"non-" translation into Polish

EN

"non-" in Polish

PL
PL

"nona" in English

EN

EN non-
volume_up

1. "prefix"

non- (also: un-, in-, ir-)
These are non-quantifiable, non-measurable achievements.
To są osiągnięcia, których nie da się policzyć ani zmierzyć.
There is no longer a distinction between compulsory and non-compulsory expenditure.
Nie ma już rozróżnienia pomiędzy wydatkami obowiązkowymi a wydatkami nieobowiązkowymi.
Ladies and gentlemen, the survival of European fisheries is non-negotiable.
Przetrwanie europejskiego rybołówstwa nie podlega negocjacjom.
non- (also: -less, un-)
ampułko- strzykawka bez opakowania typu blister
Non-payment of the fee shall mean that the application shall not be reviewed.
Nieuiszczenie opłaty powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
This includes prescription and non-prescription medicines, and herbal supplements.
W tym lekach wydawanych na recept lub bez recepty, oraz ziołowych suplementów diety.

Context sentences for "non-" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Ombudsman must be an independent, non-partisan and impartial public servant.
Rzecznik musi być niezależnym, bezpartyjnym i bezstronnym urzędnikiem publicznym.
EnglishAlendronate belongs to a group of non-hormonal medicines called bisphosphonates.
Alendronian należy do grupy leków niehormonalnych nazywanych bisfosfonianami.
English'Evidence' of non-respect will be much harder to prove than 'reason to believe'.
"Dowody” nieprzestrzegania będzie dużo trudniej potwierdzić niż "powody, by sądzić”.
EnglishCompleting this market implies the elimination of non-tariff barriers (para.
Zakończenie tworzenia tego rynku wiąże się z usunięciem barier pozacelnych (ust.
EnglishSo this is our icon to non-violence in our world -- one of our living icons.
To nasza ikona wyrzeknięcia się przemocy w naszym świecie jedna z żyjących ikon.
EnglishI should like to emphasise that maintaining that balance is a sine qua non for us.
Pragnę podkreślić, iż utrzymanie tej równowagi jest dla nas kwestią najważniejszą.
EnglishThe tablets should be swallowed with some water or other non-alcoholic drink.
Tabletki należy połknąć popijając wodą lub innym płynem, niezawierającym alkoholu.
EnglishNon-small cell lung cancer (Tarceva administered as single agent in study BR.21):
Niedrobnokomórkowy rak płuca (preparat Tarceva stosowany w monoterapii w badaniu BR.
EnglishAlendronate belongs to a group of non-hormonal medicines called bisphosphonates.
Alendronian należy do grupy leków niehormonalnych, zwanych bisfosfonianami.
EnglishNon-haematological adverse reactions are generally mild to moderate in severity.
Reakcje niepożądane niehematologiczne mają na ogół nasilenie łagodne lub umiarkowane.
EnglishEU law guarantees for your non-registered partner or dependent relatives that they:
Prawo UE gwarantuje Twojemu partnerowi lub krewnym pozostającym na utrzymaniu:
EnglishCHAMPIX is a a non-nicotine medicine which is used to help you stop smoking.
CHAMPIX to niezawierający nikotyny lek wspomagający zaprzestanie palenia tytoniu.
EnglishConcomitant use of entacapone and non-selective monoamine oxidase (MAO-A and MAO-B)
Jednoczesne stosowanie entakaponu z nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy
EnglishThe Commission expects due process and non-selective application of the law.
Komisja oczekuje należytego działania i stosowania prawa w sposób niewybiórczy.
EnglishNon-clinical data demonstrate that the solubility of dasatinib is pH-dependent.
Z danych nieklinicznych wynika, że rozpuszczalność dazatynibu zależy od pH.
EnglishStarlix is used in patients who have non insulin-dependent diabetes (type 2 diabetes).
Starlix stosuje się u pacjentów z cukrzycą insulinoniezależną (cukrzycą typu 2).
EnglishTrazec is used in patients who have non insulin-dependent diabetes (type 2 diabetes).
Trazec stosuje się u pacjentów z cukrzycą insulinoniezależną (cukrzycą typu 2).
EnglishJalra is used to treat type 2 diabetes mellitus (non-insulin-dependent diabetes).
Preparat Jalra stosuje się w leczeniu cukrzycy typu 2 (cukrzycy insulinoniezależnej).
EnglishIt is assumed that the pharmacokinetics of metformin absorption is non-linear.
Przypuszcza się, że farmakokinetyka wchłaniania metforminy jest nieliniowa.
EnglishThe tablets should be swallowed with some water or other non-alcoholic drink.
Tabletki należy połknąć popijając popijając wodą lub napojem bezalkoholowym.