"one" translation into Polish

EN

"one" in Polish

PL
PL
PL

"one" in English

EN
EN

one {noun}

volume_up
And then this last one, one of my favorites, this pinwheel design.
I ostatni przykład: jeden z moich ulubionych, w kształcie wiatraczka.
Each of us, of course, contains two human genomes -- one from our mothers and one from our fathers.
Każdy z nas, oczywiście, zawiera dwa ludzkie genomy - jeden od matki i jeden od ojca.
The case of the monastery of Mor Gabriel is one example of the problem.
Gabriela stanowi jeden z przykładów przedmiotowego problemu.
and join them for thee one to another into one stick, that they may become one in thy hand.
I złóż je sobie jedno do drugiego w jedno drewno, aby były jako jedno w ręce twojej.
In other words, both continuation and change - the one does not preclude the other.
Czyli i kontynuacja, i zmiana, jedno nie wyklucza drugiego.
"I want to say one word to you, just one word." ~~~ "Yes, sir?" "Are you listening?"
„Chcę ci powiedzieć jedno słowo, tylko jedno słowo.” „Tak, słucham pana?”
One time at Schottinger's photo archive... second time as the doorman.
Raz w " Archiwalnych zdjęciach Schottingera "...... drugi raz jako odźwierny.
One is that we have a really hard time thinking in absolute terms.
Raz, naprawdę trudno jest nam myśleć w pojęciach absolutnych.
It should not usually be used on more than one occasion in any one patient.
Preparatu tego zazwyczaj nie należy stosować więcej niż raz u jednego pacjenta.
In binary, one is 0001, seven is 0111.
W systemie dwójkowym jedynka to 0001 siódemka - 0111.
Any one-four elements get to the gate!
Jedynka, czwórka do bramy!
one (also: you)
volume_up
człek {m} [coll.] (o sobie)
PL

one {pronoun}

volume_up
one (also: oni)
One są ważne dla przekazu wiadomości, aby docierały one do białoruskich obywateli.
They are important for spreading information so that it reaches the citizens of Belarus.
Muszą one być odpowiednio widoczne i muszą one być stosowane.
They need to be given visibility and they need to be applied.
Dotyczą one przede wszystkim nierozstrzygniętych konfliktów w Transnistrii i Gruzji.
They concern in particular the unresolved conflicts in Transnistria and Georgia.

Context sentences for "one" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSubject: Decommissioning programme for one third of the Irish whitefish sector.
Dotyczy: programu likwidacji jednej trzeciej sektora połowów głębiela w Irlandii
English. - (SV) I voted in favour of the report, which is a good one overall.
Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, które jest ogólnie dobre.
EnglishCroatia is situated on one of the main trafficking routes for drugs into the EU.
Chorwacja jest położona na jednym z głównych szlaków przemytu narkotyków do UE.
EnglishHowever, poverty is still one of the most serious problems of contemporary Europe.
Nadal jednak ubóstwo jest jednym z poważniejszych problemów współczesnej Europy.
EnglishOne of the fundamental mistakes of the 2002 reform was excessive centralisation.
Jednym z podstawowych błędów reformy z 2002 roku była nadmierna centralizacja.
EnglishIn Japan, it's a wonderful thing to remove the clementine peel just in one piece.
W Japonii czymś wspaniałym jest obranie mandarynki i zachowanie skórki w całości.
EnglishThe standard only requires one toy per category to be tested, not every product.
Norma wymaga badanie jednej zabawki z całej kategorii, a nie każdego produktu.
EnglishHydrogen fuel cells are one of the promising experimental vehicle drive systems.
Wodorowe ogniwa paliwowe są jednym z obiecujących systemów napędowych pojazdu.
EnglishThere will certainly be one challenge or another that will need to be analysed.
Bez wątpienia pojawią się takie czy inne wyzwania, które będą wymagały analizy.
EnglishIn one patient, thrombocytopenia occurred 3 weeks after treatment discontinuation.
U jednego pacjenta, małopłytkowość wystąpiła 3 tygodnie po zaprzestaniu leczenia.
EnglishOne ml solution contains 7.5 mg atosiban free-base in the form of atosiban acetate.
ml roztworu zawiera 7, 5 mg atozybanu (wolna zasada) w postaci octanu atozybanu.
EnglishThese side effects usually disappear within one to two days without treatment.
Te działania niepożądane z reguły ustępują w ciągu jednego do dwóch bez leczenia.
EnglishThis latter clinical effect was observed after more than one year of treatment.
Ten późniejszy efekt kliniczny obserwowano po upływie ponad jednego roku leczenia.
English(LT) The crisis must force each one of us to change our behaviour and thinking.
(LT) Kryzys powinien zmusić każdego z nas do zmiany zachowania i sposobu myślenia.
EnglishAt this moment in time, we cannot concentrate on one of these two issues alone.
Obecnie nie możemy koncentrować się tylko i wyłącznie na tych dwóch kwestiach.
EnglishI wish to highlight the importance of one of these spaces: economic relations.
Pragnę podkreślić znaczenie jednej z tych przestrzeni: stosunków gospodarczych.
EnglishThe issue of how to install this joint service is not merely a technical one.
Problem uruchomienia tej wspólnej służby nie ma charakteru jedynie technicznego.
EnglishWe now continue with the one-minute speeches on matters of political importance.
Kontynuujemy obecnie jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych.
EnglishWho should be contacted for information if one wants to launch an initiative?
Do kogo należy zwrócić się po informacje, jeżeli pragniemy uruchomić inicjatywę?
English. ~~~ Every one made a profit.
Pearl Jam, w ciągu ostatnich dwóch lat wydali 96 albumów Wszystkie odnisły sukces.