"machine" translation into Polish

EN

"machine" in Polish

EN

machine {noun}

volume_up
machine (also: engine)
In a certain sense, the machine is seeing through the pixels of individual cameras.
W pewnym sensie maszyna widzi poprzez piksele poszczególnych aparatów.
"Machine a thing of beauty, and a joy forever." ~~~ "Perfect running."
„Ta maszyna to samo piękno i nieustanna radość.” „Działa doskonale.”
The machine was actually used mainly for doing bomb calculations.
Maszyna głównie wykonywała kolejkowane obliczenia związane z bombami.
I voted in favour of those motions, but the machine showed a red light.
Głosowałam za tymi poprawkami, ale urządzenie pokazywało czerwone światło.
Anesthesia machine: multi-parameter monitor, operating lights, suction.
Aparatura do anestezji: urządzenie monitorujące wiele parametrów, oświetlenie do operacji, ssanie.
My machine allows me to vote 'for', but not 'against'.
Moje urządzenie, pozwala mi glosować "za” ale nie "przeciw”.
There is a ticket machine in a very dismal area.
Jest automat biletowy w bardzo ponurym miejscu.
And so I built the vending machine.
I tak zbudowałem automat.
This is a vending machine for crows.
Oto automat dla wron.

Synonyms (English) for "machine":

machine

Context sentences for "machine" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe fact is, the European machine is obviously still in need of some adjustments.
Jest faktem, że europejska machina oczywiście nadal wymaga pewnych przeróbek.
EnglishHere's the Architecture Machine Group, the predecessor of the Media Lab, in 1981.
Metoda pokazana na tym filmie wykorzystuje je do wytwarzania dedykowanych HyperCard.
EnglishSo every second, half of the Library of Congress is swooshing around in this machine.
Więc każdej sekundy połowa Biblioteki Kongresu przemieszcza się w tej maszynie.
EnglishIt has also two tilt sensors that tell the machine which way it's tilting.
Posiada on również dwa czujniki, informujące o stopniu i kierunku nachylenia.
EnglishWhat they did was they hooked up Harvard undergraduates to an electric shock machine.
Podłączyli studentów Harvardu do maszyny wydzielającej wstrząsy elektryczne.
EnglishCan you build a machine that thinks like a human being, that is conscious?
Czy można zbudować maszynę, która będzie myśleć jak człowiek, która będzie świadoma?
EnglishWe're the first in the world to record babies in an MEG machine while they are learning.
Jako pierwsi na świecie nagraliśmy dzieci na maszynie MEG podczas uczenia się.
EnglishAnd 1945, after the war, the electronics existed to actually try and build such a machine.
A w roku 1945, po wojnie, istniała elektronika pozwalająca zbudować taką maszynę.
EnglishHA: They teach us to use machine guns, Kalashnikov, rocket launchers, grenades, bombs.
Uczą nas obsługi CKM, kałasznikowów, wyrzutni rakietowych, granatów, bomb.
EnglishFor in ovo administration, an automated egg injection machine can be used.
Podczas szczepienia metodą do jaja można stosować odpowiednie urządzenia automatyczne.
EnglishAnd there's been a revolution in our understanding of machine learning recently.
I zaszła niedawno rewolucja w naszym rozumieniu uczenia się maszyn.
EnglishAnd they explained that they wanted kind of a Rube Goldberg machine.
I wytłumaczyli nam, że potrzebna im była swego rodzaju machina Rube Goldberga.
EnglishYou shouldn't use the machine until you get the basics of the subject.
Nie powinno się wykorzystywać maszyn dopóki podstawy przedmiotu są niejasne.
EnglishSo that was all done in simulation, but we can also do that on a real machine.
Była to symulacja, ale podobne doświadczenia można przeprowadzać z prawdziwymi urządzeniami.
EnglishAnd he saw everything in terms of -- he could read the binary code straight off the machine.
I postrzegał wszystko w kategoriach... Potrafił czytać kod binarny prosto z maszyny.
EnglishMy mother carefully opened the door, and she loaded the laundry into the machine, like this.
Mama ostrożnie otworzyła drzwi pralki, włożyła brudne rzeczy do środka, właśnie tak.
EnglishThese are all things that ended up not making it into the final machine.
Oto rzeczy które w ostateczności nie znalazły się w finalnej maszynie.
EnglishMachine translation nowadays is starting to translate some sentences here and there.
Tłumaczenia maszynowego używa się tu i ówdzie do tłumaczenia zdań.
EnglishNow, this kind of machine is as close as I can get to painting.
Przy tego rodzaju maszynie zbliżyłem się najbardziej, jak mogłem do malarstwa.
EnglishThe machine will make the work.
Powiedziała, "Hans, włożyliśmy pranie, a pralka zacznie prać.