EN to negotiate
volume_up
[negotiated|negotiated] {verb}

1. general

to negotiate (also: to bargain, to transact)
We can negotiate in every area, but we cannot negotiate with nature.
Możemy podjąć negocjacje w każdym obszarze, lecz nie możemy negocjować z przyrodą.
We can negotiate the detailed level of budgets, for instance, but we cannot negotiate with nature.
Możemy na przykład negocjować szczegółowy poziom budżetu, ale nie możemy negocjować z przyrodą.
They can negotiate - we can negotiate - with each other, but we cannot negotiate with science.
Niech negocjują między sobą - my też to możemy robić - ale nie da się negocjować z nauką.
to negotiate (also: to transact)
Nonetheless, we have managed to negotiate a sustainable compromise with the Council.
Niemniej jednak udało nam się wynegocjować z Radą trwały kompromis.
Unfortunately, it was not possible to negotiate a solution.
Niestety nie udało się wynegocjować rozwiązania.
That is the only way we can understand what you are going to negotiate.
Tylko w ten sposób możemy zrozumieć, co pani ma zamiar wynegocjować.
to negotiate
Can someone please tell me what they are being allowed to negotiate on?
Czy ktoś może mi powiedzieć w jakich sprawach mogą oni prowadzić negocjacje?
The EU presidency helps negotiate a ceasefire.
Prezydencja UE pomaga prowadzić negocjacje w sprawie zawieszenia broni.
Within this mandate we could negotiate.
W ramach tego mandatu mogliśmy prowadzić negocjacje.
The Council would like Parliament to negotiate a whole package by the end of December in an extraordinary procedure.
Rada chciałaby, żeby Parlament uzgodnił cały pakiet do końca grudnia w drodze procedury nadzwyczajnej.
This outcome reflects the negotiating directives agreed by the Council, which requested a 'substantial increase' in the funds.
Wynik ten odzwierciedla wytyczne negocjacyjne uzgodnione przez Radę, zgodnie z którymi wnioskowano o "znaczne podwyższenie” środków.
(DE) Madam President, our fellow Members have negotiated very skilfully and have agreed on a very good resolution with the groups.
(DE) Pani przewodnicząca! Nasi koledzy posłowie negocjowali bardzo umiejętnie i uzgodnili bardzo dobrą rezolucję między grupami.
You know that we are currently negotiating a free trade agreement with India, where the whole matter of sustainability also has to be addressed.
Wiedzą państwo, że obecnie negocjujemy porozumienie o wolnym handlu z Indiami, gdzie należy również rozstrzygnąć całą kwestię zrównoważonego rozwoju.
to negotiate (also: to negociate)
In theater, you have the character and the actor in the same place, trying to negotiate each other in front of an audience.
W teatrze, w tym samym miejscu mamy postać i aktora, którzy próbują pertraktować ze sobą przed publicznością.
The EU cannot continue to negotiate on ACTA unless its citizens are given an opportunity to be involved in the process.
UE nie może kontynuować rokowań w sprawie ACTA, o ile jej obywatele nie będą mieli możliwości uczestniczenia w tym procesie.
workers’ rights to be informed, to negotiate and take collective action – in other words, the right to strike.
prawie pracowników do informacji, do rokowań i działań zbiorowych (czyli akcji strajkowej).
The Council shall authorise the opening of negotiations, adopt negotiating directives, authorise the signing of agreements and conclude them.3.
    Rada upoważnia do podjęcia rokowań, wydaje dyrektywy negocjacyjne, upoważnia do podpisywania i zawierania umów.3.
to negotiate

2. "bend, turn, obstacle, rapids"

to negotiate (also: to conquer, to defeat, to hurdle, to own)
volume_up
pokonać {pf. v.}
It must also negotiate with its individual lenders to establish concrete proposals and ideas about how this crisis can be beaten.
Musi również negocjować z poszczególnymi pożyczkodawcami w celu ustalenia konkretnych propozycji i koncepcji pokonania tego kryzysu.
Both sides must realise that they must resolve their differences at the negotiating table and not on the battlefields.
Obie strony muszą sobie zdać sprawę, że różnice należy pokonać przy stole negocjacyjnym, a nie na polu walki.
We are discussing here today something that years ago seemed an insurmountable obstacle: the mandate of the Commission when negotiating the EU's accession to the European Convention on Human Rights.
Omawiamy dziś coś, co wiele lat temu wydawało się przeszkodą nie do pokonania: mandat Komisji do negocjacji w sprawie przystąpienia UE do europejskiej konwencji praw człowieka.

