"ourselves" translation into Polish

EN

"ourselves" in Polish

EN

ourselves {pronoun}

volume_up
1. "after preposition"
ourselves (also: oneself, yourself, yourselves)
We see ourselves - some of the time - as being the true representative voice.
Niekiedy postrzegamy siebie jako prawdziwych przedstawicieli obywateli.
And we try to convince ourselves -- we really try to convince ourselves they're wrong.
I próbujemy przekonać samych siebie -- naprawdę próbujemy przekonać samych siebie, że są niepoprawne.
And these kinds of experiments are started with programs that we wrote ourselves.
Piszemy programy, powielamy je i jesteśmy z siebie dumni.
ourselves (also: ourselves)
We must ourselves ensure that we are not discriminating against any one minority.
My sami musimy zapewnić, że nie dyskryminujemy którejkolwiek mniejszości.
We ourselves, and Africa, must be clever and use this potential in and for Africa.
My sami i Afryka musimy być mądrzy i wykorzystać potencjał w Afryce i dla Afryki.
We want to decide for ourselves what economic policy we wish to pursue.
Chcemy sami decydować, jaką politykę gospodarczą będziemy prowadzić.
ourselves (also: ourselves)
We should be able to equip ourselves with the same instruments as others have.
Powinniśmy być w stanie wyposażyć się w takie same narzędzia, jakie mają inni.
We find ourselves today with the same goals as those in the 1960s.
Dzisiaj ciągle mamy te same cele co w latach 60-tych.
We find that they show emotions, similar to -- maybe sometimes the same -- as those that we describe in ourselves as happiness, sadness, fear, despair.
Okazują także emocje podobne, a może takie same, jak emocje, które określamy jako szczęście, smutek, strach i rozpacz.
2. "reflexive"
ourselves (also: myself, yourself, yourselves)
We will not limit ourselves - we will be unable to limit ourselves - to the existing funds alone.
Nie ograniczymy się - nie uda się nam ograniczyć - wyłącznie do istniejących środków finansowych.
Secondly, we must equip ourselves with the mechanisms that we need to tackle a crisis.
Po drugie, musimy wyposażyć się w mechanizmy potrzebne nam do zajęcia się kryzysem.
We must not let ourselves stand by and be spectators of our own future.
Nie wolno nam stać w miejscu i przyglądać się, jak rozwija się nasza przyszłość.
3. "emphatic"
ourselves (also: ourselves)
We must ourselves ensure that we are not discriminating against any one minority.
My sami musimy zapewnić, że nie dyskryminujemy którejkolwiek mniejszości.
We ourselves, and Africa, must be clever and use this potential in and for Africa.
My sami i Afryka musimy być mądrzy i wykorzystać potencjał w Afryce i dla Afryki.
We want to decide for ourselves what economic policy we wish to pursue.
Chcemy sami decydować, jaką politykę gospodarczą będziemy prowadzić.
ourselves (also: ourselves)
We should be able to equip ourselves with the same instruments as others have.
Powinniśmy być w stanie wyposażyć się w takie same narzędzia, jakie mają inni.
We find ourselves today with the same goals as those in the 1960s.
Dzisiaj ciągle mamy te same cele co w latach 60-tych.
We find that they show emotions, similar to -- maybe sometimes the same -- as those that we describe in ourselves as happiness, sadness, fear, despair.
Okazują także emocje podobne, a może takie same, jak emocje, które określamy jako szczęście, smutek, strach i rozpacz.

Context sentences for "ourselves" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must ask ourselves whether further enlargement processes are appropriate for us.
Musimy zadać sobie pytanie, czy dalsze procesy rozszerzenia są dla nas właściwe.
EnglishBetween 2010 and 2011 we awarded ourselves an additional EUR 3 000 each per month.
W latach 2010-2011 każdy z nas przyznał sobie dodatkowe 3000 euro miesięcznie.
EnglishIt does no harm to remind ourselves how important these fisheries debates are.
Nie zaszkodzi przypomnieć sobie, jak ważne są te debaty na temat rybołówstwa.
EnglishSo really, we're going to remind ourselves that decision is the ultimate power.
Więc tak naprawdę musimy sobie uzmysłowić, że decyzja jest największą siłą.
EnglishI think we should ask ourselves the following question every day: What is simpler?
Codziennie powinniśmy zadawać sobie następujące pytanie: co jest łatwiejsze?
EnglishWe could resign ourselves to the fact that all cats are grey in the dark.
Musielibyśmy poprzestać na stwierdzeniu, że w ciemności wszystkie koty są szare.
EnglishWe have made quite enough problems for ourselves by our interventions to date.
Naszymi dotychczasowymi interwencjami narobiliśmy sobie już dość problemów.
EnglishTherefore, the level of 20% which we have currently set ourselves is very high.
Poziom 20 %, który obecnie sobie wyznaczyliśmy, jest zatem bardzo wysoki.
EnglishOf course, the starting point must nevertheless be to ask ourselves what went wrong.
Oczywiście punktem wyjścia musi być jednak zadanie sobie pytania, co poszło nie tak.
EnglishTheir purpose is to change what we value - change how we conduct ourselves.
Ekstremiści chcą zmienić nasze wartości, zmienić sposób naszego postępowania.
EnglishSometimes a science will tell something about ourselves, it'll tell us who we are.
Czasami nauka powie nam coś o nas samych, odpowie na pytanie kim jesteśmy.
EnglishIt is time that we set an example again, both for others and for ourselves.
Nadszedł czas, żebyśmy znowu dali przykład, zarówno innym, jak i samym sobie.
EnglishWe cannot allow ourselves to become notorious for duping citizens in this way.
Nie możemy pozwolić sobie na złą sławę instytucji odrzucającej w ten sposób obywateli.
EnglishHowever, in this Chamber, we must also say something very clearly to ourselves.
Ale musimy sobie też w tej Izbie powiedzieć jedną rzecz bardzo wyraźnie.
EnglishNow we find ourselves debating the databases and police practices of the future.
Teraz dyskutujemy o bazach danych i praktykach policyjnych przyszłości.
EnglishBefore I tell that story, we should ask ourselves the question: Why does poverty exist?
Zanim opowiem tę historię, powinniśmy zadać sobie pytanie: Dlaczego bieda istnieje?
EnglishIt is them we should hold responsible for arranging shelter in the region, not ourselves.
To one, nie my, powinny być odpowiedzialne za zapewnienie schronienia w regionie.
EnglishWe kill animals to satisfy many needs, but we also set ourselves certain standards.
Zabijamy zwierzęta dla wielu potrzeb, ale też stawiamy sobie pewne normy.
EnglishWe would be foolish to deny ourselves what others recognise with friendship and with joy.
Byłoby głupotą odmawiać sobie tego, na co inni reagują z radością i przyjaźnią.
EnglishIn all conscience, and without hypocrisy, perhaps we should ask ourselves some questions.
Z pełną świadomością i bez hipokryzji powinniśmy chyba zadać sobie kilka pytań.