EN

marketable {adjective}

volume_up
marketable (also: saleable, sought, wanted)
marketable
volume_up
chodliwy {adj. m} [coll.]
marketable (also: transferable)
We are developing measures to support the transfer of research outcomes and their transformation into tangible, marketable products and services.
Pracujemy nad środkami na rzecz wsparcia transferu rezultatów badań i ich przełożenia na konkretne, zbywalne produkty i usługi.

Context sentences for "marketable" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFirstly, I think that treating healthcare exclusively as a marketable service is a mistake.
Po pierwsze, uważam, że traktowanie opieki zdrowotnej wyłącznie jako usługi rynkowej jest błędem.
EnglishTherefore, eggs from conventional cages will not be legally marketable after January 2012.
A zatem, jaja z chowu w zwykłych klatkach nie będą prawnie dopuszczone do obrotu po styczniu 2012 roku.
EnglishDealing with healthcare as a marketable commodity instead of a public service is unacceptable.
Traktowanie opieki zdrowotnej jako towaru handlowego, nie zaś świadczenia publicznego, jest niedopuszczalne.
EnglishIn particular, it will pay close attention to the functioning of the new framework for non-marketable assets.
Szczególną uwagę zwracać będzie na funkcjonowanie nowych zasad dotyczących aktywów nierynkowych.
EnglishMarketable securities classified as held-to-maturity are valued at cost subject to impairment.
Rynkowe papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności wycenia się po koszcie z uwzględnieniem utraty wartości.
EnglishThis single framework for eligible collateral comprises two distinct asset classes – marketable and non-marketable assets.
Wspólna lista zabezpieczeń kwalifikowanych obejmuje dwie odrębne klasy aktywów – rynkowe i nierynkowe.
EnglishWhat we do not have, however, is the conversion of the excellent results from research into marketable products and services.
Brakuje nam jednak przełożenia doskonałych wyników badań na możliwe do sprzedania produkty i usługi.
EnglishSomebody will license this technology and develop marketable products, and she would get revenue.
I, kto wie, być może ktoś wykupi licencję na tę technologię i na jej podstawie wypuści na rynek swoje produkty, a ona uzyska z tego dochód.
EnglishNon-marketable retail mortgage-backed debt instruments are assets that stop short of fully-fledged securitisation.
Nierynkowe instrumenty dłużne zabezpieczone detalicznymi kredytami hipotecznymi niewiele się różnią od w pełni zsekurytyzowanych aktywów.
EnglishFurthermore, specific operational procedures were developed for the safe transfer and mobilisation of non-marketable assets.
Opracowano ponadto specjalne procedury operacyjne dla aktywów nierynkowych gwarantujące ich bezpieczny transfer i przekazywanie na zabezpieczenie.
EnglishWe are developing measures to support the transfer of research outcomes and their transformation into tangible, marketable products and services.
Pracujemy nad środkami na rzecz wsparcia transferu rezultatów badań i ich przełożenia na konkretne, zbywalne produkty i usługi.
EnglishThis framework will apply to bank loans and to non-marketable retail mortgage-backed debt instruments (NRMDs) (see also the press release of 5 August 2004).
Zasady te będą dotyczyć kredytów bankowych oraz nierynkowych instrumentów dłużnych zabezpieczonych detalicznymi kredytami hipotecznymi (zob.
EnglishThe new CAP must enable people to enjoy an adequate supply of quality food, as well as being able to sustain the production of non-marketable public assets.
Nowa WPR musi zapewniać ludziom odpowiednią podaż żywności wysokiej jakości, jak również możliwość utrzymania produkcji niezbywalnych dóbr publicznych.
EnglishThe holdings by the Eurosystem of marketable securities of euro area residents denominated in euro (asset item 7) increased by EUR 0.6 billion to EUR 94.4 billion.
Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,6 mld euro do poziomu 94,4 mld euro.
EnglishThe holdings by the Eurosystem of marketable securities of euro area residents denominated in euro (asset item 7) decreased by EUR 0.2 billion to EUR 78.4 billion.
Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,2 mld euro do poziomu 78,4 mld euro.
EnglishThe holdings by the Eurosystem of marketable securities of euro area residents denominated in euro (asset item 7) remained virtually unchanged at EUR 79 billion.
Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 79 mld euro.
EnglishAs a second step, the Governing Council has approved the framework for including non-marketable assets from all euro area countries in the Single List of eligible collateral.
Drugim krokiem jest zatwierdzenie przez Radę Prezesów ramowych zasad włączania aktywów nierynkowych ze wszystkich krajów obszaru euro na wspólną listę zabezpieczeń kwalifikowanych.
EnglishOverall, M3 growth was driven in particular by the increase in the annual growth rate of M1 from 1.0% in July to 1.7% in August and the increase in the annual growth rate of marketable instruments.
W ujęciu ogólnym na dynamikę M3 wpłynął zwłaszcza wzrost rocznej dynamiki M1 z 1,0% w lipcu do 1,7% w sierpniu oraz wzrost rocznej dynamiki instrumentów rynkowych.
EnglishMember States are responsible for ensuring that eggs not produced in compliance with the directive on the protection of laying hens are not legally marketable according to EU legislation.
Państwa członkowskie odpowiadają za to, żeby jaja, które nie są wyprodukowane zgodnie z dyrektywą dotyczącą ochrony kur niosek nie były zgodnie z prawem dopuszczane do obrotu w UE.