"mortal" translation into Polish

EN

"mortal" in Polish

EN mortal
volume_up
{noun}

mortal
It was Voltaire who told us: 'Mortals are equal; it is not birth, but virtue alone that makes the difference.'
To Wolter powiedział: "Śmiertelnicy są równi; to nie urodzenie, lecz jedynie cnota sprawia, że są różni.”

Synonyms (English) for "mortal":

mortal

Context sentences for "mortal" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey the lusts thereof:
Niechże tedy nie króluje grzech w śmiertelnem ciele waszem, żebyście mu posłuszni byli w pożądliwościach jego.
EnglishFor this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.
Boć musi to, co jest skazitelnego, przyoblec nieskazitelność, i co jest śmiertelnego, przyoblec nieśmiertelność.
EnglishFreud said, look, there's much more to it than speech: "No mortal can keep a secret.
Freud powiedział, że słowa mają wiele warstw.
EnglishThe first thing I learned -- well, I'm mortal, that's a really big one.
Tamtego dnia nauczyłem się dwóch ważnych rzeczy.
EnglishShe's in the absolute well of her own sense of being mortal.
Ona jest w studni swego poczucia własnej śmiertelności.
EnglishShall mortal man be more just than God?
Izali człowiek może być sprawiedliwszy niżeli Bóg; albo mąż czystszy niż Stworzyciel jego?
EnglishAnd what they did was, they sent Walter Raleigh down to physically separate her mortal self from her spirit self.
Zrobili następującą rzecz: zesłali Waltera Raleigh'a, aby fizycznie rozdzielił jej śmiertelną część od jej duchowej części.
EnglishHis opponents were not invited to cooperate and they became his mortal enemies and later on political prisoners.
Jego przeciwnicy nie zostali zaproszeni do współpracy i stali się jego śmiertelnymi wrogami, a później więźniami politycznymi.
EnglishFor we who live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus may be manifested in our mortal flesh.
Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, bywamy wydawani na śmierć dla Jezusa, aby też żywot Jezusowy był objawiony w śmiertelnem ciele naszem.
EnglishLet us not be indifferent to the suffering of those who are hungry, sick or uneducated, who live in poverty, deprivation or mortal danger.
Nie bądźmy więc obojętni wobec tych, którzy cierpią, bo są głodni, chorzy, niewykształceni, bo żyją w nędzy, niedostatku czy zagrożeniu życia.
EnglishAnd the mortal self was the girl that Walter Raleigh was sent, and gradually he separated her so she was free to be divine.
I tą śmiertelną częścią była ta dziewczyna, po którą posłano Waltera Raleigh'a i on stopniowo rozdzielił jej dwie części, tak by mogła swobodnie wyrażać swoją boskość.
EnglishThis has come as a mortal blow to many developing countries which are heavily dependent on food imports and were already living on the margins.
Był to śmiertelny cios dla wielu krajów rozwijających się, które zależą w dużej mierze od importu żywności i już wcześniej znajdowały się na krawędzi.
EnglishRemember, in the film, to me, both her and her lady in waiting were parts of the same body, one the mortal self and one the spirit self.
Jak pamiętacie, w filmie zarówno ona, jak i jej dama dworu były częściami tego samego ciała - jedno było jej śmiertelną częścią a jedno było jej duchową częścią.
EnglishFortunately, good sense - or rather the mortal fear of the electorate - has prevailed among most of our colleagues and multilingualism has been preserved.
Na szczęście rozwaga, a raczej śmiertelny strach przed elektoratem, zwyciężył wśród większości naszych kolegów i wielojęzyczność została zachowana.
EnglishFor indeed we that are in this tabernacle do groan, being burdened; not for that we would be unclothed, but that we would be clothed upon, that what is mortal may be swallowed up of life.
Bo którzyśmy w tym namiocie, wzdychamy, będąc obciążeni, ponieważ nie żądamy być zewleczeni, ale przyobleczeni, aby pożarta była śmiertelność od żywota.