1. general

to learn (also: to find out, to get, to hear)
Click the links below to learn more about each report:
Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych raportach, klikaj poniższe linki:
To learn more about the details of Social Search, click one of the links below.
Aby dowiedzieć się więcej na temat wyszukiwarki społecznościowej, kliknij jeden z poniższych linków.
They must draw conclusions from that and first learn what they did wrong.
Muszą wyciągnąć z tego wnioski i dowiedzieć się, co zrobili źle.
The intensity to learn English is almost unimaginable, unless you witness it.
Presja by uczyć się języka angielskiego jest niemal niewyobrażalna.
We must coordinate our cooperation and learn from each other.
Powinniśmy koordynować płaszczyznę współpracy i uczyć się od siebie nawzajem.
The Irish Government should learn a lesson from its people; it should learn to lead.
Rząd Irlandii powinien uczyć się od swoich obywateli; powinien nauczyć się, jak być przywódcą.
We have seen that we still have a lot of lessons to learn and a lot of catching up to do in many areas here.
Zauważyliśmy, że wciąż jeszcze musimy się wiele nauczyć i nadrobić zaległości w wielu obszarach.
But I repeated this all over India and then through a large part of the world and noticed that children will learn to do what they want to learn to do.
Powtarzałem to w całych Indiach, a nawet w sporej części świata i zauważyłem, że dzieci nauczą się tego, czego chcą się uczyć.
And it's important to note that it's not just the stars who are benefiting: because you can see the best, everyone can learn.
I zauważcie, że nie tylko ci najlepsi z tego korzystają: ponieważ kiedy ogląda się mistrzów, każdy może się czegoś nauczyć.
Those who do not learn their lesson from history will sometimes experience the disaster again.
Ci, którzy nie wyciągnęli wniosków z historii, niekiedy muszą doświadczyć katastrofy ponownie.
We need to learn from experience and be able to offer assistance quickly.
Musimy wyciągnąć wnioski z doświadczeń i być w stanie szybko zaoferować pomoc.
We need to learn a lesson from the experiences of the United States of America.
Musimy wyciągnąć wnioski z doświadczeń Stanów Zjednoczonych Ameryki.
And, of course, now with Wolfram Alpha actually out in the wild, we can learn from its actual usage.
Tak więc teraz przy pomocy Wolfram Alpha otwartym dla ogółu, możemy studiować jego używalność.
Once these countries have been granted a visa-free regime, young people will be able to travel, learn and study abroad.
Kiedy zagwarantuje im się ruch bezwizowy, młodzi ludzie będą mogli podróżować, uczyć się i studiować za granicą.
Whether you want to study something practical, academic or just want to learn for fun, you’ll find plenty of options in these sites.
Nieważne czy chcesz nauczyć się czegoś praktycznego, ściśle akademickiego czy też chcesz studiować dla czystej przyjemności – na poniższych stronach znajdziesz mnóstwo możliwości.
As your skill increases, you learn to find those tinier spaces, those tinier movements.
Im bardziej wzrasta Twoja umiejętność, tym bardziej rozpoznajesz te drobne punkty, i drobne ruchy.
to learn (also: to possess, to take, to master)
I started learning about the world-record holder.
Zacząłem dowiadywać się na temat mistrza świata we wstrzymywaniu oddechu.
We're going to be able to see a child's brain as they experience an emotion, as they learn to speak and read, as they solve a math problem, as they have an idea.
Będziemy mogli zobaczyć mózgi dzieci kiedy doświadczają emocji, kiedy uczą się mówić i czytać, kiedy rozwiązują zadanie z matematyki, kiedy mają pomysł.
The Haitian people, sorely tried by history and nature, must receive from the international community the necessary instruments to learn to help themselves.
Mieszkańcy Haiti, poważnie doświadczani przez historię i naturę, muszą otrzymać od społeczności międzynarodowej niezbędne instrumenty, które nauczą ich pomagać samym sobie.
It is through such schemes that people across Europe not only experience Europe's cultural richness, but also the wealth of learning opportunities the EU offers.
To za sprawą takich systemów obywatele Europy nie tylko doświadczają kulturowego bogactwa Europy, ale także bogactwa możliwości nauki, które oferuje UE.
volume_up
wkuć {vb} [coll.]
And we learn to live together and to get to know one another.
Nauczyliśmy się żyć razem i poznawać się nawzajem.
But we learn a lot from that: not only that there is a planet there, but we also learn its size.
Ale dzięki nim odnajdujemy planety oraz poznajemy ich wielkość.
But to get to Madariaga's future we must learn to know each other, each other's pasts, because only then can we build a future together.
Ale aby osiągnąć przyszłość Madariagi, musimy nauczyć się poznawać siebie nawzajem, swoje historie, ponieważ tylko wtedy możemy zbudować wspólną przyszłość.
Would you like to learn about legislation in Hungary or do you have a legal problem?
Chcesz poznać prawo na Węgrzech lub masz problem prawny?
We learn about its orbit, the period of its orbit and so on.
Możemy poznać jej orbitę, okres orbitalny, i tak dalej.
So, you know, we now can learn the history of organisms.
Dzisiaj możemy już poznać historie organizmów.
to learn
to learn
volume_up
wkuwać {ipf. v.} [coll.]
to learn (also: to get the hang of)
volume_up
nauczyć się {r. v. pf.}
And it's something we need to learn, and we need to learn it really soon.
I jest coś czego musimy się nauczyć i musimy nauczyć się tego naprawdę szybko.
We need to learn to understand one another in liberty and flexibility.
Musimy nauczyć się wzajemnego zrozumienia przy zachowaniu wolności i elastyczności.
We must learn to distinguish between fraud and wastefulness.
Musimy nauczyć się rozróżniać pomiędzy nadużyciem a niegospodarnością.

