"out group" translation into Polish

EN

"out group" in Polish

out group
Our team was informed that the translation for "out group" is missing.

Similar translations for "out group" in Polish

out noun
Polish
out adverb
out interjection
Polish
to out verb
Polish
group noun
group adjective
to group verb

Context sentences for "out group" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe would have questions about the implications of singling out one group for EP hearings in this way.
Mielibyśmy pytania dotyczące implikacji takiego wyłonienia jednej grupy do przesłuchań przez PE.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I just wanted to point out that my Group did not agree.
(IT) Panie przewodniczący, szanowni państwo! Pragnę jedynie zwrócić uwagę na fakt, że moja grupa nie wyraziła swojej zgody.
EnglishThese rules, if adopted, would, for example, put my own - the Independence and Democracy Group - out of business.
Jeżeli przepisy te zostaną przyjęte, to na przykład wyeliminują one z gry moją partię, Grupę Niepodległość/Demokracja.
EnglishThis vote also crowns all the work carried out by my political group, which has always been in the vanguard of this fight.
Głosowanie to jest ukoronowaniem całej pracy mojej grupy politycznej, która zawsze pełniła główną rolę w tej walce.
EnglishThis was a cold-blooded massacre carried out by an armed group in the name of a revolution of which it is difficult to make any sense.
To była krwawa masakra przeprowadzona przez grupę zbrojną w imię rewolucji, której trudno przypisać jakiś sens.
EnglishOther enterprises, such as the Doux Group, had already anticipated this move by buying out the Brazilian Frangosul Group in 1998.
Inne przedsiębiorstwa, jak grupa Doux, przewidziały taki ruch i już w roku 1998 wykupiły brazylijską grupę Frangosul.
EnglishWe have ample speaking time in debates, shared out proportionally to every group in accordance with their size.
Mamy dostatecznie dużo czasu na zabranie głosu podczas debat, który jest podzielony proporcjonalnie pomiędzy wszystkie grupy, odpowiednio do ich wielkości.
EnglishI would also like to point out that our Group supports the EU Counter-Terrorism Coordinator, whoever it may be, but it should be soon.
Chciałbym również zwrócić uwagę, że nasza grupa popiera antyterrorystycznego koordynatora UE, ktokolwiek nim będzie, ale powinien pojawić się szybko.
EnglishParliament's resolution, prepared by a political group, sets out clearly the need to look forward to these now fast-moving negotiations.
Rezolucja Parlamentu przygotowana przez grupę polityczną jasno przedstawia potrzebę oczekiwania na te obecnie szybko posuwające się naprzód negocjacje.
EnglishIn the 6 mg/ kg group, 2 out of 57 patients had a serious infusion reaction, one of whom had a possible anaphylactic reaction.
W grupie otrzymującej 6 mg/ kg, u 2 spośród 57 pacjentów wystąpiła ciężka reakcja związana z infuzją, z czego u jednego mogła mieć charakter reakcji anafilaktycznej.
EnglishI would point out, however, that my group decided to approve the proposal in its initial version, which provides rapid benefits for business and consumers.
Zaznaczam jednak, że moja grupa optowała za zatwierdzeniem wniosku w jego początkowej wersji z szybką korzyścią dla biznesu i konsumentów.
EnglishWhile on the whole we welcome the work carried out, my group, Madam President, will be voting in favour of the Flautre report.
Ponieważ ogólnie jesteśmy zadowoleni z pracy wykonanej przez panią poseł Flautre, moja grupa, pani przewodnicząca, będzie głosować za przyjęciem omawianego sprawozdania.
EnglishThese are modest, sensible proposals coming out of the working group of vice-presidents and Dagmar Roth-Behrendt, and I commend them to the House.
To skromne i rozsądne propozycje, sformułowane przez grupę roboczą wiceprzewodniczących oraz panią posłankę Dagmar Roth-Behrendt, które ja skierowałem do Izby.
EnglishIn the first study, 71 % of the patients taking Diacomit responded to treatment (15 out of 21), compared with 5 % of the placebo group (1 out of 20).
W pierwszym badaniu odpowiedź na leczenie wystąpiła u 71 % pacjentów leczonych preparatem Diacomit (15 z 21), w porównaniu z 5 % osób w grupie placebo (1 z 20).
EnglishIt is not to force the group to listen to his own ideas, but to make people want to listen to and find out about the group's ideas and do them justice.
Nie polega on na zmuszeniu grupy do wysłuchania jego własnych pomysłów, ale zachęceniu ludzi do wysłuchania i dowiedzenia się o pomysłach grupy i docenienia ich.
EnglishBut starting back in June of 2004, when I showed that a little group out there actually can do it, can get a start with it, everything changed after that time.
Ale rozpoczynając ponownie w czerwcu 2004, gdy pokazałem, że mała grupa ludzi rzeczywiście jest w stanie to zrobić, potrafi zacząć, wszystko się wtedy zmieniło.
EnglishThere is also the serious case of the Uighur minorities, where the Chinese Government is implementing birth control policies that are phasing the group out.
Mamy również do czynienia z poważnym problemem mniejszości Ujgurów, wśród której rząd chiński realizuje politykę kontroli urodzin prowadzącą do jej stopniowego wymierania.
EnglishIn the subgroup of patients with an APACHE II score ≥ 25 at baseline, the mortality was 31 % in the Xigris group (128 out of 414) and 44 % in the placebo group (176 out of 403).
W grupie pacjentów z APACHE II ≥25, otrzymujących Xigris, śmiertelność wyniosła 31 % (128 z 414 pacjentów), a w grupie placebo 44 % (176 z 403 pacjentów).
EnglishTherefore, I should like to point out that group return operations are something totally different from collective expulsions according to the case-law of the European Court of Human Rights.
Pragnę więc wskazać, że operacje wydaleń grupowych są czymś zupełnie innym niż zbiorowe wydalenia w rozumieniu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
EnglishAnd in fact, through those interactions, for the first time, I was starting to get to be friends with some of those people in that big amorphous group out there that was supposed to be far away.
I faktycznie, przez te interakcje, pierwszy raz zaczęłam zawierać przyjaźnie, z niektórymi z tych ludzi w tej wielkiej bezkształtnej grupie gdzieś tam, która miała być bardzo daleko.