EN

link {noun}

volume_up
1. general
There is a close link between security, political stability and the economy.
Istnieje silne powiązanie pomiędzy bezpieczeństwem, stabilnością polityczną a gospodarką.
These include the link between energy policy and industrial policy.
Obejmować to powinno powiązanie polityki energetycznej z polityką przemysłową.
There is no direct link to our interinstitutional cooperation.
Nie występuje tutaj bezpośrednie powiązanie z naszą współpracą międzyinstytucjonalną.
link (also: tie, nexus)
This plan establishes the link between health, the environment and research policy.
Plan ten stanowi ogniwo łączące politykę z zakresu ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz badań naukowych.
The result is that the Customs Union is as strong as its weakest link.
W rezultacie Unia Celna ma taką władzę, jak najsłabsze ogniwo.
Its added value is the link it establishes between the research sector and the academic and business world.
Jego wartość dodana to ogniwo łączące sektor badań naukowych, świat akademicki i biznesu.
This measure is primarily intended to create a link between nations.
Środek ten ma przede wszystkim stworzyć więź między narodami.
So, the link between crime and terror is established very early on.
Tak oto więź pomiędzy przestępczością a terrorem zostaje ustanowiona bardzo wcześnie.
It is important that a direct link should be established between education, culture and science.
Ważne jest, aby ustanowić bezpośrednią więź pomiędzy edukacją, kulturą a nauką.
Development assistance is a crucial link to preventing humanitarian emergencies.
Pomoc rozwojowa stanowi niezwykle istotne połączenie, które zapobiega humanitarnym sytuacjom kryzysowym.
There is a fundamental link between urban planning concepts and urban mobility.
Istnieje podstawowe połączenie pomiędzy koncepcjami w planowaniu urbanistycznym a mobilnością w miastach.
So 'potential military use' would become 'potential military link'.
A więc "potencjalne zastosowanie wojska" zmieniamy na "potencjalne połączenie wojskowe".
2. IT
You will receive an e-mail including a link to a page on www.axis.com
Otrzymasz od nas wiadomość e-mail zawierającą łącze do strony www.axis.com,
Jeśli zapomnisz kodu PIN, kliknij łącze Nie pamiętasz kodu PIN?
Twoje łącze wygasło
Link to withdrawal EMEA press release.
Odnośnik do komunikatu prasowego EMEA w sprawie wycofania.
Odnośnik do listu w sprawie wycofania.
Within each factsheet, you may obtain definitions of certain terms by clicking on the relevant links to the glossary.
W każdym arkuszu informacyjnym udostępniono definicje określonych pojęć – wystarczy kliknąć odpowiedni odnośnik do glosariusza.
To add a link to your Google document, follow these instructions:
Aby dodać link do dokumentu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:.
Next, you'll need to add the _link function to any links between the domains.
2. ~~~ Następnie dodaj funkcję _link do wszystkich linków między domenami.
If you need to edit or remove the link, click it and the 'Go to link' window appears.
Aby edytować lub usunąć link, kliknij go.
In order to view it, please follow the EU Bookshop link.
W tym celu należy kliknąć hiperłącze EU Bookshop.
All major web pages, for example Europa, have the election logo and link to Parliament's elections website.
Europie, umieszczono logo wyborów i odsyłacz do serwisu wyborczego Parlamentu.
PL

link {masculine}

volume_up
1. IT
Aby dodać link do dokumentu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:.
To add a link to your Google document, follow these instructions:
2. ~~~ Następnie dodaj funkcję _link do wszystkich linków między domenami.
Next, you'll need to add the _link function to any links between the domains.
Aby edytować lub usunąć link, kliknij go.
If you need to edit or remove the link, click it and the 'Go to link' window appears.

Context sentences for "link" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English If applicable, a link to “Additional information” is offered (see image above).
W razie potrzeby podajemy linki do „Informacji dodatkowych” (zob. diagram powyżej).
EnglishSo this person is a key link in connecting mass media and social media together.
Osoba ta jest głównym ogniwem łączącym ze sobą mass media i media społeczne.
EnglishThere is no arithmetical link between the composition of expert groups and a decision.
Nie ma żadnego bezpośredniego związku między składem grup ekspertów a decyzjami.
EnglishThere is only one explanation: Parliament is the weak link in the budgetary authority.
Istnieje tylko jedno wyjaśnienie: Parlament jest słabym ogniwem władzy budżetowej.
EnglishAnd then more metal and some chain link in Santa Monica -- a little shopping center.
Oto praca wykonana z metalu i ogniw łańcucha w Santa Monica - małe centrum handlowe.
EnglishHow are we going to link the competitiveness pact with the EU 2020 strategy?
W jaki sposób powiążemy pakt na rzecz konkurencyjności ze strategią UE 2020?
EnglishWe actually need to follow that line of thinking and link up our best technologies.
Musimy istotnie trzymać się tej linii myślenia i połączyć nasze najlepsze technologie.
EnglishNo link has yet been demonstrated between genetic modification and higher yields.
Nie wykazano jeszcze żadnego związku między modyfikacją genetyczną a większymi zbiorami.
EnglishYou couldn't deny -- if someone wanted to link to you, you couldn't stop them.
Gdy ktoś chciał do nas zalinkować, nie można było mu tego wzbronić, ani go powstrzymać.
EnglishThe key issue above all is the link between the preventive and corrective measures.
Najważniejszym zagadnieniem jest związek między środkami zapobiegawczymi i naprawczymi.
EnglishThere is a close link between the future of the CAP and EU external trade policy.
Istnieje ścisła zależność między przyszłością WPR a unijną zagraniczną polityką handlową.
EnglishIn Finland we have identified a clear link between the price of alcohol and its consumption.
W Finlandii odkryliśmy wyraźny związek pomiędzy ceną alkoholu a jego konsumpcją.
EnglishThe Stuttgart 21 project that you mentioned is a major link in this priority project.
Wspomniany projekt Stuttgart 21 jest głównym połączeniem w tym projekcie priorytetowym.
EnglishRegarding the link with alternative investment managers, I really do not see this link.
Jeżeli chodzi o menedżerów alternatywnych inwestycji, naprawdę nie widzę tego związku.
EnglishThe question is how to link these human rights and values to our practical behaviour.
Problemem jest, jak powiązać prawa człowieka i wartości z naszym praktycznym zachowaniem.
EnglishThe new rules will reinforce the need for a link between result and reward.
Nowe reguły zwiększą konieczność uzależnienia wypłacanych premii od osiągniętych wyników.
EnglishIn addition to this analysis, we look for a link between your Google+ page and your website.
Oprócz tej analizy szukamy połączenia między Twoją stroną Google+ i Twoją witryną.
EnglishWe agree that there is a close link between space and security and defence policy.
Zgadzamy się, że polityka kosmiczna oraz bezpieczeństwa i obrony są ze sobą ściśle powiązane.
EnglishHowever, a closer link needs to be established between human rights clauses and GSP+.
Należy jednak ściślej powiązać ze sobą klauzule praw człowieka i GSP+.
EnglishAnd I think we have it all wrong when we think that income is the link.
" Uważam, że mylimy się całkowicie stawiając dochody na pierwszym miejscu.