2. "from"

We need to learn a lesson from the experiences of the United States of America.
Musimy wyciągnąć wnioski z doświadczeń Stanów Zjednoczonych Ameryki.
I think we need to learn some of the lessons from the past industrial revolutions.
Myślę, że powinniśmy wyciągnąć wnioski z poprzednich rewolucji przemysłowych.
Surely it is time to learn from the lessons of successful fish preservation and conservation.
Niewątpliwie nadszedł czas, aby wyciągnąć wnioski z sukcesów ochrony rybołówstwa.
I simply cannot understand why it is so difficult to learn from history.
Po prostu nie mogę zrozumień, dlaczego tak trudno wyciągać wnioski z historii.
Some of you have said that we should learn lessons.
Niektórzy z Państwa powiedzieli, że powinniśmy wyciągać wnioski.
Have we begun to learn from these events?
Czy zaczęliśmy wyciągać wnioski z tych wydarzeń?

3. "extra to improve"

to learn
to learn

Context sentences for "to learn" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am therefore sorry to learn of the financial problems affecting the ACP Group.
Dlatego z ubolewaniem przyjmuję informację o problemach finansowych grupy AKP.
EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Trudno nadrobić stracony czas, lecz możemy wyciągnąć z tamtych wydarzeń wnioski.
EnglishFirst, I think, is his relationship to, in fact, evil is something to learn from.
Po pierwsze, jego podejście do zła jest czymś, czego moglibyśmy się od niego uczyć.
EnglishWe must learn all the lessons from this action, which has been crowned with success.
Z tego działania, zakończonego sukcesem, musimy wyciągnąć nauczkę na przyszłość.
EnglishWe might say that a number of politicians in our Parliament could learn from you.
Można powiedzieć, że szereg polityków w naszym Parlamencie mógłby się od Pana uczyć.
EnglishSee, the thing we're doing right now is we're forcing people to learn mathematics.
Zwróćcie uwagę, to co teraz robimy jest zmuszaniem ludzi do nauki matematyki.
EnglishLooking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
Operatory wyszukiwania umożliwiają znalezienie dokładnie tego, czego szukasz.
EnglishLooking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
Więcej informacji na temat korzystania z nich znajdziesz w naszych Centrach pomocy.
EnglishBut I think that we can learn from the others and further build up our system.
Ale uważam też, że możemy korzystać z doświadczeń innych i rozbudowywać nasz system.
EnglishThe second document says that there is always a good reason or a good time to learn.
Drugi dokument mówi, że zawsze jest dobry powód lub dobry czas, aby się uczyć.
EnglishI was quite surprised to learn that such an initiative had not yet been introduced.
Ze zdziwieniem dowiedziałem się, że taka inicjatywa nie została dotychczas podjęta.
EnglishLet us learn from these examples so that we do not make the same mistakes again.
Wyciągnijmy nauki z tych przykładów, abyśmy ponownie nie popełniali tych samych błędów.
EnglishSo children both know more and learn more than we ever would have thought.
Więc dzieci zarówno wiedzą jak i uczą się więcej niż kiedykolwiek byśmy pomyśleli.
EnglishWho knows what we'll be able to do when we learn to make more use of it.
Kto wie co będziemy w stanie zrobić, kiedy nauczymy się z niej lepiej korzystać.
EnglishNotes: ~~~ Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?
Aby usunąć regułę, wystarczy kliknąć znak „X” z prawej strony danej reguły.
EnglishWe must therefore learn important lessons from what is happening in Fukushima.
Dlatego musimy wyciągnąć ważne wnioski z tego, co dzieje się w Fukushimie.
EnglishMaybe we'll learn something really useful about it, but it's interesting and fascinating.
Może dowiemy się czegoś pożytecznego, ale to interesujące i fascynujące zajęcie.
EnglishAnd they learn it about as well as the leading language learning software.
Uczą się równie dobrze, jak przy użyciu wiodących programów do nauki języków.
EnglishAnd not only do they learn it as well, but actually it's way more interesting.
Nie tylko dobrze się go uczą, ale również uczą się w interesujący sposób.
EnglishTo learn what flowers or fruit smell like it is better to buy the natural article.
W celu nauczenia dzieci jak pachną kwiaty i owoce lepiej jest kupić prawdziwe produkty.