"to more precise" translation into Polish

EN

"to more precise" in Polish

EN to more precise
volume_up
{verb}

to more precise (also: to define, to pinpoint, to qualify)

Similar translations for "to more precise" in Polish

more adjective
more adverb
more determiner
Polish
many adverb
many pronoun
precise adjective
to precise verb

Context sentences for "to more precise" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are not giving more precise instructions, because that is not what we have to do.
Nie dajemy bardziej precyzyjnych instrukcji, ponieważ nie należy to do naszych zadań.
EnglishMr President, this oral amendment is intended to make the text more precise and up to date.
Panie przewodniczący! Ta ustna poprawka ma na celu doprecyzowanie i uaktualnienie tekstu.
EnglishMore precise geographical or economic clarifications are necessary.
Konieczne jest doprecyzowanie kwestii geograficznych i gospodarczych.
EnglishOr, to be more precise, how do most of the women in the world wash?
Albo bardziej precyzyjnie, jak większość kobiet na świecie pierze?
EnglishFirstly, can we now have more precise details about the Treaty change and the procedure?
Po pierwsze, czy moglibyśmy teraz uzyskać precyzyjniejsze informacje o zmianie traktatu i procedurze?
EnglishFirstly, it means that the risk assessment model is much more precise, much more accurate.
Przede wszystkim oznacza to, że model oceny ryzyka jest zdecydowanie precyzyjniejszy, dokładniejszy.
EnglishIn this context, future tests must be much more precise in terms of providing information.
W tym kontekście kolejne testy warunków skrajnych muszą dostarczyć o wiele dokładniejszą informację.
EnglishFor this reason, we need a more precise definition of the scope of this form of employment.
Dlatego określenie bardziej precyzyjnych ram dla tej formy zatrudnienia pracowników jest niezbędne.
EnglishFirstly we need to be more precise on a number of concepts or the demarcation between some of them.
Po pierwsze, musimy być dokładniejsi w kwestii liczby pojęć lub wytyczenia granic między nimi.
EnglishThe use of Metacam oral suspension for dogs may be considered for an even more precise dosing.
W celu bardziej dokładnego dawkowania można rozważyć użycie zawiesiny do podawania doustnego Metacam.
EnglishI would like to have much more precise information on this.
Chciałabym uzyskać dużo dokładniejsze informacje na ten temat.
EnglishThis lesson should teach us to be more precise in future.
Ta nauczka powinna nauczyć nas większej precyzji na przyszłość.
EnglishFirst of all, the reports need to be more precise.
Przede wszystkim, sprawozdania muszą być bardziej precyzyjne.
EnglishWith initial data that is more precise we can reduce the probability of errors in the scenarios forecast.
Dzięki dokładniejszym danym początkowym zmniejszamy prawdopodobieństwo błędów przewidywanych scenariuszy.
EnglishA more precise definition of documents means safer administration and more clarity for citizens.
Dokładniejsze zdefiniowanie dokumentów oznacza bezpieczniejszą administrację i większą przejrzystość dla obywateli.
EnglishWe would also like a more precise definition of the phrase ''carers' or in similar professions'.
Chcielibyśmy również bardziej szczegółowej definicji sformułowania ""opiekunowie" lub osoby wykonujące podobny zawód”.
EnglishEven more serious in this precise instance, however, is the language used in much of the report.
Jednakże jeszcze poważniejsza w tym szczególnym przypadku jest kwestia języka używanego w większej części sprawozdania.
EnglishBut I would like to be even more precise.
Chciałbym jednak udzielić bardziej szczegółowych wyjaśnień.
EnglishLast year, we deplored the results of Copenhagen, or, to be more precise, the lack of results.
W zeszłym roku ubolewaliśmy nad rezultatami konferencji w Kopenhadze, czy też - by wyrazić to precyzyjnie - brakiem rezultatów.
EnglishI think a few points need to be made more precise.
Myślę, że kilka kwestii należy doprecyzować.