"military" translation into Polish

EN

"military" in Polish

EN military
volume_up
{noun}

1. "the military"

military (also: army)
The U.S. military went into Iraq with a handful of drones in the air.
Armia Stanów Zjednoczonych weszła do Iraku z zaledwie kilkoma dronami.
In Ireland the obvious choice is the military, but to be honest it actually kind of sucks.
W Irlandii armia jest oczywistym wyborem, ale szczerze mówiąc, armia jest raczej do kitu.
The army and the military indulged themselves in the most sadistic form of brutality.
Armia i oddziały zbrojne pozwoliły sobie na najbardziej sadystyczną formę brutalności.
military (also: army)
But as I said, the military and the police are very different.
Ale, jak powiedziłem, wojsko i policja bardzo się różnią.
Nie ma przestrzeni bojowej, do której wojsko USA nie mogłoby wkroczyć.
We bought one military and we operated another.
Nabyliśmy jedno wojsko, a operowaliśmy innym.

Synonyms (English) for "military":

military

Context sentences for "military" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe world declared in Anapolis the failure of unilateral and military solutions.
W Annapolis świat ogłosił niepowodzenie rozwiązań jednostronnych i militarnych.
EnglishThis is a clear sign of Russian preparations for military aggression in Georgia.
Jest to wyraźnym sygnałem rosyjskich przygotowań do militarnej agresji na Gruzję.
EnglishIt is absurd that a quarter of the seats in parliament will go to the military.
To niedorzeczne, że jedna czwarta miejsc w parlamencie zostanie oddana wojsku.
EnglishThe strategic framework is in place in both the military and the civilian spheres.
Ramy strategiczne istnieją zarówno w zakresie działań wojskowych, jak i cywilnych.
EnglishTbilisi is responsible for the incomprehensible decision to take military action.
Tbilisi jest odpowiedzialne za niezrozumiałą decyzję o podjęciu działań wojskowych.
EnglishWe demand an immediate end to the state of emergency and to military intervention.
Żądamy natychmiastowego zniesienia stanu wyjątkowego i interwencji wojskowej.
English(DE) Madam President, the combination of civil and military powers is nothing new.
(DE) Pani Przewodnicząca! Łączenie sił cywilnych i wojskowych nie jest niczym nowym.
EnglishSecondly, the Libyans do not want any foreign military intervention, that is true.
Po drugie, Libijczycy nie chcą żadnej zagranicznej interwencji zbrojnej - to prawda.
EnglishTheir raid on the Western lsles of Norway has been a triumph of military strategy.
Ich akcja na Lofotach w Norwegii okazała się sukcesem strategii militarnej.
EnglishChina and India are growing, not only in economic power, but also in military might.
Chiny i Indie rosną - nie tylko jako mocarstwa gospodarcze, lecz też jako wojskowe.
EnglishIn Afghanistan, history has demonstrated that there can be no military solution.
Historia pokazała, że w Afganistanie nie ma mowy o rozwiązaniu wojskowym.
EnglishCombating poverty and increasing military aid will not make Yemen's problems disappear.
Zwalczanie ubóstwa i zwiększenie pomocy wojskowej nie rozwiąże problemów Jemenu.
EnglishEveryone knows that a military solution will not work in the Middle East.
Wszyscy wiedzą, że rozwiązanie zbrojne nie daje rezultatów na Bliskim Wschodzie.
EnglishNo one can say that they were not warned of the EU's military aspirations.
Nikt nie może twierdzić, że nie został uprzedzony o wojskowych aspiracjach UE.
EnglishThis code controls the export from the EU of military technology and equipment.
Ten kodeks reguluje zasady eksportu technologii i wywozu wojskowego z UE.
EnglishMember States shall undertake progressively to improve their military capabilities.
Państwa Członkowskie zobowiązują się do stopniowej poprawy swych zdolności obronnych.
EnglishWe would safeguard an independent foreign policy that is free of military alliances.
Będziemy bronić niezależnej polityki zagranicznej nieobejmującej sojuszy wojskowych.
EnglishIf we are for the people of Burma, this means we are against the military junta.
Jeśli jesteśmy za narodem birmańskim, oznacza to, że jesteśmy przeciwko juncie wojskowej.
EnglishWe must condemn the undemocratic and brutal action of the Burmese military government.
Musimy potępić niedemokratyczne i brutalne działania birmańskiego rządu wojskowego.
EnglishAt the same time, I have compared the military budget of the countries mentioned.
Jednocześnie sprawdziłam dla porównania budżet na cele wojskowe we wspomnianych krajach.