EN mortgages
volume_up
{plural}

mortgages
Mortgages are not toxic per se; badly constructed securities based on them are toxic.
Kredyty hipoteczne nie są toksyczne same w sobie; toksyczne są związane z nimi źle skonstruowane zabezpieczenia.
mortgages

Context sentences for "mortgages" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishApproximately 700 billion more mortgages are to be adjusted in the next two years.
W najbliższych dwóch latach mają zostać dostosowane kredyty na kolejne 700 miliardów dolarów.
EnglishHowever, I do not think that anybody could be blamed for the way endowment mortgages went.
Nie sadzę jednak, aby kogokolwiek można było winić za to, co stało się z tymi hipotekami.
EnglishMortgages increase as the price of property rises and decrease as it falls.
Rozmiary tego kredytu rosną bowiem wraz ze wzrostem cen nieruchomości i spadają wraz z ich spadkiem.
EnglishI would like to have some information about mortgages.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
EnglishShe referred to the great phase of endowment mortgages.
Mówiła ona o okresie obowiązującym dla hipotek zabezpieczonych polisą na życie i dożycie.
EnglishI mean, hands up those of us who fell for endowment mortgages?
Proszę niech podniosą ręce ci z państwa, którzy ulegli urokowi hipotek zabezpieczonych polisą na życie i dożycie?
EnglishECB Opinion on foreign currency mortgages and residential property loan agreements in Hungary
Opinia EBC w sprawie kredytów hipotecznych i umów pożyczki na cele budownictwa mieszkaniowego denominowanych w walutach obcych na Węgrzech
EnglishDespite the US Sarbanes-Oxley Act, with extensive regulation, the risky mortgages were not discovered in time.
Pomimo amerykańskiej ustawy Sarbanes-Oxley Act wraz z obszernymi przepisami, ryzykowne kredyty nie zostały ujawnione na czas.
EnglishChanges leading to the elimination of the procyclical nature of decisions on mortgages are also needed, however.
Potrzebne są jednak także zmiany, które pozwolą wyeliminować procykliczny charakter decyzji dotyczących kredytu hipotetycznego.
EnglishIt is only the money of people who are now struggling to pay their mortgages and educate their children.
Są to tylko pieniądze osób, które obecnie mają trudności ze spłatą kredytów hipotecznych i z pokryciem kosztów kształcenia swoich dzieci.
EnglishThe weak dollar not only mortgages our exports, but also gives an artificial advantage to countries continuing to use the dollar as a currency.
Słaby dolar nie tylko zadłuża nasz wywóz, ale i sztucznie stawia w korzystnej sytuacji kraje, których walutą pozostaje dolar.
EnglishUnfortunately, the fates of these ordinary taxpayers, their debts and mortgages do not feature in the US Government's rescue plan.
Niestety los tych zwykłych podatników, ich długów i kredytów hipotecznych nie został uwzględniony w przyjętym przez rząd amerykański planie ratunkowym.
EnglishThe risks from hedge funds and sub-prime mortgages have tended to be low thus far in the insurance sector; and that is the way it should stay.
Ryzyko związane z funduszami hedgingowym i kredytami hipotecznymi typu sub-prime do tej pory było raczej niskie w sektorze ubezpieczeniowym i tak powinno być nadal.
EnglishI believe Europe can help citizens to get a better deal across the board: in mortgages, insurance, payment cards, bank accounts and elsewhere.
Uważam, że Unia Europejska może pomóc swoim obywatelom w robieniu lepszych interesów w przypadku kredytów hipotecznych, ubezpieczeń, kart płatniczych, rachunków bankowych itp.