EN

line-up {noun}

volume_up
1. general
line-up (also: lineup)
volume_up
skład {m} (zespołu/drużyny)
2. "concert, festival"
3. "of suspect"
line-up (also: lineup)
volume_up
konfrontacja {f} (podejrzanego)
4. film & TV
line-up (also: cast, lineup)
5. politics
line-up (also: lineup)
6. "of suspect", American English
line-up (also: lineup)
volume_up
okazanie {n} (podejrzanego)

Context sentences for "line-up" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Bali summit did not line up with the noble targets proposed by the Europeans.
Szczyt na Bali nie opowiedział się za szlachetnymi celami zaproponowanymi przez Europejczyków.
EnglishIf you line up 295 of those nose to tail, that's about how far back that was.
Na tej przestrzeni można by ustawić kolumnę 295 takich autobusów.
EnglishThe proposal from the trustees rests on a line-up of seven members.
Propozycję ze strony powierników przedstawił zespół siedmiu członków.
EnglishIt's to split the functions of a monopoly line ministry up into three.
Funkcja planowania i funkcja polityki zostaje w ministerstwie.
EnglishSo we had to get complex intelligence together, we had to line up the ability to act.
Więc musieliśmy zebrać do kupy skomplikowane informacje, musieliśmy połączyć swoje umiejętności działania.
EnglishWhy do we line up the square milk carton with the square fence?
Dlaczego ustawiamy kwadratowe kartoniki na kwadratowym ogrodzeniu?
EnglishAnd one day he couldn't add up a line of figures.
Brak tlenu wpływał na niego tak bardzo, że w końcu nie umiał dodać prostych liczb.
EnglishFor doses corresponding to full turns, the scale should line up with the correct dose marking.
W przypadku dawek odpowiadających pełnym obrotom skala powinna pokrywać się z oznaczeniem wybranej dawki.
EnglishLine up the two connection ports so that they are in a straight line.
Umieścić fiolkę Bio- Set na płaskiej powierzchni.
EnglishI don't know if you can still see the red line here and up the arm.
Nie wiem czy nadal widać tę czerwoną linię na ręce.
EnglishThen why did you line empty wine bottles up on her front stoop?
To dlaczego ustawiłaś butelki od wina na jej ganku?
EnglishFor doses corresponding to full turns, the scale should line up with the correct dose marking.
Dozownik zaprojektowano tak, aby zawarte w nim 60 milionów j. m. można było podać w dawkach od 5 do 20 milionów j. m.
EnglishFor example, when I had a cluster of all the beautiful talks, someone thought I was just trying to find the ultimate pick-up line.
Np. przy grupie "pięknych" wykładów ktoś myślał, że szukam tekstu na podryw.
EnglishHowever, we must not now give up this line.
Nie wolno nam jednak teraz z tego stanowiska zrezygnować.
EnglishJA: Thousands now line up on lower Broadway.
Tysiące ludzi ustawia się w kolejce na dolnym Broadwayu.
EnglishBut if you line them up, if you just take those three skulls and just line them up, they line up like this.
Ale jeśli się je uszereguje, jeśli się weźmie te trzy czaszki i się je uszereguje, to one się układają w ten sposób.
EnglishI absolutely endorse the view that a special line should be set up in the budget for the Black Sea Synergy.
Zdecydowanie podzielam opinię, że należy wyznaczyć specjalną pozycję w budżecie na potrzeby synergii czarnomorskiej.
Englishra Line up the blue line on the top of the IRU with the unlock symbol on the top of the base. n ge lo Push the IRU gently into the base.
do górnej części głowicy rozpylającej i symbol oznaczający odblokowanie na górnej części
EnglishSecond, all the individuals have a tendency to line up.
Po drugie, wolą ustawiać się w rzędach.
EnglishIt's very difficult to line things up so neatly.
Niezwykle trudno jest to zgrabnie poskładać.