"matter" translation into Polish

EN

"matter" in Polish

EN matter
volume_up
{noun}

matter (also: affair, business, case, errand)
How can this be an internal matter, when the case in Italy is not an internal matter?
Jak to możliwe, skoro problem Włoch nie jest sprawą wewnętrzną?
Adoption of this regulation is a necessity and a matter of urgency.
Przyjęcie przedmiotowego rozporządzenia jest koniecznością i sprawą bardzo pilną.
Participation by politicians at the opening ceremony is another matter entirely.
Uczestnictwo polityków w uroczystości otwarcia to całkowicie inna sprawa.
matter (also: issue, line, point, question)
These questions are not only a matter of politics, but also a matter of conscience.
Zagadnienia te to nie tylko kwestia polityki, lecz także kwestia sumienia.
It is a matter of the environment, and it is a matter of costs.
Jest to kwestia środowiska naturalnego, a także kwestia kosztów.
And these -- whatever our wretched beliefs -- is a religious matter, it's a spiritual matter.
A to -- niezależnie od naszych nieszczęsnych przekonań -- jest kwestią religijną, kwestią duchową.
matter (also: item, point, thing, thang)
When it is a matter of State aid, breaches absolutely must be punished.
Kiedy rzecz dotyczy pomocy państwa, naruszenia zasad należy bezwzględnie karać.
I think it is all a matter of the independence of the Members of this House.
Moim zdaniem cała rzecz polega na niezależności posłów do tego Parlamentu.
As regards the subject matter of this resolution, I wish to say the following.
W kwestii tematu tej rezolucji pragnę powiedzieć rzecz następującą.
matter (also: materiality)
It should be called invisible matter, but the dark matter we've made visible.
Powinna być nazwana niewidzialną materią, a nie uwidocznioną ciemną materią.
This is a delicate matter, not least in terms of agriculture and fisheries issues.
To delikatna materia, zwłaszcza w sferze rolnictwa czy rybołówstwa.
The European Parliament has, of course, shown great interest in this matter.
Parlament Europejski okazał oczywiście ogromne zainteresowanie tą materią.
matter (also: affair, business, case, scandal)
matter (also: substance)
What we saw in the destruction of the Bamiyan Buddhas was the depletion of matter, some solid substance falling down and disintegrating.
W Bamian zobaczyliśmy jak materia upada, substancja stała ulega dezintegracji.
the matter of the use of carcinogenic, chemical and fragrant substances in toys,
kwestii stosowania w zabawkach substancji rakotwórczych, chemicznych i zapachowych,
We still know little about this substance, and its production, for that matter.
Nadal bardzo niewiele wiemy o tej substancji i o jej produkcji.
matter (also: errand)
How can this be an internal matter, when the case in Italy is not an internal matter?
Jak to możliwe, skoro problem Włoch nie jest sprawą wewnętrzną?
The problem with the management plans must be resolved as a matter of urgency.
Problem z planami zarządzania trzeba pilnie rozwiązać.
The Kurdish problem also requires a political solution as a matter of absolute necessity.
Również problem kurdyjski bezwzględnie wymaga rozwiązania politycznego.

Synonyms (English) for "matter":

matter

Context sentences for "matter" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLastly, there is the matter of financial stability, to which Mr Sarkozy referred.
Na koniec poruszę sprawę stabilności finansowej, o której wspomniał pan Sarkozy.
EnglishThe reconstituted solution should be a clear liquid, free of undissolved matter.
Otrzymany roztwór powinien być klarownym płynem bez nierozpuszczonych cząstek.
EnglishThe tragedy in Turin also raises another matter for consideration in this Chamber.
Tragedia w Turynie także porusza inną kwestię, jaką należy rozważyć w tej Izbie.
EnglishIf the solution is cloudy, or contains particulate matter, it must not be injected.
Jeżeli roztwór jest mętny lub zawiera cząsteczki stałe nie wolno go wstrzykiwać.
EnglishI think that all the Members present are ready and willing to debate this matter.
Myślę, że wszyscy obecni posłowie są gotowi i chętni przedyskutować tę sprawę.
EnglishIn my opinion, that is an unacceptable situation for this highly sensitive matter.
Moim zdaniem taka sytuacja jest nie do przyjęcia w tak wysoce delikatnej materii.
EnglishTo my knowledge, Mr Groote, the Commission has not changed its view on this matter.
Z tego co wiem, panie Groote, Komisja nie zmieniła swojego zdania w tej kwestii.
Englishthe matter of the use of carcinogenic, chemical and fragrant substances in toys,
kwestii stosowania w zabawkach substancji rakotwórczych, chemicznych i zapachowych,
EnglishWill the Commissioner investigate this matter and use all her powers to assist?
Czy pani komisarz zbada tą sprawę i zrobi wszystko, co w jej mocy, aby pomóc?
EnglishOn this matter, the progress report indicates that there is still much to do.
W tej sprawie, jak wykazuje sprawozdanie, wiele jeszcze pozostaje do zrobienia.
EnglishI also thank Commissioner Špidla for the help he has provided on this matter.
Dziękuję również panu komisarzowi Špidli za pomoc, jakiej udzielił w tej sprawie.
EnglishWe think the European Commission could adopt a decisive role in this matter.
Oczekujemy, że Komisja Europejska mogłaby przejąć decydującą rolę w tej sprawie.
EnglishYou mentioned one particular matter with regard to which you have our full support.
Wspomniał Pan o pewnej szczególnej sprawie, w której ma Pan nasze pełne poparcie.
EnglishEverything that has been said on this matter can be summarised in one word: hiatus.
Wszystko, co powiedziano w tej sprawie, można podsumować jednym słowem: cezura.
EnglishThe responsibility for aid is, and should remain, a matter for the Member States.
Za kwestie pomocy są i powinny pozostać odpowiedzialne państwa członkowskie.
EnglishIt is crucial that the Member States act collectively with regard to this matter.
Ważne jest, aby państwa członkowskie w tej kwestii postępowały jednomyślnie.
EnglishI shall not read all of the points in the Presidency's conclusions on the matter.
Nie będę czytał wszystkich punków zawartych we wnioskach prezydencji w tym zakresie.
EnglishNo matter how small it may be, it is certainly one that works extremely hard.
Niezależnie od tego, jak jest on niewielki, zdecydowanie pracuje niezwykle ciężko.
EnglishAfter reconstitution it is a clear, colourless liquid, free from foreign matter.
Po odtworzeniu jest to przezroczysty, bezbarwny płyn, nie zawierający cząstek stałych.
EnglishIf the solution is cloudy or contains particulate matter, it should not be used.
Jeśli roztwór jest mętny lub zawiera nierozpuszczalne cząstki, nie należy go stosować.