EN

lie {noun}

volume_up
A faithful witness will not lie; But a false witness uttereth lies.
Świadek prawdziwy nie kłamie; ale świadek fałszywy mówi kłamstwo.
Think about it, a lie has no power whatsoever by its mere utterance.
Kłamstwo samo w sobie nic nie znaczy.
That is a lie, and in my view this debate is a farce.
To kłamstwo i w moim odczuciu, cała ta debata to farsa.
lie (also: whopper)
It is a lie that the Treaty of Lisbon 'gives the EU a more democratic dimension', because it allegedly upgrades the role of the European Parliament.
To nieprawda, że traktat z Lizbony "nadaje UE bardziej demokratyczny wymiar” ponieważ jakoby zwiększa rolę Parlamentu Europejskiego.

Context sentences for "lie" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHowever, the main initiative in this area continues to lie with the Member States.
Jednakże ciągle główna inicjatywa w tym zakresie należy do państw członkowskich.
EnglishThe seeds of human rights violations lie in history, sometimes in distant history.
Zasiew naruszania praw człowieka spoczywa w historii, często bardzo odległej.
EnglishThe first is the fact that the biggest problems still lie with the Member States.
Pierwszy to fakt, iż największe problemy nadal leżą po stronie państw członkowskich.
EnglishWe lie to ourselves and we fail to take the measures which might save our lives.
Okłamujemy się i nie podejmujemy działań, które mogłyby nam uratować życie.
EnglishThey lie all night naked without clothing, And have no covering in the cold.
Nagich nocować przymuszają bez odzienia, którzy się nie mają czem nakryć na zimnie.
EnglishA fifth of the world's undiscovered resources lie in precisely this region.
Dokładnie w tym regionie znajduje się jedna piąta nieodkrytych światowych zasobów.
EnglishI think that should not be overlooked in the consultations which lie before us now.
Moim zdaniem nie należy pomijać tego faktu podczas konsultacji, które są przed nami.
EnglishIt will also help promote the basic values which lie at the heart of the European Union.
Pomoże ono również promować podstawowe wartości leżące u sedna Unii Europejskiej.
EnglishAnd they commanded the children of Benjamin, saying, Go and lie in wait in the vineyards,
A tak rozkazali synom Benjaminowym, mówiąc: Idźcie, a zasadźcie się w winnicach,
EnglishIt is estimated that 90 billion barrels of oil alone lie untapped under the ice.
Szacuje się, że pod pokrywą lodową ukryte jest 90 milionów niewykorzystanych baryłek ropy.
Englishlie not one to another; seeing that ye have put off the old man with his doings,
Nie kłamcie jedni przeciwko drugim, gdyżeście zewlekli człowieka starego z uczynkami jego,
EnglishI had expected that the problems would lie in the practical management of the directive.
Spodziewałem się, że problemy będą dotyczyły praktycznego zarządzania tą dyrektywą.
EnglishIn this regard, too, we observed quite clearly where our difficulties lie.
W tym zakresie również bardzo wyraźnie stwierdziliśmy, gdzie pojawiają się trudności.
EnglishTo our East and our South lie countries that certainly will never join.
Na wschód i południe od nas leżą kraje, które z pewnością nigdy się nie przyłączą.
EnglishBut the key to victory over terrorism does not lie solely in cooperation.
Jednak kluczem do zwycięstwa nad terroryzmem nie jest wyłącznie współpraca.
EnglishThese, however, lie very much at the heart of this European Union and community of values.
Prawa te stanowią przecież samą istotę Unii Europejskiej i wspólnoty wartości.
EnglishPerhaps this was not true but there is a tone of voice that does not lie.
Być może nie było to prawdą, ale istnieje taki ton głosu, który nie kłamie.
EnglishAnd when ye blow an alarm, the camps that lie on the east side shall take their journey.
Gdyby zaś zatrąbiono głos przerywając, tedy się ruszy obóz leżących na wschód słońca.
EnglishPatients should not lie down for 60 minutes after taking Bondronat.
Po przyjęciu preparatu Bondronat pacjenci nie powinni się kłaść przez 60 minut.
EnglishThis comparison makes it clear on which side the fundamental values lie.
To porównanie pokazuje wyraźnie, po której stronie są podstawowe wartości.

"lieutenant general" in Polish

lieutenant general
Polish
  • generał porucznika
  • generał porucznik
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

"lieutenant governor" in Polish

lieutenant governor
Polish
  • gubernator porucznik
More chevron_right

Synonyms (English) for "lie":

lie
Other dictionary words