"naive" translation into Polish

EN

"naive" in Polish

EN naive
volume_up
{adjective}

So as a naive New Zealander I thought, well I'll go to the Pentagon.
Jako naiwny Nowozelandczyk pomyślałem, że udam się do Pentagonu.
Here we've got naive subjects praising the robot:
Tutaj mamy naiwny obiekt chwalący robota,
Oczywiście nikt nie powinien być naiwny.

Synonyms (English) for "naive":

naive

Context sentences for "naive" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishClinical results from studies with treatment naïve and experienced patients
Wyniki badań klinicznych z udziałem pacjentów uprzednio nieleczonych i leczonych
EnglishIt would be naive to believe that Tehran would not be able to put pressure on Europe.
Naiwnością byłoby sądzenie, że Teheran nie będzie w stanie wywrzeć nacisku na Europę.
EnglishImmigration as a means of increasing population is a naive route to take.
Nie bądźmy naiwni, że imigracja jest sposobem na zwiększenie liczby ludności.
EnglishHowever, no one must be afraid of saying that Europe must not be naive.
Niemniej jednak nikt nie musi się bać stwierdzenia, że Europa nie może być naiwna.
EnglishTAXOTERE in combination with platinum agents in chemotherapy-naïve patients
Taxotere w skojarzeniu z pochodnymi platyny u pacjentów nieleczonych dotąd chemioterapią
EnglishWhat was, for me, a very naive observation, turned out to be a disaster.
To, co było dla mnie bardzo naiwnym spostrzeżeniem, okazało się katastrofą.
EnglishBut that is not to be naive and to say that we do not need to have resources at our disposal.
Ale nie oznacza to, że możemy być naiwni i mówić, że nie potrzebujemy zasobów.
EnglishIn 1974, I was young, I was naive, and I was pretty lost in my world.
W 1974 byłam młoda, byłam naiwna i byłam całkiem zagubiona w moim świecie.
EnglishWe have never been naive about the difficulty of delivering an effective programme in Iraq.
Nigdy nie mieliśmy złudzeń co do trudności opracowania skutecznego programu dla Iraku.
EnglishWe should not be so naïve as to leave the business of supervision to the Americans.
Nie możemy być tak naiwni i pozostawić sprawy nadzoru Amerykanom.
EnglishIt brings us back to the 1970s and political correctness and is very naive in that element.
Cofa nas do lat 70. oraz poprawności politycznej i pod tym względem jest niezwykle naiwne.
EnglishDocetaxel Winthrop in combination with platinum agents in chemotherapy-naïve patients
Docetaxel Winthrop w skojarzeniu z pochodnymi platyny u pacjentów nieleczonych dotąd chemioterapią
EnglishExperience in nucleoside-naive patients with compensated liver disease:
Doświadczenia u pacjentów uprzednio nie leczonych nukleozydami, z wyrównaną czynnością wątroby:
EnglishMany people were naive and believed this, but the time for reflection has now come.
Wielu naiwnych w to uwierzyło a teraz przychodzi refleksja.
EnglishNow Ken and I are not naive, and we understand that you need to have rules.
Ken i ja nie jesteśmy naiwni -- wiemy, że trzeba mieć zasady.
EnglishProphylactic efficacy in women naïve to HPV-16 and/ or HPV-18
Skuteczność profilaktyczna u kobiet nienarażonych wcześniej na HPV- 16 i (lub) HPV- 18
EnglishI believe that the debate going on here right now is a little naive.
Uważam, że trwająca tu teraz debata jest delikatnie mówiąc naiwna.
EnglishIt would be naïve to say that there were no illegal domestic workers in Europe.
Naiwnością byłoby twierdzenie, że w Europie nie ma żadnych nielegalnych pracowników gospodarstw domowych.
EnglishThe idea that paid maternity leave will encourage women to have children is naive.
Pomysł, że płatny urlop wychowawczy skutecznie zachęci kobiety do rodzenia dzieci, jest pomysłem naiwnym.
EnglishAnd here, it must be said clearly, Europe cannot be naive.
Trzeba wyraźnie powiedzieć, że w tej dziedzinie Europa nie może być naiwna.