"leeway" translation into Polish

EN

"leeway" in Polish

EN leeway
volume_up
{noun}

1. nautical science

leeway
leeway

2. aviation

leeway
leeway

3. "margin of freedom", figurative

leeway
Because the Committee on Budgets is the parliamentary body in which we can measure whether we have leeway or not.
Bo Komisja Budżetowa to parlamentarny organ, który daje nam wyczuć, czy mamy pole manewru, czy też nie.
This means that, if required, and if there is the political will, the multiannual financial framework leaves us some leeway within the agreed limits.
Oznacza to, że w razie potrzeby i zaistnienia woli politycznej wieloletnie ramy finansowe pozostawiają nam pewne pole manewru w obrębie uzgodnionych limitów.

Synonyms (English) for "leeway":

leeway

Context sentences for "leeway" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhere they provide some leeway, the Commission will use that for the benefit of Madeira.
Jeżeli umożliwią one jakąś swobodę wyboru, Komisja wykorzysta tę szansę z korzyścią dla Madery.
EnglishWe should give some leeway to allow for Serbia to make that transition and that progress.
Musimy zostawić Serbii trochę swobody działania, aby mogła dokonać tej zmiany i tych postępów.
EnglishThis means that Member States have enough leeway to retain their existing successful systems.
Oznacza to, że państwa członkowskie mają wystarczającą swobodę do zachowania swoich istniejących systemów.
EnglishDoes the text of the directive leave too much leeway?
Czy tekst dyrektywy pozostawia zbyt wiele pola do manewru?
EnglishUnder the current Treaties, there is little leeway to take account of those specific needs.
Na mocy obowiązujących traktatów istnieją bardzo ograniczone możliwości w zakresie uwzględnienia tych szczególnych potrzeb.
EnglishThis leeway must be dispensed with and for this reason I doubt that what you have done here will be sufficient.
Musimy pozbyć się tej swobody i z tego powodu mam wątpliwości, czy pana działania na tym polu wystarczą.
EnglishIt does not therefore follow from the Santa Casa case that the Court has given Member States greater leeway to impose restrictions.
Ze sprawy Santa Casa nie wynika zatem, by Trybunał dał państwom członkowskim większą swobodę narzucania ograniczeń.
EnglishAccordingly, my aim from the outset was to try to streamline the rules and give national legislators more leeway.
W związku z tym, moim celem od początku była próba nadania kształtu przepisom oraz pozostawienie ustawodawcom krajowym więcej swobody.
EnglishThis still leaves considerable leeway for differences in national VAT rates: there are no upper limits on VAT rates.
Dzięki temu państwa członkowskie dysponują marginesem swobody przy określaniu krajowych stawek VAT: nie ma górnego limitu stawek VAT.
EnglishSome leeway, please, Your Honor.
EnglishAbove all, it gives Member States far too much leeway on key issues such as the rights of minors and detention periods.
Ponadto państwom członkowskim zostawia się zbyt dużo swobody w kluczowych sprawach, takich jak prawa mniejszości i okresy zatrzymania w areszcie.
EnglishAt the moment, I believe it to be the wrong approach to essentially buy ourselves a little leeway with binding targets and percentages.
Uważam za błędne podejście zmierzające do zapewnienia sobie pewnej swobody ruchu jeśli chodzi o cele wiążące i wiążące wartości procentowe.
EnglishNevertheless, in certain cases the Member State is granted the leeway needed to take into account the specifics of its own legal system.
Jednak w niektórych przypadkach państwom członkowskim daje się swobodę działania, umożliwiającą uwzględnienie specyfiki danego systemu prawnego.
EnglishI therefore voted for the use of the term 'incitement' rather than 'provocation', since this is more accurate and gives less leeway.
Dlatego też głosowałem za użyciem terminu "podżeganie” zamiast "nawoływanie”, ponieważ jest on bardziej precyzyjny i pozostawia mniej miejsca na swobodną interpretację.
EnglishThere is much less leeway in the financial perspective and this means that there are insufficient resources to carry out what is most important: new actions.
Obecna perspektywa finansowa pozostawia nam o wiele mniejszą swobodę ruchu co oznacza, że środki na wykonywanie tego, co jest najważniejsze, tzn. nowych zadań, są niewystarczające.
EnglishHowever, we must ensure that when it comes to implementation, we genuinely create a level playing field but provide leeway for regional exemptions at the same time.
Musimy jednak dopilnować, w kontekście wdrażania, że naprawdę stworzymy obszar równych szans, ale też równocześnie damy swobodę do korzystania z wyłączeń na szczeblu regionalnym.
EnglishHowever, some people now fear that an all-too-heavy focus on the labour costs factor in the Euro Plus Pact could too greatly limit the leeway for these automatic stabilisers to operate.
Niektórzy jednak obecnie obawiają się, że zbyt duży nacisk na koszty pracy w pakcie euro plus nadmiernie ograniczyłby pole do działania automatycznym stabilizatorom.