"to lift out" translation into Polish

EN

"to lift out" in Polish

EN to lift out
volume_up
{verb}

to lift out (also: to flip, to draft)
to lift out
to lift out
to lift out

Similar translations for "to lift out" in Polish

lift noun
to lift verb
out noun
Polish
out adverb
out interjection
Polish
to out verb
Polish

Context sentences for "to lift out" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is great urgency to lift Europe out of its budgetary and administrative muddle.
Istnieje paląca potrzeba wydobycia Europy z budżetowego i administracyjnego zamętu.
EnglishThey saw Hugo Chávez as someone who was going to lift them out of the misery of poverty and deprivation.
Zobaczyli oni w Hugo Chávezie kogoś, kto będzie mógł wyciągnąć ich z biedy i ubóstwa.
EnglishKeeping the plunger fully depressed, carefully lift the needle straight out from the injection site.
Utrzymując tłok w pełni opuszczony ostrożnie wysunąć igłę z miejsca wstrzyknięcia po linii prostej.
EnglishDeveloped countries have a responsibility to help developing countries to lift themselves out of poverty.
Kraje rozwinięte mają obowiązek udzielania pomocy krajom rozwijającym się, aby te mogły wyjść z ubóstwa.
EnglishIt is time we admitted that fair access to natural resources really can help lift people out of poverty.
Pora, abyśmy przyznali, że sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych może pomóc wydobyć się obywatelom z ubóstwa.
EnglishWe must lift everyone out of fuel poverty!
Musimy wyciągnąć wszystkich z ubóstwa energetycznego!
EnglishToday there is a raging debate as to how best we lift people out of poverty, how best we release their energies.
Obecnie toczy się zaciekła debata, o to jak najskuteczniej wydostać ludzi z ubóstwa, jak najlepiej uwolnić ich potencjał.
EnglishWe need to help to lift them out of poverty.
Musimy pomóc ludziom wyjść z biedy.
EnglishThe main aim of income support programmes should be to lift people out of poverty and to enable them to live a dignified life.
Głównym celem programów wspierania dochodów powinno być wydobywanie ludzi z ubóstwa i umożliwienie im godnego życia.
English(PL) Madam President, the objective of the Doha Round was to help the poorest countries with their development, to lift them out of poverty.
(PL) Pani przewodnicząca! Runda z Dauha miała na celu pomóc krajom najuboższym w ich rozwoju, w podźwignięciu się z ubóstwa.
EnglishBut the mineral wealth of Africa is not being utilized to lift its people out of poverty. ~~~ That's what makes a lot of Africans very angry.
Ale zasoby materialne Afryki nie są wykorzystywane do wydźwignięcia ludzi z ubóstwa co jest powodem frustracji i złości wielu Afrykanów.
EnglishAnd as we try to lift billions of people out of poverty in the Third World, in the developing world, we're using energy faster and faster.
Podczas gdy staramy się uwolnić biliony ludzi od biedy w Trzecim Świecie i krajach rozwijających się, zużywamy coraz więcej energii, szybciej i szybciej.
EnglishMinimum income is one of the basic measures for combating poverty, helping to lift these people out of poverty and ensure their right to have a decent living.
Minimalny dochód jest jednym z podstawowych środków zwalczania ubóstwa, który pomaga tym ludziom wydźwignąć się z biedy i zapewni im prawa do godnego życia.
EnglishAnd he said unto them, What man shall there be of you, that shall have one sheep, and if this fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out?
A on im rzekł: Któryż człowiek z was będzie, który by miał owcę jedną, a gdyby mu ta w sabat w dół wpadła, izali jej nie dobędzie i nie wyciągnie?
EnglishOnly a developed trading system and economic development provide a real basis on which to lift people out of poverty and influence the environment.
Jedynie rozbudowane system handlowy i rozwój gospodarczy stanowią faktyczną podstawę, umożliwiającą wydźwignięcie ludzi z ubóstwa i wpłynięcie na stan środowiska naturalnego.
EnglishMost of all, they are agreements that provide the opportunity for ACP States to lift their citizens out of poverty through the dignity of their own labour and the genius of their own ideas.
Przede wszystkim są to umowy dające państwom AKP szansę wydźwignięcia obywateli z ubóstwa dzięki godności ich własnej pracy i geniuszowi ich własnych pomysłów.