EN market
volume_up
{noun}

market (also: marketplace)
And this isn't even the domestic car market; this is the taxi market.
To nawet nie jest lokalny rynek samochodowy - tylko rynek taksówek.
The internal market, the single market is extremely important. It must be developed further.
Rynek wewnętrzny, jednolity rynek ma ogromne znaczenie i należy go dalej rozwijać.
The agricultural products market is not the same as the market in metals or the energy market.
Rynek produktów rolnych to nie rynek metali lub energii.
market (also: stock market)
The right to pollute is exchanged for a price on the carbon dioxide 'stock market'.
Prawo do zanieczyszczania jest wymieniane za daną cenę na "giełdach” dwutlenku węgla.
The market price is determined in the wholesale power exchanges.
Cena rynkowa jest określana na hurtowych giełdach energii.
The unofficial market (“Freiverkehr”) of a German exchange
Nieurzędowy rynek giełdy niemieckiej (Freiverkehr)
market (also: fair, mart)
Until 4 June 2004 it was a wholesale market for fruit and vegetables.
w hali mieścił się hurtowy targ owocowo-warzywny.
That agriculture will work better if there are railroads to get the goods to market.
Rolnictwo rozwinie się dzięki drogom prowadzącym na targ.
So all of a sudden, these animals are no longer walking into market.
Od tej pory zwierzęta nie musiały już być pędzone na targ.
market (also: fair, village fair, fayre)
market (also: bazaar)
This is the daily auction at the Tsukiji Fish Market that I photographed a couple years ago.
Kilka lat temu sfotografowałem ten stały bazar rybny w Tsukiji.
Invitation in 2002 to the Heidelberg Play Market and the Mülheim Theatre Days with "Vineta (Oderwassersucht)" ("Vineta (Addiction to Drowning)")
Zaproszenie do Heidelbergu na Targowisko Sztuk (2002) oraz na Mülheimskie Dni Teatru (2002) ze sztuką "Vineta (Oderwassersucht)" – "Wineta (lub puchlina)"

Context sentences for "market" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOverall, it constitutes 10% of Europe's enterprises and 6% of the labour market.
Stanowi ona 10% ogółu przedsiębiorstw europejskich oraz 6% ogółu zatrudnienia.
EnglishThis decision was based on the European Commission's erroneous market forecasts.
Ta decyzja opierała się na błędnych prognozach rynkowych Komisji Europejskiej.
EnglishRare earth elements are, of course, rare on the market, but not in the ground.
Metale ziem rzadkich występują oczywiście rzadko na rynku, ale nie w przyrodzie.
EnglishFor us in a country with a small internal market, this is particularly important.
Dla nas, żyjących w kraju o małym rynku wewnętrznym, jest to szczególnie ważne.
EnglishWe should not mislead European citizens in the European internal transport market.
Na wspólnym rynku transportu nie powinniśmy wprowadzać obywateli Europy w błąd.
EnglishThis is the only way of enabling us to have a really effective internal market.
Jest to jedyny sposób zapewnienia nam rzeczywiście skutecznego rynku wewnętrznego.
EnglishEURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (debate)
Sprawozdanie z działalnosci EURES: w kierunku jednolitego rynku pracy (debata)
EnglishEURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (vote)
Sprawozdanie z działalnosci EURES: w kierunku jednolitego rynku pracy (głosowanie)
EnglishThanks to their efforts we are a little closer to a common European rail market.
Dzięki ich wysiłkom jesteśmy nieco bliżej wspólnego europejskiego rynku kolejowego.
EnglishMy second point relates to the free market in the rights of areas under vines.
Moja druga uwaga dotyczy wolnego rynku w zakresie praw obszarów uprawy winorośli.
EnglishOf course, this depends on the demand in the market for other forms of collateral.
Oczywiście to zależy od popytu na rynku na inne formy zabezpieczeń finansowych.
EnglishWe cannot have a single market without this guarantee of solidarity and cohesion.
Nie możemy mieć jednolitego rynku bez tej gwarancji solidarności i spójności.
EnglishThe actors within the market transcend borders and have become international.
Podmioty na rynku przekraczają granice i stają się podmiotami międzynarodowymi.
EnglishCompleting this market implies the elimination of non-tariff barriers (para.
Zakończenie tworzenia tego rynku wiąże się z usunięciem barier pozacelnych (ust.
EnglishThis distorts the market but it also indicates that the market has its social cost.
Powoduje to zakłócenia na rynku, ale też wskazuje na społeczne jego obciążenie.
EnglishAt the same time, all are operating in the common market of the European Union.
Jednocześnie wszyscy rolnicy funkcjonują na wspólnym rynku Unii Europejskiej.
EnglishOaxaca, San Francisco -- it's very easy: Market Street, Van Ness and the waterfront.
Oaxaca, San Francisco - takie to proste. ~~~ Market Street, Van Ness i nabrzeże.
English(CS) Commissioner, we have to give parents back their trust in the European market.
(CS) Pani komisarz! Musimy przywrócić rodzicom zaufanie do europejskiego rynku.
EnglishThis report underlines the political dimension of the European energy market.
To sprawozdanie podkreśla polityczny wymiar europejskiego rynku energetycznego.
EnglishBringing new products onto the market is a long and always expensive process.
Wprowadzanie nowych produktów do obrotu jest długim i zawsze kosztownym procesem.