"location" translation into Polish

EN

"location" in Polish

EN location
volume_up
{noun}

1. general

location (also: clearance, elbow room, place, room)
And a synapse is a chemical location where they communicate with each other.
A synapsa to miejsce, w którym neurony komunikują się chemicznie.
Our location is saturated with evidence, and also with matter and energy.
Nasze miejsce jest nasycone dowodami oraz materią i energią.
The scene of arrest, the scene of misidentification, the alibi location.
Miejsce aresztowania, miejsce złej identyfikacji, miejsce alibi.
Business Location: Use a precise, accurate address to describe your business location.
Lokalizacja firmy: przedstaw lokalizację firmy, używając dokładnego adresu.
Nuclear technology is not at fault in Japan; the location is.
W Japonii nie jest winna technologia jądrowa; winę ponosi lokalizacja.
Location is one of a number of factors that we use to provide these relevant results.
Lokalizacja to jeden z kilku czynników uwzględnianych podczas określania tych trafnych wyników.
location (also: locality, place, town)
." ~~~ We then thought we'd make a movie of "Carmen," which we recorded and shot outside on location in the township outside Cape Town called Khayelitsha.
Jednym z nich była "Carmen" Pomyśleliśmy wtedy, że zrobimy film o "Carmen", który zarejestrowaliśmy poza Kapsztadem, w miejscowości Khayelitsha.
241 locations in Romania, with a total population of 1.6 million inhabitants, suffered directly as a result of the disaster, which partially or totally destroyed houses and crops.
241 miejscowości o łącznej liczbie 1,6 miliona mieszkańców ucierpiało bezpośrednio na skutek tej klęski żywiołowej, która zniszczyła całkowicie lub częściowo ich domostwa i uprawy.

2. IT

location (also: address)
Business Location: Use a precise, accurate address to describe your business location.
Lokalizacja firmy: przedstaw lokalizację firmy, używając dokładnego adresu.
However, if you'd like to use a different location, enter an appropriate address in the search box and click Search Maps.
Jeśli jednak chcesz używać innej lokalizacji, wpisz odpowiedni adres w polu wyszukiwania i kliknij przycisk Przeszukaj mapy.
Once your address appears, click Make this my default location in the information window.
Po wyświetleniu adresu kliknij opcję Ustaw jako domyślną lokalizację znajdującą się w oknie informacyjnym.
location
The location of Europe dictates its security priorities and concerns.
Położenie geograficzne Europy determinuje jej priorytety i obawy związane z bezpieczeństwem.
So, their gender, their age, their geographic location and what the weather conditions were like when they wrote that sentence.
Jego płeć, wiek, położenie geograficzne, a także jaka była pogoda, kiedy pisał to zdanie.
Yemen is an extremely significant country, in particular, because of its geographical location.
Jemen jest krajem niezwykle istotnym, przede wszystkim ze względu na swoje położenie geograficzne.

3. film & TV

location

4. technology

location (also: ranging)

Synonyms (English) for "location":

location

Context sentences for "location" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGrab the row by pressing on the left mouse button and drag it to its new location.
dane do nowej lokalizacji i zwolnij przycisk myszy, aby je tam upuścić.Uwaga:
EnglishThis can give the doctor valuable information such as the location of a tumour.
Umożliwi to lekarzowi zebranie istotnych informacji, np. o miejscu lokalizacji guza.
EnglishSo we could show the firing rate of that neuron as a function of the animal's location.
Możemy przedstawić częstotliwość wystrzałów jako funkcję lokalizacji zwierzęcia.
EnglishYou can add location extensions at either the ad level or the campaign level.
Rozszerzenia lokalizacji można dodawać na poziomie reklamy lub na poziomie kampanii.
EnglishMoving the files back to their original location should resolve this issue.
Przeniesienie plików do pierwotnej lokalizacji powinno rozwiązać ten problem.
EnglishThe target factor VIII levels will depend on the severity and location of the bleeding.
Docelowe poziomy czynnika VIII będą zależeć od ciężkości i miejsca krwawienia.
EnglishThe accuracy and coverage of Google Location Services will vary by location.
Dokładność i zasięg usług lokalizacyjnych Google są różne w zależności od lokalizacji.
EnglishGoogle Chrome saves your location information so that it can be easily retrieved.
Google Chrome zapisuje informacje o Twojej lokalizacji, aby można je było łatwo pobierać.
EnglishWe knew that they had been taken to Germany, but not the exact location.
Wiedzieliśmy, że zabrano ich do Niemiec, ale nie znaliśmy dokładnego miejsca.
EnglishGame play buttons should be clickable and placed in an obvious location.
Przyciski uruchamiające grę powinny być klikalne i umieszczone w oczywistym miejscu.
EnglishThe types of cards accepted through Google Wallet are based on the seller's location.
Rodzaje kart akceptowanych przez usługę Portfel Google zależą od lokalizacji sprzedawcy.
EnglishSometimes we won't show any location if we can't accurately determine one for you.
Jeśli nie można dokładnie określić Twojej lokalizacji, informacje o niej nie są wyświetlane.
EnglishThe minister talked about co-location being under consideration of consular officials.
Minister mówił o rozważaniu wspólnej lokalizacji placówek przez urzędników konsularnych.
EnglishView satellite images of your desired location that you can zoom and pan.
Możesz także wyświetlać, powiększać i przesuwać zdjęcia satelitarne żądanej lokalizacji.
EnglishTheir location has to be at the seat of the European Commission (Brussels or Luxembourg).
Muszą się znajdować w miejscu siedziby Komisji Europejskiej (Bruksela lub Luksemburg).
EnglishSitemaps (one for each site) that all reside in a single location.
mapy witryn (po jednej na każdą witrynę) przechowywane w tej samej lokalizacji.
EnglishDepending on your location, you can get directions from one location to another.
W zależności od Twojej lokalizacji możesz wyznaczać trasy dojazdu z jednego miejsca do drugiego.
EnglishRead more about targeting ads to a specific geographic location.
Dowiedz się więcej na temat kierowania reklam na określone obszary geograficzne.
EnglishHowever, Firefox offers a location-aware browsing feature built into the browser.
Firefox oferuje jednak wbudowaną funkcję przeglądania z uwzględnieniem informacji o lokalizacji.
EnglishWith Google documents, you can have full control of the location of your text.
Dokumenty Google zapewniają pełną kontrolę nad położeniem tekstu.