"or" translation into Polish

EN

"or" in Polish

volume_up
or {conj.}

EN or
volume_up
{conjunction}

1. general

or
volume_up
lub {conj.}
Inject INCRELEX just under your/your child’s skin shortly before or after a meal or snack.
INCRELEX należy wstrzykiwać tuż pod skórę przed lub po posiłku lub przekąsce.
These patients presented with abdominal pain (with or without nausea or vomiting).
Ta grupa pacjentów zgłaszała się do lekarza z bólami brzucha (z lub bez nudności lub wymiotów).
1. available, but above all, accessible, whether free or at an affordable cost, and
1. dostępne, ale przede wszystkim bezpłatne lub stosunkowo tanie; oraz
or (also: if, whether)
volume_up
czy {conj.}
The big question has always been, for me, whether or not this is sufficient.
Było to zawsze dla mnie wielkim znakiem zapytania, czy to wystarczy, czy też nie.
Are you prepared to give an answer already as to whether or not you will comply with this?
Czy może pan odpowiedzieć, czy zastosujecie się do tego wniosku?
This is where it will be revealed whether the Commission as a whole is for this or not.
I właśnie wtedy okaże się, czy Komisja jako całość jest za czy przeciw.
or (also: either)
volume_up
albo {conj.}
Now, you know from the '60s, you're either on the bus or you're off the bus.
Jak wiadomo z lat 60-tych, jesteś albo w autobusie, albo poza autobusem.
Patients received either ADROVANCE or alendronate only once a week.
Pacjenci otrzymywali albo preparat ADROVANCE, albo alendronian raz w tygodniu.
Currently, the discussion is always polarised: either nature or jobs.
Obecnie dyskusje są zawsze spolaryzowane: albo przyroda albo miejsca pracy.
or (also: so, in other words)
volume_up
czyli {conj.}
The reality of modern Europe is terrorism ante portas, or at the gates.
Rzeczywistość Europy współczesnej to terroryzm ante portas, czyli u bram.
The Dáil , or lower house of Parliament, is composed of 166 members while the Seanad , or upper house, has 60 members.
Niższa izba parlamentu, czyli Dáil , ma 166 członków, a wyższa, czyli Seanad − 60.
if you are taking cyclosporin, a medicine to help prevent organ transplant rejection or to treat
w przypadku przyjmowania cyklosporyny, czyli leku, który zapobiega odrzuceniu
or (also: or else)
All you have to do is look at how many people have supported the efforts in Iraq, believe in them or not.
Wystarczy spojrzeć, ile ludzi popiera działania w Iraku, wierzy w nie lub też nie.
Even country roads have been widened or supplemented with wide transit motorways.
Poszerzono nawet wiejskie drogi lub też zastąpiono je szerokimi przelotowymi autostradami.
We can take a narrow, populist view or we can show leadership and vision.
Możemy przyjąć wąską populistyczną perspektywę lub też wykazać się przywództwem i wizją.
or (also: either)
volume_up
bądź {conj.}
Ask thee a sign of Jehovah thy God; ask it either in the depth, or in the height above.
Żądaj sobie znaku od Pana, Boga twego, bądź na dole nisko, bądź wysoko w górze.
It would be possible to terminate the Agreement as a whole or just in part.
Możliwe byłoby całkowite bądź częściowe wypowiedzenie umowy.
You have done so without diluting or diminishing the effectiveness of the proposal.
Uczynili to państwo to bez rozcieńczania, bądź pomniejszania efektywności propozycji.

2. "alternatively"

or
Patients should avoid exposing the product to high moisture or relative humidity conditions e. g. a tn
Należy unikać kontaktu produktu z wilgocią lub z powietrzem o względnie wysokiej wilgotności, cz
Let me add that the effort is well worthwhile, especially for a relatively small state like Croatia or, for that matter - and the same applies - for the other states of the Western Balkans.
Pozwolę sobie dodać, że wysiłek ten się opłaci, zwłaszcza dla względnie małego państwa jakim jest Chorwacja.

Context sentences for "or" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
EnglishWe only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
EnglishJanumet 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Janumet 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ chlorowodorek metforminy
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishFirstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
Po pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.
EnglishDo therefore this that we say to thee: We have four men that have a vow on them;
A przetoż czyń to, coć mówimy; Mamy tu czterech mężów, którzy na sobie ślub mają;
EnglishIt was finding my place and the huge responsibility that comes with connection.
Odnalezienie własnego miejsca i wielka odpowiedzialność przychodzą z łącznością.
EnglishSo the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
EnglishEvery year a million and a half people die of a completely preventable disease.
Każdego roku półtora miliona ludzi ginie w skutek całkowicie uleczalnej choroby.
EnglishIt seems that the rapporteur showed her kindness to women working in agriculture.
Wydaje się, że sprawozdawczymi okazała względy kobietom pracującym w rolnictwie.
EnglishThe Treaty of Lisbon gave the EU security and defence policy more opportunities.
Traktat z Lizbony zapewnił unijnej polityce bezpieczeństwa i obrony więcej szans.
EnglishCroatia is situated on one of the main trafficking routes for drugs into the EU.
Chorwacja jest położona na jednym z głównych szlaków przemytu narkotyków do UE.
EnglishThe report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.
Sprawozdanie zawiera odpowiedzi na ważne pytania powstałe podczas wdrażania WPR.
EnglishThe World Trade Organisation (WTO) Ministerial conference is held in Doha, Qatar.
Ministerialna konferencja Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Dausze w Katarze.
EnglishThe first European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina is inaugurated.
Inauguracja pierwszej misji policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie.
EnglishSuomi/ Finland OY BRISTOL-MYERS SQUIBB (FINLAND) AB Puh/ Tel: + 358 9 251 21 230
Suomi/ Finland OY BRISTOL- MYERS SQUIBB (FINLAND) AB Puh/ Tel: + 358 9 251 21 230
EnglishAgenerase belongs to a group of antiviral medicines called protease inhibitors.
Agenerase należy do grupy leków przeciwwirusowych zwanych inhibitorami proteazy.
EnglishAgenerase oral solution should not be used if you suffer from any liver disease.
Roztworu doustnego Agenerase nie należy stosować u pacjentów z chorobami wątroby.