3. finance: "cheque"

Our only opportunity - because we are in a consultation procedure - to get into discussion with the Commission, is to refer the report back now and to negotiate with the Commission and Council.
Naszą jedyną okazją - dlatego, że realizujemy procedurę konsultacji - na nawiązanie dyskusji z Komisją, jest odesłanie tego sprawozdania teraz i negocjacje z Komisją i Radą.
However, the Russians are laughing in our faces by not realising the five-point agreement negotiated on behalf of the European Union by President Sarkozy.
Ale to przecież Rosjanie śmieją się nam w twarz, nie realizując pięciopunktowego porozumienia wynegocjowanego w imieniu Unii Europejskiej przez prezydenta Sarkozy'ego.
to negotiate

4. finance: "bond, asset"

to negotiate (also: to realise, to realize)
to negotiate

Context sentences for "to negotiate" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.
To pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.
EnglishYou negotiate with third country partners; you set the terms of cooperation.
Negocjują państwo z państwami trzecimi; określają państwo warunki współpracy.
EnglishMother nature doesn't negotiate; she just sets rules and describes consequences.
Matka natura nie negocjuje; tylko ustala zasady i wskazuje konsekwencje.
EnglishFor all these reasons, the EU's strategy must be to negotiate seriously and firmly.
Z tych wszystkich względów strategia negocjacyjna UE powinna być poważna i stanowcza.
EnglishNow we have solid agreement in the Council, and the Council is ready to negotiate.
Teraz mamy solidne porozumienie w Radzie i Rada jest gotowa do negocjacji.
EnglishLet us negotiate with Russia as with a friend, in a correct manner, openly and decently.
Negocjujmy z Rosją jak z przyjacielem, we właściwy sposób, otwarcie i uczciwie.
EnglishWe will feel her absence until we perhaps negotiate this patent some time in the future.
Odczujemy jej brak, kiedy w przyszłości podejmiemy negocjacje w tej dziedzinie.
EnglishIt is our duty to negotiate a fair agreement with developing countries.
Wynegocjowanie sprawiedliwej umowy z krajami rozwijającymi się to nasza powinność.
EnglishUntil now, work has been evaluated on the basis of tradition and the ability to negotiate.
Dotychczas praca była oceniana na podstawie tradycji i zdolności do negocjacji.
EnglishThey are indeed very hard to negotiate, Mr Busuttil, but we are working on it.
Takie umowy, Panie Pośle Busuttil, faktycznie ciężko się negocjuje, ale pracujemy nad tym.
EnglishIn July 2008, they indicated their intention to negotiate on parental leave.
W lipcu 2008 r. wyrazili oni chęć przeprowadzenia rozmów na temat urlopu rodzicielskiego.
EnglishWe are only prepared to negotiate about how we achieve our objective.
Jesteśmy gotowi na negocjacje tylko w zakresie sposobu osiągnięcia tego celu.
EnglishThen you would have to negotiate the package of guarantees with Ireland.
Wówczas będzie musiał pan rozpocząć negocjacje z Irlandią w sprawie pakietu gwarancji.
EnglishWe certainly know that Russia is not easy to negotiate with.
Niech się tak stanie, chociaż Rosja z pewnością nie jest łatwym partnerem do negocjacji.
EnglishOr is the Commission prepared to revise the draft and to negotiate a balanced agreement?
Czy Komisja jest gotowa do zmiany projektu i negocjowania wyważonej umowy?
EnglishThis protection is important and we must fight for it when we negotiate with the Council.
Taka ochrona jest istotna i musimy o nią walczyć podczas negocjacji z Radą.
EnglishLet us therefore negotiate openly and honestly on the actual needs for 2008.
Podejdźmy zatem otwarcie i uczciwie do aktualnych potrzeb na rok 2008.
EnglishA commitment was also obtained from the United States to negotiate the second stage.
Ze strony Stanów Zjednoczonych uzyskano zobowiązanie w zakresie negocjacji na drugim etapie.
EnglishIf Russia is supposed to be an important partner, let us negotiate with her on that basis.
Jeśli Rosja ma być ważnym partnerem, negocjujmy z nią w oparciu o partnerskie podstawy.
EnglishIn 2007, the Council granted the Commission a mandate to negotiate a global aviation agreement.
W 2007 roku Rada przyznała Komisji mandat do wynegocjowania ogólnej umowy lotniczej.