EN to lose
volume_up
[lost|lost] {verb}

At the same time, we must not lose sight of the long-term challenges.
Jednocześnie nie wolno nam tracić z oczu wyzwań długookresowych.
In fact, it is about to lose its credibility.
Rzeczywiście Chiny zaczynają tracić na wiarygodności.
We must not lose sight of this privacy debate.
Nie możemy tracić z oczu tej debaty dotyczącej prywatności.
. ~~~ Like why have games that you can lose?
Użyjmy gier świadomie, bo po co gry, które można przegrać?
So if you want to lose, go ahead, but it is a shame, we will do...
Jeżeli więc chcą państwo przegrać, to niech robią państwo tak dalej, ale to wstyd, my zrobimy...
Czasami musisz przegrać, żeby wygrać.
The EU must maintain its consistent message so as not to lose its credibility.
UE musi utrzymać swoje trwałe stanowisko, aby nie stracić wiarygodności.
We didn't want to lose the people that are going to work in that plantation.
Nie chcieliśmy stracić ludzi, którzy mieli pracować na tej plantacji.
Incidentally, I would add that the new Member States can only lose out here.
Nawiasem mówiąc dodam, że nowe państwa członkowskie mogą jedynie na tym stracić.
to lose (also: to dissipate, to waste, to foul up)
Moglibyśmy zmarnować cały rok!
It is a pity, therefore, that these opportunities are being lost as a result of distortions or the wrong approach by education establishments or bureaucratic problems in the various countries.
Szkoda zatem, że takie możliwości zostają zmarnowane z powodu wypaczeń lub niewłaściwego podejścia instytucji edukacyjnych bądź problemów biurokratycznych w różnych krajach.
to lose
The causes of the crisis are varied and complex, although we must take care not to get lost in the finer details.
Przyczyny kryzysu są zróżnicowane i złożone, mimo to musimy dbać o to, aby nie zagubić się w szczegółach.
They are multinational, as I say, they are branded, they have a clear identity, so they don't get lost in a busy world.
Są wielonarodowe, mają znak rozpoznawczy, jasną tożsamość, by nie zagubić się w zatłoczonym świecie.
And Lost City was characterized by these incredible limestone formations and upside down pools.
"Zagubione Miasto" to niesamowite wapienne formacje i baseny odwrócone do góry nogami.
In particular, the areas which are worse off in terms of their natural conditions seem to be losing out.
W szczególności przegrywać wydają się obszary o gorszych warunkach naturalnych.
Yet there lives on the ancient claim: we win or lose within ourselves.
Pamiętajmy jednak starożytne przysłowie: wygrywamy lub przegrywamy jedynie sami ze sobą.
So like in tennis, usually it's win-lose; it always adds up to zero-zero-sum.
Na przykład w tenisie, zazwyczaj jedna strona wygrywa, a druga przegrywa.
Nic nie muszę gubić.
Gubią kontekst i strategię.
Gubi się człowieczeństwo.
to lose
You know, if we didn't stick together, we would be very lost indeed.
Jeśli nie będziemy trzymali się razem, to możemy się pogubić.
to lose (also: to mislay)
volume_up
podziać {pf. v.}
to lose
volume_up
postradać {pf. v.} [elev.]
to lose (also: to smell)
volume_up
zatrącać {ipf. v.}
This is a serious problem that we're losing our listening.
Zatracanie słuchu to poważny problem.
to lose (also: to mislay, to misplace)
You've got a disincentive to conserve, because if you don't use your water right, you risk losing your water right.
Musisz marnować wodę, bo jeśli jej nie będziesz używać to stracisz do niej prawo.
With a new Commissioner, there is no time to be lost in making Turkey start pulling its troops out of Cyprus and implementing the Ankara Protocol.
Skoro mamy już nowego komisarza, nie można marnować czasu i trzeba sprawić, by Turcja rozpoczęła wycofywanie wojsk z Cypru i wprowadzanie w życie protokołu z Ankary.
