EN loving
volume_up
{adjective}

loving
Yes, there are many families willing to give loving homes to children.
Tak, istnieje wiele rodzin, które pragną zapewnić dzieciom kochającą rodzinę.
(Laughter) ~~~ And I looked into this trusting, loving face, and I said, "Oh, no.
I popatrzyłam w tę ufną, kochającą buzię, i powiedziałam: "O, nie.
And my grandmother was tough, but she was also loving.
Moja babcia była twarda, ale była też kochająca.
loving
It was underpaid and really loving nurses.
To niedofinansowane i naprawdę kochające pielęgniarki.
We should be clear about one thing: the freedom-loving people of central Asia are among our most important partners.
Musimy mieć jasność co do jednej rzeczy: kochające wolność społeczeństwa Azji to jedni z naszych najważniejszych partnerów.
loving (also: affectionate, caring, doting)
"Maitreya" means love, "the loving one," in Sanskrit.
Maitreja znaczy miłość, kochający, wiecie, w sanskrycie.
Yes, there are many families willing to give loving homes to children.
Tak, istnieje wiele rodzin, które pragną zapewnić dzieciom kochającą rodzinę.
(Laughter) ~~~ And I looked into this trusting, loving face, and I said, "Oh, no.
I popatrzyłam w tę ufną, kochającą buzię, i powiedziałam: "O, nie.
loving
loving (also: tender, lovey-dovey)
volume_up
tkliwy {adj. m}
loving
loving

Context sentences for "loving" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI wish the best of luck to Hungary, my freedom-loving home country.
Życzę wszystkiego najlepszego Węgrom - mojej ojczyźnie, która umiłowała wolność.
EnglishIt's a completely empathic solution -- apart from the fact that teddy's probably not loving it.
Jest to też bardzo empatyczne rozwiązanie, choć misiowi się chyba nie podoba.
EnglishA [good] name is rather to be chosen than great riches, [And] loving favor rather than silver and gold.
Lepsze jest dobre imię, niż bogactwa wielkie; a przyjaźń lepsza, niż srebro i złoto.
EnglishThis is very much out of character for someone who came from a loving, caring and apolitical family.
To bardzo niepodobne do kogoś pochodzącego z kochającej, troskliwej i apolitycznej rodziny.
EnglishWe cannot demand that our citizens take a freedom-loving, democratic approach to life.
Nie możemy żądać, aby podejście do życia naszych obywateli cechowało się umiłowaniem wolności i demokracji.
English♫ ♫ Let me share my happy loving smile with you.
♫Pozwólcie, że podzielę się swoim kochającym uśmiechem z wami♫
EnglishThey have water-loving tips, and waxy sides.
Posiada guzy na tylnej powierzchni skrzydła, które działają jak magnes dla wody.
EnglishPeople are not only afraid; they find an outlet in 'loving Big Brother', as described by George Orwell.
Ludzie boją się, ale czują też ulgę kochając swojego Wielkiego Brata, jak to określił George Orwell.
EnglishShe needs to remain in the loving care of Alison and Robert.
Musi ona pozostać pod czułą opieką Alison i Roberta.
EnglishSun-loving northerners wish to thank both the Commission and the rapporteur and shadow rapporteurs.
Amatorzy słońca z krajów Północy pragną podziękować Komisji Europejskiej, sprawozdawcy oraz kontrsprawozdawcom.
EnglishA loving dispute with your girl or boyfriend. ~~~ You shout.
Czuła kłótnia z Waszą dziewczyną czy chłopakiem.
EnglishWhy would we do this, when what most of these women need most is a stable, loving relationship in their life?
Dlaczego mielibyśmy to robić skoro to, czego najbardziej potrzebują te kobiety, to stała, pełna miłości więź?
EnglishSo for example, we're born loving the taste of something sweet and reacting aversively to the taste of something bitter.
Dla przykładu, rodzimy się z umiłowaniem słodkiego smaku a wrodzoną reakcją na smak gorzki jest awersja.
EnglishWith loving kindness, with patience, with openness?
Z życzliwością, cierpliwością, otwartością?
English(Laughter) Only I think that he's rather loving it here, right?
EnglishBenevolence, loving kindness against hatred.
Uczynność, życzliwość zamiast nienawiści.
EnglishPerhaps you will be surprised but my only desire in this life is to see my son and give him a loving embrace before I die.
Może będzie pani zaskoczona, ale moim jedynym pragnieniem w tym życiu jest zobaczyć mojego syna i czule go uściskać zanim umrę.
EnglishBut what often appears the case is that potential loving, caring parents are put through too much and simply leave the process.
Ale wydaje się, że jednak często zbyt wiele wymaga się od potencjalnych kochających i troskliwych rodziców, którzy rezygnują z procesu.
English[As] a loving hind and a pleasant doe, Let her breasts satisfy thee at all times; And be thou ravished always with her love.
Niechżeć będzie jako łani wdzięczna, i sarna rozkodzna; niech cię nasycają piersi jej na każdy czas, w miłości jej kochaj się ustawicznie.
EnglishHis watchmen are blind, they are all without knowledge; they are all dumb dogs, they cannot bark; dreaming, lying down, loving to slumber.
Stróżowie jego ślepi, wszyscy zgoła nic nie umieją, wszyscy są psami niememi, nie mogą szczekać; ospałymi są, leżą, kochają się w drzemaniu.