"low" translation into Polish


Did you mean:
EN

"low" in Polish

volume_up
low {adj.}

EN low
volume_up
{adjective}

low
volume_up
niskie {adj.}
The industry has been demoralised by low prices, cheap imports and a low price for wool.
Winić za to należy niskie ceny, tani import i niskie ceny wełny.
The fuel price is high, yet the price of fish is low, at a record low, in fact.
Ceny paliw są wysokie, natomiast ceny ryb są niskie, a w gruncie rzeczy rekordowo niskie.
Comparatively low concentrations are detectable in skeletal muscle and fat.
Porównywalnie niskie stężenia wykrywane są w mięśniach szkieletowych i w tłuszczu.
low (also: bass, lowly, shallow, short)
volume_up
niski {adj. m}
The level of success in recovering unpaid debts is remarkably low.
Poziom skuteczności transgranicznego odzyskiwania długów jest obecnie rażąco niski.
As with all insulins, Velosulin may cause hypoglycaemia (low blood glucose).
Velosulin może powodować hipoglikemię (niski poziom cukru we krwi).
Their social status is low and violence against women is widespread.
Ich status społeczny jest niski, a przemoc wobec kobiet jest rozpowszechniona.
low
volume_up
niska {adj. m}
Its mineralocorticoid and progestational activity is very low.
Jego aktywność mineralokortykoidowa oraz progestagenna jest bardzo niska.
It has brought an expansion of markets for our producers, low inflation and low unemployment.
Okres ten przyniósł rozwój rynków dla naszych producentów, niską inflację i niskie bezrobocie.
Extremity pain, low temperature and discolouration have been reported.
Zgłaszano ból, niską temperaturę i odbarwienie kończyny.
low (also: short)
volume_up
niziutki {adj. m} [dim.]
low (also: short)
volume_up
niziuchny {adj. m} [dim.]
low (also: short)
volume_up
niziuteńki {adj. m} [dim.]
low (also: short)
volume_up
niziusieńki {adj. m} [dim.]
low (also: short)
volume_up
niziuśki {adj. m} [dim.]

Context sentences for "low" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnimal studies have shown excretion of ustekinumab at low levels in breast milk.
Badania na zwierzętach wykazały niewielkie wydzielanie ustekinumabu do mleka matki.
EnglishIf you have injected too much Lantus, your blood sugar level may become too low
W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Lantus stężenie cukru we krwi może
EnglishIf you have injected too much Apidra, your blood sugar level may become too low
W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Apidra stężenie cukru we krwi może
Englishif your amounts of various types of blood cells and blood components are too low
pacjent ma zbyt małą liczbę różnego rodzaju komórek krwi lub zbyt małą ilość innych
EnglishWho remembered us in our low estate; For his lovingkindness [endureth] for ever;
Który w uniżeniu naszem pamięta na nas; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
EnglishAnd the main thing is that you have to dry them very carefully, at low temperature.
Chodzi głównie o to, żeby je wysuszyć bardzo dokładnie, w niskiej temperaturze.
EnglishIn the low dose ASA group the incidence of POBs was 15/ 2167 patients (0.69 %) for
W grupie stosującej małą dawke kwasu acetylosalicylowego częstość występowania POB
EnglishThis relaxation reduces the incentive to develop new low-carbon technologies.
To rozprężenie osłabia bodźce do opracowywania nowych technologii niskoemisyjnych.
EnglishIn rats, passage of extremely low levels of iloprost into the milk was observed.
U szczurów zaobserwowano bardzo niewielkie przenikanie iloprostu do mleka.
EnglishRenal elimination of unchanged trabectedin in humans is low (less than 1 %).
Eliminacja przez nerki niezmienionej trabektedyny u ludzi jest mała (poniżej 1 %).
EnglishIn general, treatment should be started at a low dose of 0.25 ml (62.5 micrograms).
Zwykle leczenie należy rozpocząć od małej dawki 0, 25 ml (62, 5 mikrogramów).
EnglishA concomitant increase in very low density lipoprotein synthesis can occur.
Jednocześnie może wystąpić nasilenie syntezy lipoprotein o bardzo małej gęstości.
EnglishThe irregularity rate for the EU funds paid out has never been as low as in this year.
Nieregularność wypłat z funduszy UE nigdy nie była tak niewielka jak w tym roku.
EnglishDuring this Presidency, we will have low growth and unemployment will rise.
Prezydencja ta przypadnie na czas niskiego wzrostu i coraz wyższego bezrobocia.
EnglishThe fraction of sitagliptin reversibly bound to plasma proteins is low (38 %).
Frakcja sitagliptyny związana w sposób odwracalny z białkami osocza jest mała (38 %).
EnglishTherefore, EXUBERA should be used with caution in patients of low body weight.
Stosowanie preparatu EXUBERA u pacjentów wymagających dostosowania dawki go
EnglishA theoretical risk of hypersensitivity to rHA at a low frequency cannot be ruled out.
Nie można wykluczyć teoretycznego ryzyka występujące rzadko nadwrażliwości na rHA.
EnglishIf you have injected too much Optisulin, your blood sugar level may become too low
W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Optisulin stężenie cukru we krwi może
EnglishI would like to bring those who are in the very low category up the ladder.
Chciałabym zbliżyć tych, którzy znajdują się w bardzo niskim przedziale do lidera.
EnglishMedicines, including Starlix, may also produce symptoms of low blood sugar.
Leki, w tym Starlix, mogą również wywoływać objawy niskiego stężenia cukru we krwi.