"on the grounds that" translation into Polish

EN

"on the grounds that" in Polish

EN on the grounds that
volume_up

on the grounds that
z powodu tego, że

Similar translations for "on the grounds that" in Polish

on adjective
on adverb
on preposition
the article
the conjunction
Polish
grounds noun
to ground verb
ground noun
ground adjective
that conjunction
that pronoun

Context sentences for "on the grounds that" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnder no circumstances may an expulsion decision be taken on economic grounds.
W żadnym wypadku na względy te nie można się powoływać do celów gospodarczych.
EnglishThis applies especially to the arrests of peaceful citizens on political grounds.
Dotyczy to zwłaszcza aresztowań spokojnych obywateli z przyczyn politycznych.
EnglishWe continue to request the release of all those being detained on political grounds.
Wciąż wzywamy do uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych z powodów politycznych.
EnglishWe have no grounds for destroying countries just because we do not like dictators.
Nie mamy podstaw do tego, by niszczyć kraje tylko dlatego, że nie lubimy dyktatorów.
English. - We have opposed this legislation on the grounds that it is certain that:
na piśmie - Sprzeciwialiśmy się przedmiotowemu aktowi prawnemu mając pewność, że:
EnglishThis has to be resisted by this Parliament on moral, economic and health grounds.
Parlament musi się temu przeciwstawić z powodów moralnych, gospodarczych i zdrowotnych.
EnglishThis is serious, both on grounds of principle and as regards practical consequences.
Jest to poważna sprawa, zarówno pod względem zasad, jak i praktycznych konsekwencji.
EnglishOn the basis of the grounds for referral, the points considered by the CVMP were:
W oparciu o podstawy właściwe dla procedury arbitrażu, CVMP rozważył następujące punkty:
EnglishMoving on to the content, the report prohibits discrimination on four grounds.
Przejdę teraz do treści sprawozdania. Znalazł się w nim zakaz czterech form dyskryminacji.
EnglishHowever, I completely reject refugees seeking asylum on political grounds within the EU.
Jednakże nie akceptuję uchodźców z terytorium UE ubiegających się o azyl polityczny.
EnglishThese practices cannot be justified on the grounds of cultural or religious traditions.
Takich praktyk nie można usprawiedliwiać względami tradycji kulturowej czy religijnej.
EnglishRecently, there were further arrests in the grounds of the Redemptorist monastery in Thai Ha.
Ostatnio zatrzymano kolejne osoby na terenie klasztoru redemptorystów w Thai Ha.
EnglishThe lack of suitable fishing grounds is a threat to food security.
Brak odpowiednich źródeł połowów stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności.
EnglishWe are somewhat sceptical, however, about the grounds on which these measures are urged.
Jednakże jesteśmy dość sceptyczni w odniesieniu do przyczyn wzywania do takich działań.
EnglishIt reaffirms important steps to outlaw discrimination on the grounds of gender, race and colour.
Karta zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę czy kolor skóry.
EnglishShe had been rejected not on grounds of intellectual ability, but because she has a disability.
Przyczyną odmowy nie były jej możliwości intelektualne, lecz niepełnosprawność.
EnglishParents have a few grounds for concern where the safety of their children's toys is concerned.
Rodzice mają kilka powodów do obaw, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ich dzieci.
EnglishIn addition, all discrimination on the grounds of nationality is prohibited by the Treaties.
Ponadto wszelka dyskryminacja ze względu na narodowość jest zabroniona przez Traktaty.
EnglishThe imprisonment of people on political grounds is a means of survival for such a regime.
Więzienie ludzi ze względów politycznych jest dla takiego reżimu sposobem na przetrwanie.
EnglishThat move may be based on grounds of swiftness and unity in decision making.
Podstawą do podjęcia takiej decyzji mogła być szybkość i jednomyślność w podejmowaniu decyzji.