"measure" translation into Polish

EN

"measure" in Polish

EN measure
volume_up
{noun}

measure (also: average, centre, mean, means)
This will be an additional measure of punishment, but will also act as a prevention measure.
Będzie to dodatkowa kara, służąca jednak również jako środek zapobiegawczy.
Any measure that has the opposite effect would be an extremely bad measure to take.
Każdy środek o przeciwnym działaniu byłby zdecydowanie złym środkiem.
The Commission responded with export refunds as an emergency measure.
Komisja zareagowała wprowadzając refundacje wywozowe jako środek nadzwyczajny.
measure (also: fitting)
This is an objective measure of the violation of women's reproductive rights in Poland.
Jest to obiektywna miara łamania reprodukcyjnych praw kobiet w Polsce.
The main measure of effectiveness was complete healing of the ulcers.
Główną miarą skuteczności było całkowite wyleczenie owrzodzenia.
The main measure of effectiveness was how clear the images obtained in the test were.
Główną miarą skuteczności była czytelność obrazów uzyskanych podczas badania.
measure (also: procedure, treatment)
The main measure of effectiveness was based on the agreement between the diagnosis made based on the scans, and the actual lesions as seen during surgery or biopsy.
Głównym kryterium oceny skuteczności była zgodność pomiędzy rozpoznaniem postawionym na podstawie badań obrazowych a rzeczywistą liczbą zmian znalezionych podczas zabiegu operacyjnego lub biopsji.
One patient among the 54 in whom the effectiveness of Savene could be measured, had tissue damage requiring surgery.
Wśród 54 osób, u których można było zmierzyć skuteczność preparatu Savene, u jednego pacjenta wystąpiły uszkodzenia tkanek wymagające zabiegu chirurgicznego.
The main measure of effectiveness was fusion of the vertebrae confirmed by X-ray, and improvement in the pain and disability reported by the patient, measured two years after surgery.
Główną miarą skuteczności było zespolenie kręgów potwierdzone radiologicznie, a także zmniejszenie bólu i niepełnosprawności w ocenie pacjenta, określane dwa lata po zabiegu chirurgicznym.
measure (also: gage, gauge)
The Department of Homeland Security is a strategic feel good measure.
Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego to strategiczny miernik zadowolenia.
This is the measure of the progress we have found.
To miernik postępu, jakiego udało się dokonać.
PageRank is the measure of the importance of a page based on the incoming links from other pages.
Wynik rankingu PageRank to miernik ważności strony określony na podstawie linków prowadzących do niej z innych stron.
measure
volume_up
krok {m} [fig.] (podjęcie próby)
The measure of agreement reached in Cancún is a step in that direction.
Porozumienie osiągnięte w Cancún to krok w tym kierunku.
This was a necessary measure, but saving the banks has not helped mitigate the crisis later on.
To był konieczny krok, ale uratowanie banków nie pomogło złagodzić kryzysu później.
The measures in this report are one step - but only one - in the right direction.
Środki przedstawione w sprawozdaniu stanowią jeden krok - tylko jeden krok - we właściwym kierunku.

Context sentences for "measure" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese criteria should be tailored to the specifics of each restrictive measure.
Te kryteria powinny być dostosowane do specyfiki każdego środka ograniczającego.
EnglishIn this respect, in particular, no measure restricting imports may be laid down.
W tym przypadku, w szczególności, nie stosuje się środków ograniczających przywóz.
EnglishThe main measure of effectiveness was how long it took until the disease got worse.
Głównym kryterium oceny skuteczności był czas do wystąpienia pogorszenia choroby.
English- Mrs Flautre, the President does not measure the speed at which speakers talk.
Pani poseł Flautre, przewodniczący nie mierzy szybkości mówienia podczas wystąpień.
EnglishWe actually chose that we did not want to have a further single market measure.
Postanowiliśmy, że nie chcemy kolejnego środka prawnego dla wspólnego rynku.
EnglishI would urge it to abandon that measure: it has no place in the European Union.
Wzywam do zrezygnowania z tych działań: nie ma dla nich miejsca w Unii Europejskiej.
EnglishThe second measure needs to be support for the countries most severely affected.
Drugim środkiem musi być wsparcia dla krajów, które najbardziej ucierpiały.
EnglishCertainly my vote was motivated in great measure by consideration of some of those.
Oczywiście mój głos był w znacznym stopniu umotywowany przez niektóre z nich.
EnglishIn particular, it does not measure environmental sustainability or social integration.
W szczególności nie mierzy on równowagi środowiskowej ani integracji społecznej.
EnglishIt is a fundamental issue which we bear in mind in every measure we take.
To podstawowa kwestia, o której musimy pamiętać, podejmując wszystkie działania.
EnglishFor example, GDP does not measure environmental sustainability or social integration.
Przykładowo, PKB nie mierzy równowagi środowiskowej ani integracji społecznej.
EnglishIn Sweden, we measure the Swedish people's trust in various institutions each year.
W Szwecji każdego roku badamy poziom zaufania obywateli do wielu instytucji.
EnglishWhat was needed was a measure to free them from slavery, blackmail and exploitation.
Potrzebne było działanie uwalniające ich od niewolnictwa, szantażu i wyzysku.
EnglishMaterials made of particles which measure less than 10-9 m are called nanomaterials.
na piśmie. - (PL) Materiały z cząstek wielkości poniżej 10-9 metra to nanomateriały.
EnglishThe same countries, the same measure of inequality, one problem after another.
Takie same państwa, takie samy miary nierówności, jeden problem za drugim.
EnglishAs part of this goal, we've improved how we review and measure landing page quality.
W związku z tym udoskonaliliśmy metody sprawdzania i oceny jakości stron docelowych.
EnglishSo we are concerned that the first measure does not demonstrate the highest standards.
Martwimy się zatem, że pierwszy instrument nie będzie na najwyższym poziomie.
EnglishOnce you've started to measure conversions, you can begin to evaluate your ROI.
Po rozpoczęciu pomiaru liczby konwersji możesz zacząć szacować swój ROI.
EnglishHowever, the common currency does not affect all regions in equal measure.
Niemniej jednak wspólna waluta nie wpływa na wszystkie regiony w tym samym stopniu.
EnglishRemeron oral solution comes with a metering pump to help you measure your dose.
Do leku dołączona jest pompka dozująca umożliwiająca odmierzenie prawidłowej dawki leku.