EN

lead {noun}

volume_up
1. general
Red = Drums, Blue = Bass, Green = Chords, Orange = Leads, Purple = Pads
Czerwony = bębny Niebieski = bass Zielony = akordy pomarańczowy = prowadzenie Purpura = pady
However, the EU could take the lead and set the standard by demanding more stringent rules.
Jednak UE mogło przejąć prowadzenie i wyznaczyć standardy, domagając się surowszych przepisów.
This industry represents a growing global market in which Europe should take the lead and achieve its independence.
Przemysł ten stanowi globalny rosnący rynek, na którym Europa powinna objąć prowadzenie i osiągnąć niezależność.
I think I've got a really hot lead, Bernard.
Myślę, że złapałam trop, Bernardzie.
lead (also: the poop)
Canada is a leading world producer of aircraft and aviation equipment.
Panie Przewodniczący! Kanada znajduje się w czołówce światowych producentów samolotów oraz urządzeń wykorzystywanych w lotnictwie.
2. "for pencil"
3. chemistry
In addition to heavy metals such as mercury and lead, a number of brominated flame retardants are banned.
Poza metalami ciężkimi, takimi jak rtęć i ołów, zakazem objęto szereg bromowanych środków zmniejszających palność.
Ołów w zabawkowych samochodach?
This was not the case, for example, in the case of lead paint on toys produced by the American manufacturer.
Nie było tak, na przykład, w przypadku zabawek malowanych zawierającą ołów farbą, wytwarzanych przez amerykańskiego producenta.
4. theatre
5. British English
lead (also: leash)

Context sentences for "lead" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey therefore need to be assessed carefully so as not to lead to adverse effects.
Muszą zatem być dokładnie ocenione, aby nie doprowadziły do niepożądanych skutków.
EnglishTo turn your backs on them now could lead many of them to become eurosceptics'.
Odwrócenie się do nich plecami może teraz skłonić wielu z nich do eurosceptycyzmu”.
EnglishWill aid from the structural funds really lead to the development of these regions?
Czy pomoc z funduszy strukturalnych naprawdę prowadzi do rozwoju tych regionów?
EnglishI believe that setting fixed quotas would lead to a rise in prices over time.
Uważam, że wprowadzanie sztywnych kwot doprowadziłoby z czasem do wzrostu cen.
EnglishHe dreamt of a society where the colour of your skin did not lead to discrimination.
Marzył o społeczeństwie, w którym kolor skóry nie byłby powodem do dyskryminacji.
EnglishThese lead to distortions of competition and weaken national undertakings.
Doprowadzają one do zakłóceń w konkurencji i osłabiają przedsiębiorstwa krajowe.
EnglishI am certain that it will also lead to improvements in these rules in Europe as well.
Jestem przekonany, że doprowadzi ono także do udoskonalenia tych zasad w Europie.
EnglishWe have resolved to take the lead worldwide in the fight against global warming.
Postanowiliśmy objąć światowe przywództwo w walce z globalnym ociepleniem.
EnglishUS agricultural support is worse than ours, and the EU should lead by example.
Amerykańskie wsparcie dla rolnictwa jest gorsze niż nasze, a UE powinna dać przykład.
EnglishThe EU has an obligation to take a lead at the climate change conference in Copenhagen.
UE ma obowiązek podjęcia wiodącej roli na konferencji klimatycznej w Kopenhadze.
EnglishWe should all pull together and the Commission should certainly take the lead in this.
Powinniśmy wszyscy działać razem, a Komisja powinna tutaj odegrać wiodącą rolę.
EnglishSo we think that this will eventually lead to what we call "DNA biopsies."
Więc myślimy że ta obserwacja doprowadziła nas to tego co nazywamy "Biopsją DNA".
EnglishThe outer container is a lead container lined with synthetic material inside.
Zewnętrzne opakowanie to ołowiowy pojemnik wyłożony wewnątrz materiałem syntetycznym.
EnglishDepression or psychoses lead to self-endangering behaviour in some cases.
Depresja lub psychozy prowadzą w niektórych przypadkach do zachowań samobójczych.
EnglishThe decisions that we are refusing to take today will lead to new crises.
Unikanie przez nas decyzji dziś będzie prowadziło do nowych sytuacji kryzysowych.
EnglishWe have exactly one employee, and that employee is our lead software developer.
My mamy dokładnie jednego pracownika. ~~~ Jest nim nasz główny inżynier oprogramowania.
EnglishI ask the Commission to take the lead in the proposed resettlement issue.
Zwracam się do Komisji, aby objęła przywództwo przy proponowanym przesiedlaniu.
EnglishWill it therefore take the lead in recognising that biofuels are not the answer?
Czy zatem obejmie przewodnictwo w zakresie uznania, że biopaliwa nie stanowią odpowiedzi?
EnglishThis situation threatens, immediately and alarmingly, to lead to epidemics.
Ta sytuacja zagraża, w sposób bezpośredni i alarmujący, powstaniem epidemii.
EnglishWe know how those things begin, and we also know where they always lead.
Wiemy jak się takie rzeczy zaczynają i również wiemy dokąd one zawsze prowadzą.
Other dictionary words