EN

mark {noun}

volume_up
1. finance: "Deutschmark"
mark
volume_up
marka {f} (niemiecka)
The Finnish Mark joins the EMS exchange rate mechanism.
Fińska marka wchodzi do mechanizmu kursów walutowych Europejskiego Systemu Walutowego.
You know the thing that was so great about Mark Twain -- you know we honor Mark Twain, but we don't read him.
Dlatego właśnie Mark Twain był taki wspaniały -- my szanujemy Marka Twain’a, ale go nie czytamy.
Currency: Bosnian convertible mark (KM)
Waluta: marka konwertybilna (KM)
2. sports
mark
volume_up
nota {f} (za styl)
nota za wartość techniczną  
3. other
We did leave our mark on the freedom agenda, but also on the social agenda.
Pozostawiliśmy swój ślad, jeśli chodzi o działania w zakresie swobód, a także w zakresie polityki społecznej.
Al Gore pozostawił po sobie wyraźny ślad.
In the case of Europe, I believe that this is the moment for it to make its mark on the course of events.
Moim zdaniem, dla Europy nadeszła teraz chwila, by zaznaczyła ona swój ślad w biegu wydarzeń.
Fingerprinting a child at an early age could mark him/her for life.
Pobieranie odcisków palców dzieci w bardzo młodym wieku może na całe życie odcisnąć na nich piętno.
Iraq, where units from EU countries have also unfortunately left a negative mark, is definitely one of them.
Irak, na którym jednostki wojskowe państw Unii Europejskiej odcisnęły niestety swoje piętno, zdecydowanie należy do tej grupy.
We are marked, of course, by a challenge, whether physically, emotionally or both.
Wyzwania odciskają piętno, fizyczne, emocjonalne, czasem takie i takie.
The proposals funded are those which receive the highest overall mark for the call or part of the call they address.
Finansowanie otrzymują wnioski, które uzyskają najwyższą ogólną ocenę w ramach zaproszenia lub części zaproszenia, której dotyczą.
If a marked decrease in haemoglobin concentration occurs, further evaluation should be undertaken to determine the cause and need for specific treatment.
Jeżeli nastąpi znaczne zmniejszenie stężenia hemoglobiny, należy przeprowadzić ocenę w celu ustalenia przyczyny oraz ewentualnej celowości podjęcia konkretnego leczenia.
nota za wartość techniczną  
It must not be the last remaining black mark.
Nie wolno nam jednak zapominać o Kosowie, które nie może pozostać ostatnią białą plamą.
We have witnessed many troubles; many political battles have marked recent years in the history of this country, which has become stronger in its democracy.
Byliśmy świadkami wielu problemów; ostatnie lata historii tego kraju, który umacniał demokrację, naznaczone były wieloma waśniami politycznymi.
mark
mark

Context sentences for "mark" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDo not forget to mark the date on the bottle, when removed from the refrigerator.
Należy pamiętać o zaznaczeniu daty na butelce w chwili jej wyjęcia z lodówki.
EnglishI believe that the European Parliament has shown that it can come up to the mark.
Uważam, że Parlament Europejski pokazał, że może stanąć na wysokości zadania.
EnglishThe amount of fines imposed by the Commission passed the EUR 2 billion mark in 2009.
W 2009 roku kwota grzywien nałożonych przez Komisję przekroczyła 2 miliardy euro.
EnglishIn connection with the CE mark, I am pleased that Parliament has gone its own way.
W odniesieniu do oznaczenia CE cieszę się, że Parlament poszedł swoją własną drogą.
EnglishSlowly pull back the plunger until the water for injection reaches the 1.1 ml mark.
Powoli pociągać za tłok, do czasu, aż woda wypełni strzykawkę do oznaczenia 1, 1 ml.
EnglishThe report on the ESDP and ESS by our colleague, Mr von Wogau, generally hits the mark.
Sprawozdanie dotyczące EPBiO oraz ESB pana posła von Wogaua jest ogólnie trafne.
EnglishIt could mark the most expensive election campaign in the history of Germany.
Mogłaby oznaczać najbardziej kosztowną kampanię wyborczą w historii Niemiec.
EnglishLet us look at the high-water mark of European extremism, the Fascists of the 1930s.
Przyjrzyjmy się apogeum europejskiego ekstremizmu, faszystów lat 30. ubiegłego wieku.
EnglishThe Committee recommended that OptiMARK be given marketing authorisation.
Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu OptiMARK do obrotu.
EnglishBy means of this, we would, it seems to me, remove this type of question mark.
W ten sposób, jak mi się wydaje, usunęliśmy tego rodzaju znak zapytania.
EnglishThe bell used by the President to mark the start of each Governing Council meeting
Dzwonek, za pomocą którego prezes EBC otwiera posiedzenia Rady Prezesów.
EnglishHuman rights are our European trade mark both within and outside Europe.
Prawa człowieka są naszym znakiem rozpoznawczym zarówno w Europie, jak i poza nią.
EnglishThey will not help avert the crisis, because they are shooting wide of the mark.
Nie pomogą one w powstrzymaniu kryzysu, ponieważ nie trafiają do celu.
EnglishThese mark serious progress in terms of the institutional protection of minorities' rights.
Oznacza to poważne postępy w zakresie instytucjonalnej ochrony praw mniejszości.
EnglishIt will mark a further step in our ambition to extend mobility opportunities.
Będzie to kolejny krok w ramach dążenia do zwiększenia możliwości w zakresie mobilności.
EnglishMany people believe that the EE symbol is a safety mark, but unfortunately it is not.
Wiele ludzi uważa, że EE jest znakiem bezpieczeństwa, co nie jest prawdą.
EnglishHe covereth his hands with the lightning, And giveth it a charge that it strike the mark.
Obłokami nakrywa światłość, i rozkazuje jej ukrywać się za obłok następujący.
EnglishIt will mark an important step on their way towards full participation in Schengen.
Odzwierciedla ona ważny krok w kierunku ich pełnego udziału w Schengen.
EnglishThese products must also bear a health mark or an identification mark.
Produkty te muszą być opatrzone znakiem zdrowotności lub znakiem identyfikacyjnym.
EnglishMark your calendar with the stickers provided to remind you of the date for your next dose.
Wkleić nalepki do kalendarza, aby pamiętać o dacie przyjęcia następnej dawki leku.