"maintenance" translation into Polish

EN

"maintenance" in Polish

EN maintenance
volume_up
{noun}

1. general

EXPENDITURE ON DATA PROCESSING 211 Maintenance of computer networks and equipment 2110
WYDATKI NA INFORMATYKĘ 211 Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego
Road construction and maintenance are not the only cost factors.
Budowa i utrzymanie dróg nie stanowią jedynych czynników kosztów.
They look after the environment, animal wellbeing and the maintenance of biodiversity.
Dbają o środowisko, dobrostan zwierząt, utrzymanie bioróżnorodności.
maintenance
Probably the most important piece there is that the kids really can do the maintenance.
Prawdopodobnie najważniejsze jest to, że same dzieci będą mogły zająć się konserwacją.
Przechowywanie i konserwacja
Appropriate training, sound maintenance and better protection of level crossings are other important components for safety.
Właściwe szkolenie, odpowiednia konserwacja i lepsza kontrola rozjazdów to pozostałe czynniki wpływające na bezpieczeństwo.
maintenance

2. law, British English

maintenance
The central authority responsible for maintenance in the EU country where you live can help you introduce a maintenance request abroad.
Organy centralne do spraw alimentacyjnych w kraju UE, w którym mieszkasz, mogą pomóc Ci złożyć za granicą wniosek o alimenty.
The opening of borders and labour markets may lead some fathers to run away from their maintenance obligations, and it is mainly the children who will suffer.
Otwarcie granic i rynków pracy może spowodować, że niektórzy tatusiowie wręcz będą przed alimentami uciekać. Cierpieć na tym będą głównie dzieci.

Synonyms (English) for "maintenance":

maintenance

Context sentences for "maintenance" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFrom week four onwards, the recommended maintenance dose is 20 mg once a day.
Począwszy od czwartego tygodnia zalecana dawka podtrzymująca wynosi 20 mg na dobę.
EnglishSo it has to know the difference between a forager and a nest maintenance worker.
Robotnica musi rozumieć różnicę pomiędzy mrówkami wykonującymi poszczególne zadania.
EnglishMethadone/ Efavirenz (stable maintenance, 35-100 mg once daily/ 600 mg once daily)
Metadon/ Efawirenz (na stałym poziomie, 35- 100 mg raz na dobę / 600 mg raz na dobę)
EnglishThis is then followed by maintenance doses of 50 mg every 4 weeks for a further 4 doses.
Następnie należy podawać 4 dawki podtrzymujące po 50 mg preparatu co 4 tygodnie.
EnglishMaintenance dose between 17 and 33 IU/ kg 3 times per week by the intravenous route.
Nie wolno podawać dawki większej niż 200 j. m. / kg mc., 3 razy na tydzień.
EnglishRecommended starting and maintenance doses for patients with impaired renal function:
Zalecana dawka początkowa i podtrzymująca u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek:
EnglishMaintenance doses of corticosteroids have been shown to reduce tacrolimus blood levels.
Podtrzymujące dawki kortykosteroidów zmniejszają stężenie takrolimusu we krwi.
EnglishPremedication in dogs before induction and maintenance of general anaesthesia.
Premedykacja u psów przed indukcją i podtrzymaniem znieczulenia ogólnego.
EnglishThat really demonstrates the vital importance of NATO and its maintenance.
Historia ta pokazuje fundamentalne znaczenie NATO i jego dalszego istnienia.
EnglishYes to solidarity, but yes also to the maintenance of social structures.
"Tak” dla solidarności, ale "tak” również dla utrzymania struktur społecznych.
EnglishThen, during the ‘ maintenance’ phase, it is given once every two weeks.
Następnie, w fazie leczenia „ podtrzymującego ” lek ten podaje się co twa tygodnie.
EnglishThus for the first day, twice the maintenance volume will be required.
Dlatego też pierwszego dnia leczenia, należy podać dwukrotną dawkę podtrzymującą.
EnglishMaintenance of clinical remission was evaluated in CD study III (CHARM).
W badaniu III (CHARM) w ChL- C oceniano utrzymywanie się remisji klinicznej.
EnglishLastly, emphasis must be placed on the role of hunting and fishing in land maintenance.
Na koniec należy położyć nacisk na rolę myślistwa i rybołówstwa w utrzymaniu gruntów.
EnglishTable 12 Maintenance of Clinical Remission and Response (Percent of Patients)
Tabela 12 Utrzymywanie się remisji klinicznej i odpowiedzi na leczenie (odsetek pacjentów)
EnglishInstalling one instead of multiple cameras minimizes installation and maintenance cost.
Instalując jedeną zamiast wielu kamer minimalizuje się koszty instalacji i utrzymania.
English• resolute maintenance and execution of the arms embargo on Somalia,
• stanowczym przestrzeganiu i egzekwowaniu embarga na dostawy broni do Somalii,
EnglishInternational recovery of child support and other forms of family maintenance (
Międzynarodowe dochodzenie alimentów na rzecz dzieci oraz innych form alimentów rodzinnych (
EnglishThe maintenance dose is divided in 2 administrations per day where possible.
W miarę możliwości dawka podtrzymująca powinna być podawana w dwóch dawkach podzielonych.
EnglishFor most patients the maintenance dose is between 200 mg and 400 mg per day.
U większości pacjentów dawka ta wynosi między 200 mg a 400 mg na dobę.