

2. "establish"

We need to move forward gradually, but we also need to lay down an extremely clear framework.
Działać należy stopniowo, ale jednocześnie trzeba określić bardzo wyraźne ramy.
It respects these and recognises their value, but it also tries to lay down general and basic principles.
Wyrażam w nim dla nich szacunek i uznaję ich wartość, ale próbuję także określić ogólne i podstawowe zasady.
The European Parliament wants to lay down that role for the Bank clearly in its external mandate.
Parlament Europejski chce wyraźnie określić tę rolę EBI w ramach jego mandatu do prowadzenia działalności zewnętrznej.
I just wanted to lay down a few ground rules that have been ignored so far in these reports.
Chciałem po prostu ustalić kilka podstawowych zasad, które do tej pory w sprawozdaniach tych były ignorowane.
Member States must also lay down a minimum requirement for the number of physical education lessons in schools.
Państwa członkowskie muszą także ustalić minimalne wymagania dotyczące liczby lekcji wychowania fizycznego w szkołach.
DESIRING to lay down the details of the excessive deficit procedure referred to in Article III-184 of the Constitution,
PRAGNĄC ustalić szczegóły procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, określonej w artykule III-184 Konstytucji,
to lay down (also: to define, to evaluate, to name, to pinpoint)
volume_up
określać {ipf. v.}
It goes without saying that we should lay down clear environmental requirements in these free trade agreements.
Rozumie się samo przez się, że w podobnych umowach o wolnym handlu powinniśmy określać klarowne wymogi środowiskowe.
lay down guidelines within which the Commission is to work;
określa wytyczne, w ramach których Komisja wykonuje swe zadania,
I do not believe that it is our job to lay down price control measures.
Nie uważam, że określanie środków kontroli cen należy do naszych zadań.
volume_up
wydawać {ipf. v.}
to lay down (also: to blow up, to deliver, to distend, to exhale)
volume_up
wydać {pf. v.}
We held an international conference in Lisbon because our goal was and is to help lay down or set out the broad guidelines for a European migration policy.
Zorganizowaliśmy w Lizbonie międzynarodową konferencję, ponieważ naszym celem było i wciąż jest wspieranie procesu opracowania ogólnych wytycznych europejskiej polityki migracyjnej.
volume_up
ustalać {ipf. v.}
The Board of Governors shall lay down general directives for the credit policy of the Bank, in accordance with the Union's objectives.
    Rada Gubernatorów ustala ogólne wytyczne polityki kredytowej Banku, zgodnie z celami Unii.
They lay down the formal rules, setting out the division of powers between the Union and the Member States, and conferring powers on the institutions.
Określają także zasady formalne ustalające podział kompetencji między Unią a państwami członkowskimi, na którym opiera się władza instytucji.
(DA) Madam President, I see that both the Commission and the High Representative have taken the view that the EU should lay down a policy for the Arctic.
Widzę, że zarówno Komisja, jak i wysoka przedstawiciel, przyjęli takie stanowisko, zgodnie z którym UE powinna ustalać politykę dla Arktyki.
to lay down (also: to formulate, to map out, to evolve)

3. "blanket, rug, garment"

4. "wine, bottles"

odłożyć do leżakowania
odkładać do leżakowania

5. "title, beliefs, ideals", figurative

to lay down
volume_up
wyrzec się {r. v.} (czegoś)
to lay down
volume_up
wyrzekać się {r. v.} (czegoś)

Context sentences for "to lay down" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe would also do well to lay down rules on the Stability and Growth Pact.
Powinniśmy również ustanowić zasady dotyczące paktu na rzecz stabilności i wzrostu.
EnglishWe must now - and this you have indeed promised - lay down rules and make proposals.
Teraz musimy - i to już pan w zasadzie obiecał - ustanowić zasady i przedstawić wnioski.
EnglishThey also lay down the rules and procedures that the EU institutions must follow.
W traktatach określono również zasady i procedury, których muszą przestrzegać instytucje UE.
EnglishWe need to lay down new priorities in relation to budgetary issues.
Powinniśmy wyznaczyć sobie nowe priorytety w odniesieniu do kwestii budżetowych.
EnglishThe sun ariseth, they get them away, And lay them down in their dens.
Lecz gdy słońce wznijdzie, zaś się zgromadzają, i w jamach swoich kładą się.
EnglishSo we do not want to condemn alcohol as such or lay down new laws.
Nie chcemy zatem potępiać alkoholu jako takiego czy uchwalać nowych przepisów.
EnglishI do not believe that it is our job to lay down price control measures.
Nie uważam, że określanie środków kontroli cen należy do naszych zadań.
English A European law of the Council shall lay down the multiannual financial framework.
    Ustawa europejska Rady określa wieloletnie ramy finansowe.
EnglishA European law of the Council shall lay down the appropriate measures to replace the said Protocol.
Ustawa europejska Rady ustanawia właściwe środki, które zastąpią ten Protokół.
EnglishHe couched, he lay down as a lion, And as a lioness; who shall rouse him up?
Położył się, leży jako lwię, i jako lew silny; któż go obudzi?
EnglishIt is also important to lay down the Member States' sovereignty in the field of taxation.
Ponadto istotne jest określenie niezależności państw członkowskich w kwestiach opodatkowania.
EnglishEurope must lay down broad policy lines, and they must be clear.
Unia musi przedstawić ogólne kierunki polityki, które muszą być klarowne.
Englisheven as the Father knoweth me, and I know the Father; and I lay down my life for the sheep.
Jako mię zna Ojciec i ja znam Ojca, i duszę moję kładę za owce.
EnglishWhat it does, instead, is lay down frameworks and conditions under which that might be possible.
Stanowi ona natomiast ramy i warunki, w jakich może to być możliwe.
EnglishAnd once again, it's this invitation that asks people to lay down on the glacier and give it a hug.
Jest to zaproszenie, do położenia się na lodowcu i przytulenia go.
EnglishWhen the Yankees saw them coming, they'd lay down their guns and hide.
Gdy dojrzeli ich Jankesi, odkładali broń i chowali się.
EnglishTradition is essential to lay down the stability to raise families and form cohesive social groups.
Tradycja jest ważna aby zbudować stabilność, by zakładać rodziny i tworzyć spójne grupy społeczne.
Englishlay down guidelines within which the Commission is to work;
określa wytyczne, w ramach których Komisja wykonuje swe zadania,
EnglishAs rapporteur, I proposed in the first instance that we lay down a number of aspects in a regulation.
Jako sprawozdawca zaproponowałem przede wszystkim uregulowanie kilku kwestii drogą rozporządzenia.
EnglishIn peace will I both lay me down and sleep; For thou, Jehovah, alone makest me dwell in safety.
I sposobisz większą radość w sercu mojem, niż oni miewają, gdy się im zboża ich i wina ich obficie zrodzą.

Other dictionary words