"mandate" translation into Polish

EN

"mandate" in Polish

EN

mandate {noun}

volume_up
1. general
That mandate is essential, of course, if we are to make progress on this.
Upoważnienie takie ma zasadnicze znaczenie, jeżeli zamierzamy osiągnąć postęp w tym obszarze.
With today's vote Parliament has adopted the mandate for the trialogue on the 2012 budget.
W dzisiejszym głosowaniu Parlament uchwalił upoważnienie do rozmów trójstronnych dotyczących budżetu na 2012 rok.
Upoważnienie EBI wygasa w październiku.
After 18 months, on the eve of the summit, the Commission received the mandate to negotiate with Russia at last.
Po 18 miesiącach, w przeddzień szczytu, Komisja nareszcie otrzymała pełnomocnictwo do negocjacji z Rosją.
Mr President, ladies and gentlemen, according to the Rules of Procedure the European Parliament must verify the credentials and rule on the validity of the mandate of its newly elected Members.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Zgodnie z Regulaminem Parlament Europejski musi zweryfikować pełnomocnictwa i orzec ważność mandatu swoich nowo wybranych posłów.
The case is that the Council gives a mandate to the Commission, and the Commission negotiates, and the Council has taken a decision on a mandate following their own rules of procedure.
Wygląda to tak, że Rada udziela Komisji pełnomocnictwa i Komisja prowadzi rokowania, natomiast decyzja w sprawie pełnomocnictwa jest podejmowana przez Radę zgodnie z jej regulaminem.
2. politics
The mandate of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (
Mandat Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (
The Commission's negotiating mandate is therefore heading in the right direction.
Tak więc mandat negocjacyjny Komisji jest krokiem we właściwym kierunku.
The mandate of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (debate)
Mandat Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (debata)

Synonyms (English) for "mandate":

mandate

Context sentences for "mandate" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should remind the Council to keep to this mandate in its negotiations with the US.
Powinniśmy przypomnieć Radzie, by trzymała się tego mandatu w negocjacjach z USA.
EnglishWe cannot imagine a more flagrant violation of the parliamentary mandate.
Nie możemy sobie wyobrazić bardziej rażącego naruszenia parlamentarnego mandatu.
EnglishWe want to see the mandate of the European Agency for Maritime Safety (EMSA) extended.
Chcemy rozszerzenia zadań Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA).
EnglishIn July of the same year, the Member States supported the extension of ENISA's mandate.
W lipcu tego samego roku państwa członkowskie poparły przedłużenie mandatu ENISA.
EnglishIn my view, adopting the negotiating mandate is the best possible compromise.
Moim zdaniem przyjęcie mandatu negocjacyjnego jest optymalnym kompromisem.
EnglishThese issues need to be clarified before the Commission is given a new mandate.
Trzeba te zagadnienia wyjaśnić przed udzieleniem Komisji nowego mandatu.
EnglishYou said that you will only have achieved this by the end of your mandate.
Powiedział Pan, że uda się to osiągnąć dopiero pod koniec obecnej kadencji Komisji.
EnglishThe scope for intervention is as important as the extended mandate of the Union.
Zakres interwencji jest tu równie ważny, jak poszerzenie mandatu Unii.
EnglishThe numbers will be adjusted for the next mandate of the European Parliament.
Liczba ta zostanie odpowiednio dostosowana w kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego.
EnglishThis, too, will have to be included in your mandate and the result of your negotiations.
Jej postanowienia również należy uwzględnić w waszym mandacie i negocjacjach.
EnglishIf you think you have a mandate for that, you are a disgrace and a scoundrel.
Jeżeli uważa Pan, że ma Pan do tego prawo, kompromituje się Pan i jest Pan zwykłą szują.
EnglishThis Irish Government has no democratic mandate for its savage programme of cuts.
Rząd irlandzki nie ma żadnego demokratycznego mandatu dla swojego brutalnego programu cięć.
EnglishOther very important challenges need to be tackled during this mandate.
W trakcie tej kadencji trzeba się zająć również innymi bardzo istotnymi wyzwaniami.
EnglishI have supported this idea right from the very beginning of my mandate as an MEP.
Od samego początku mojej kadencji posła do PE popierałem ten pomysł.
EnglishThe aim of this mandate is to make the Schengen evaluation mechanism more efficient.
Celem tego mandatu jest poprawa skuteczności mechanizmu oceny Schengen.
EnglishWe are about to mandate a bail-out in plain violation of Article 125 of the treaties.
Zamierzamy uznać kaucję stanowiącą jawne naruszenie art. 125 traktatów.
EnglishNew tools therefore have to be invented; this is how you must approach the mandate.
Należy więc wymyślić nowe narzędzia; w ten właśnie sposób musi pan podejść do tego mandatu.
EnglishMoreover, there are even people in this Chamber who felt that I was moving without a mandate.
Ponadto w tej Izbie są nawet ludzie, którzy uważali, że poruszam się bez mandatu.
EnglishThe European Central Bank's main mandate is to keep prices stable.
Głównym zadaniem Europejskiego Banku Centralnego jest utrzymanie stabilnych cen.
EnglishThe achievements of the Euro as a currency have to be judged against its primary mandate.
Osiągnięcia wspólnej waluty należy oceniać w odniesieniu do jej podstawowego zadania.