EN mouth
volume_up
{noun}

1. general

mouth (also: lips)
volume_up
usta {f pl}
The mouth of the righteous is a fountain of life; But violence covereth the mouth of the wicked.
Usta sprawiedliwego są źródło żywota; ale usta niezbożników pokrywają nieprawość.
And that doesn't come easy from the mouth of a Swedish public health professor.
Niełatwo przechodzi to przez usta szwedzkiego profesora ochrony zdrowia.
I will open my mouth in a parable; I will utter dark sayings of old,
Otworzę w podobieństwie usta moje, a będę opowiadał przypowiastki starodawne.
mouth (also: cake-hole)
volume_up
gęba {f} [pej.]
But I see it is not the first time your mouth has made you trouble, is it?
Ale widzę, że nie pierwszy raz twoja gęba narobiła ci kłopotów, prawda!?
Duża gęba, krótkie nogi.
against whom make ye a wide mouth, and put out the tongue?
przeciwko komuż rozdzieracie gębę, i wywieszacie język?
mouth (also: lips)
What is the life of the owner of this mouth?
Jakie jest życie właściciela tej buzi?
So I say to the baby, holding my hand over my mouth because my breath must be 100 proof, I say to the baby, 'Sir or Madam, what is your considered opinion of the human species?'
Więc mówię, trzymając rękę na buzi, bo mój oddech musi być stuprocentowo pewny.
mouth
Or does your pretty little mouth have something more to say?
A może ta twoja mała niewyparzona buzka ma jeszcze coś do powiedzenia?
mouth (also: face, muzzle)
volume_up
mordka {f} [dim.]
(Laughter) So, a little tether coming off, it's just a control for the Fur's mouth and his eyes.
(Śmiech) Kabelek z tyłu służy do poruszania jego mordką i oczami.
mouth (also: face, muzzle)
volume_up
morduchna {f} [coll.]
mouth (also: trap, kisser, yap)
volume_up
dziób {m} [coll.]

2. "of a child"

mouth (also: muzzle, snout, face)
volume_up
pyszczek {m} [dim.]
And then I had to figure out how I'm going to use that one motor to make the eyes move, and the ears move, and the body to move, and the mouth to move.
Nie wiedziałem jak jeden silniczek ma poruszać i oczy, i uszy, i ciało, i pyszczek, i jeszcze mrugać.

Context sentences for "mouth" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is recommended that one tablet should be placed in each side of the mouth.
Zaleca się, by po każdej stronie jamy ustnej umieszczona została jedna tabletka.
EnglishThe capsules should always be taken by mouth, and swallowed whole and not chewed.
Kapsułki należy zawsze przyjmować doustnie, połykać w całości i nie rozgryzać.
EnglishLet us not forget that foot-and-mouth disease is still a serious problem in Brazil.
Nie zapominajmy, że pryszczyca jest w Brazylii w dalszym ciągu poważnym problemem.
English(Yea, I have not suffered by mouth to sin By asking his life with a curse);
(I owszem nie dałem zgrzeszyć ustom moim, abym miał żądać przeklęstwa duszy jego.
Englishyou get painful reddening of the skin and/ or blisters on the body or in the mouth,
wystąpi bolesne zaczerwienienie skóry i (lub) pęcherze na skórze ciała lub w ustach,
EnglishLet him kiss me with the kisses of his mouth; For thy love is better than wine.
Niech mię pocałuje pocałowaniem ust swoich; albowiem lepsze są miłości twoje niż wino.
Englishpain (including mouth pain, abdominal pain, headache, bone pain, tumour pain)
ból (w tym ból w jamie ustnej, ból brzucha, kości, głowy, bóle nowotworowe)
EnglishThat against God thou turnest thy spirit, And lettest words go out of thy mouth?
Że tak odpowiada Bogu duch twój, a wypuszczasz z ust twoich takowe mowy?
EnglishThe patient should continue receiving treatment by mouth for a further two to three days.
Pacjent powinien kontynuować leczenie doustnie przez następne dwa do trzech dni.
Englishinflammation in the mouth, fungal infection in the mouth (Candida infection)
zapalenie jamy ustnej, zakażenie grzybicze jamy ustnej (zakażenie drożdżakami Candida)
Englishtriazolam, oral (taken by mouth) midazolam (used to help you sleep and / or relieve
triazolam i podawany doustnie midazolam, stosowany w celu ułatwienia zasypiania i (lub)
EnglishBonviva can be given either by mouth as a tablet or as an injection into a vein.
Preparat Bonviva można podawać doustnie w postaci tabletek albo we wstrzyknięciu dożylnym.
EnglishCommon: diarrhoea, dry mouth, constipation, nausea aggravated, upper abdominal pain
Częste: biegunka, suchość ust, zaparcie, nasilenie nudności, ból w górnej części brzucha
EnglishPatients should not eat or drink anything while the tablet is in the mouth.
Pacjenci nie powinni nic jeść ani pić w czasie, gdy tabletka pozostaje w jamie ustnej.
EnglishTake ADARTREL once a day by mouth, every day at about the same time each day.
ADARTREL należy przyjmować raz na dobę, każdego dnia o zbliżonej porze.
EnglishThe tablet should not be chewed or allowed to dissolve in the mouth.
Tabletki nie należy rozgryzać ani przetrzymywać do rozpuszczenia w jamie ustnej.
Englishdry mouth, mouth inflammation, retching, constipation, distension of the abdomen,
suchość jamy ustnej, stan zapalny jamy ustnej, odruchy wymiotne, zaparcia, wzdęcie brzucha,
EnglishBondenza can be given either by mouth as a tablet or as an injection into a vein.
Preparat Bondenza można podawać doustnie w postaci tabletek albo we wstrzyknięciu dożylnym.
EnglishQuicken me after thy lovingkindness; So shall I observe the testimony of thy mouth.
Według miłosierdzia twego ożyw mię, abym strzegł świadectwa ust twoich.
EnglishThe words of his mouth are iniquity and deceit: He hath ceased to be wise [and] to do good.
Bo sobie pobłaża w oczach swoich, aby wykonał nieprawość swoję aż do obmierzenia.