"left wing" translation into Polish

EN

"left wing" in Polish

EN left wing
volume_up
{noun}

1. politics

left wing (also: left)
But the left wing would oppose any Member State army or air force or navy coming and helping to do that.
Lewica sprzeciwiłaby się jednak sprowadzeniu w tym celu armii, sił powietrznych lub marynarki państw członkowskich.
It is not a right-wing or a left-wing priority, it is simply common sense.
Nie jest to priorytet prawicowy ani lewicowy, to zwyczajny zdrowy rozsądek.
This results in Ally McBeal as a left-wing bookstore on speed.
Efektem jest połączenie serialu „Ally McBeal” z lewicową księgarnią na amfie.
left wing

2. sports

left wing
left wing (also: left winger)

Synonyms (English) for "left wing":

left wing
English
left-wing

Context sentences for "left wing" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishActivists from the left-wing movement 'Kazakhstan 2012' are being harassed and jailed.
Działacze lewicowego ruchu "Kazachstan 2012” są prześladowani i osadzani w więzieniach.
EnglishThis results in Ally McBeal as a left-wing bookstore on speed.
Efektem jest połączenie serialu „Ally McBeal” z lewicową księgarnią na amfie.
EnglishThere is, however, no left-wing or right-wing H1N1 virus; it must be fought with a joint effort.
Nie ma jednak lewicowego lub prawicowego wirusa H1N1; należy z nim walczyć wspólnie.
EnglishThe entire left-wing spectrum in the European Parliament voted for the alternative resolution.
Całe lewicowe skrzydło Parlamentu Europejskiego zagłosowało za alternatywną rezolucją.
EnglishMany of my left-wing colleagues would possibly say that this applies to the occupation too.
Wielu moich lewicowych kolegów powiedziałoby zapewne, że wlicza się w to również okupacja.
EnglishToday's left-wing ideology is completely blind to issues of religious freedom in different parts of the world.
Dzisiejsza ideologia lewicy to całkowita ślepota na wolność religijną na świecie.
EnglishIn Greece, New Democracy, PASOK and the Left-Wing Coalition have voted in favour of the Maastricht Treaty.
W Grecji Nowa Demokracja, PASOK i koalicja lewicy głosowały za traktatem z Maastricht.
EnglishYou have just decided blindly on the basis of left-wing policy.
Zdecydowaliście na oślep, kierując się lewicową polityką.
EnglishFreedom of the media is also universal and important when it is under threat from Left-wing governments.
Wolność mediów jest uniwersalna i ważna również wtedy, gdy zagrożeniem są dla niej rządy lewicowe.
EnglishThis applies to both right-wing and left-wing governments.
Dotyczy to zarówno rządów prawicowych, jak i lewicowych.
EnglishThe truth cannot be right-wing or left-wing.
Prawda nie może być ani prawicowa, ani lewicowa.
EnglishWhat is happening in Cuba brings disgrace upon all who are involved in politics under these Left-wing banners.
To, co się dzieje na Kubie, przynosi wstyd wszystkim tym, którzy pod tymi lewicowymi sztandarami prowadzą działalność polityczną.
EnglishIf property is being rented or sold, we cannot prevent left-wing or right-wing extremists from taking it.
Jeśli nieruchomości są wynajmowane lub sprzedawane, nie możemy powstrzymać ekstremistów z prawicy lub z lewicy przed ich przejmowaniem.
EnglishThere are no right-wing or left-wing coup leaders or dictators, merely repressive and freedom-destroying ones.
Nie ma prawicowych czy lewicowych przywódców zamachów i dyktatorów, a jedynie tacy, którzy wprowadzają represje i niszczą wolność.
EnglishThis left-wing hypocrisy is abhorrent.
Odrażająca jest ta lewicowa hipokryzja.
EnglishThere are left-wing MEPs, right-wing MEPs, Green MEPs and liberals who are very interested in these issues.
Jest wielu posłów z lewego skrzydła i z prawego skrzydła, z grupy Zielonych i liberałów, którzy są bardzo tymi kwestiami zainteresowani.
EnglishYet the resolution of the left-wing groups, which will be put to the vote at midday, completely ignores these facts.
Jednakże rezolucja zgłoszona przez lewicowe grupy, która zostanie poddana pod głosowanie w południe, nie uwzględnia tych faktów.
EnglishThe strategy of the left wing thus aims to overload the system such as to render any possible efficiency impossible.
Zatem strategia lewicy ma na celu przeciążenie systemu do takiego stopnia, że utrzymanie jakiejkolwiek skuteczności będzie niemożliwe.
EnglishYou left wing people continue to represent the interests of plutocracy and the banks, and show absolutely no regard for what people want.
Wy, lewicowcy, wciąż reprezentujecie interesy plutokracji oraz banków, i w ogóle was nie obchodzi, czego pragną ludzie.
EnglishLet me ask you, what is your message to left wing parties, such as MSZP, which had people shot in the eye in Hungary in 2006?
Pozwolę sobie zapytać, jak brzmi wasze przesłanie do lewicowych partii, takich jak MSZP, która fatalnie ugodziła naród węgierski w 2006 roku?