So it's not just about the number of people; the system itself creates a disincentive to conserve because you can lose your water right if you don't use it.
Tu nie chodzi tylko o liczbę ludności, ale o system który promuje marnowanie wody ponieważ możesz utracić do niej prawo, jeśli z niej nie korzystasz.
to lose
to lose

Context sentences for "to lose" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd as a result, they lose their gifts, or worse, they stop playing altogether.
I w rezultacie, tracą oni swój talent lub jeszcze gorzej, przestają grać zupełnie.
EnglishIt is actually people that make money and lose money, not Excel spreadsheets.
To przecież ludzie zarabiają pieniądze i tracą pieniądze, a nie arkusze Excela.
English. ~~~ I did try in [the] clouds, but you lose [orientation completely].
YR: Tak, starałem się odzyskać kontrolę, ale w chmurach straciłem orientację.
EnglishWe have no time to lose - we should not leave everything to the last minute.
Nie mamy czasu do stracenia - nie należy zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę.
EnglishThe financial aspect is less important, although we must not lose sight of it.
Aspekt finansowy jest mniej ważny, chociaż nie powinniśmy o nim zapominać.
EnglishThe morsel which thou hast eaten shalt thou vomit up, And lose thy sweet words.
Sztuczkę twoję, którąś zjadł, zwrócisz, a utracisz wdzięczne słowa twoje.
EnglishRemember that I mentioned before the children who lose their fingertips.
Pamiętajcie, że wcześniej poruszyłem temat dzieci, które tracą koniuszki palców.
EnglishAnd we begin to lose those signals, culturally and otherwise, as adults.
Zaczynamy wypierać te sygnały, poprzez kulturę lub w inny sposób, jako dorośli.
EnglishThe patients then lose their ability to control their movements reliably.
Pacjenci tracą wówczas zdolność do odpowiedniego kontrolowania swoich ruchów.
EnglishYou lose one referendum so you call another to get the result you want.
Przegrywacie jedno referendum, to zwołujecie kolejne, aby uzyskać pożądany wynik.
EnglishSo like in tennis, usually it's win-lose; it always adds up to zero-zero-sum.
Na przykład w tenisie, zazwyczaj jedna strona wygrywa, a druga przegrywa.
EnglishAnd I'm not talking about losing diversity in the same way that you lose your car keys.
Nie chodzi o utratę bioróżnorodności w takim sensie, jak zgubienie kluczyków.
EnglishEvery year, 200 000 people lose their lives after ingesting falsified medicinal products.
Co roku 200 tysięcy osób umiera po zażyciu sfałszowanych produktów leczniczych.
EnglishThis will cause farmers to lose faith in the institutions of the European Union.
To spowoduje, że rolnicy stracą wiarę w instytucje Unii Europejskiej.
EnglishNow of course, if you lose a lot of colonies, beekeepers can replace them very quickly.
Oczywiście, przy stracie wielu kolonii, pszczelarze mogą je szybko zastąpić.
EnglishIf I have understood correctly, Antwerp is soon to lose its Opel plant.
O ile dobrze zrozumiałem, zakłady Opla w Antwerpii wkrótce zostaną zamknięte.
EnglishIn fact, what we know now is that every 10 seconds we lose a child to hunger.
W istocie, wiemy teraz, że co 10 sekund tracimy dziecko z powodu głodu.
EnglishLet us be clear, Europe has much more to gain from globalisation than it has to lose.
Powiedzmy to sobie jasno: Europa ma więcej do zyskania na globalizacji niż do stracenia.
EnglishOtherwise, we will lose the trust of the citizens faster than we can possibly imagine.
W przeciwnym razie stracimy zaufanie obywateli szybciej, niż możemy to sobie wyobrazić.
EnglishIf we do, three million people in our country are going to lose out on this.
Jeśli tak się stanie, stracą na tym trzy miliony ludzi w naszym kraju.