"outlet" translation into Polish

EN

"outlet" in Polish

EN outlet
volume_up
{noun}

1. general

outlet (also: vent, orifice)
Europe must provide an outlet for the expectations that the European people have placed on us.
Europa musi zaoferować ujście dla oczekiwań, które mają w stosunku do nas Europejczycy.
That was -- the creativity had to find its outlet somehow.
Ta kreatywność musiała gdzieś znaleźć swoje ujście.
This time, blatantly rigged votes provided an outlet for a popular protest the experts outside Iran could not or were not willing to expect.
Tym razem ewidentnie sfałszowane wybory zapewniły ujście dla popularnego sprzeciwu, którego eksperci spoza Iranu nie mogli lub nie byli gotowi oczekiwać.
outlet
In this regard, some Romanian products already have a market outlet in Latin America.
Jeżeli o to chodzi, niektóre rumuńskie produkty już znalazły rynek zbytu w Ameryce Łacińskiej.
It would seem fitting that the new aid programme for the poorest would also serve as an outlet for European Community produce.
Wydawałoby się zatem logiczne, że nowy program pomocy dla najuboższych posłużyłby także za rynek zbytu dla produktów Wspólnoty Europejskiej.

2. "sink outlet"

3. commerce

4. electronics, American English

And the power outlet needs to be smart enough to do it.
I wtedy gniazdko musi być dość sprytne, by to zrobić.
There are 10 billion electrical outlets in North America alone.
W samej Ameryce Północnej jest 10 miliardów gniazdek elektrycznych.
Any electrical device -- an appliance, an extension cord, whatever -- must be able to tell the power outlet, "Hey, power outlet, I'm drawing too much current.
Jakiekolwiek elektryczne urządzenie, przedłużacz, cokolwiek, musi być w stanie powiedzieć gniazdku: "Hej, gniazdko, pobieram za dużo prądu.

Context sentences for "outlet" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith power over Ethernet (PoE) you don’t even need a power outlet in close proximity to your camera.
Z Power over Ethernet (PoE)nie musisz nawet posiadać gniazda prądu w bliskiej odległości kamery.
EnglishRussia is an important market outlet for Moldova's winemakers.
Rosja jest ważnym rynkiem zbytu dla mołdawskich wytwórców win.
EnglishPeople are not only afraid; they find an outlet in 'loving Big Brother', as described by George Orwell.
Ludzie boją się, ale czują też ulgę kochając swojego Wielkiego Brata, jak to określił George Orwell.
EnglishConversely, we also need to supply energy from land, so ships in port must be connected up to a power outlet.
Przeciwnie - powinniśmy dostarczać energię z lądu, więc statki w porcie powinny być podłączone do źródeł zasilania.
EnglishImprove the profitability of your retail outlet
poprawę rentowności punktu handlu detalicznego,
EnglishIt provides an outlet for the over-accumulation of capital through the commercialisation of environmental protection.
Stwarza to możliwość nadmiernego gromadzenia kapitału poprzez komercjalizację ochrony środowiska naturalnego.
EnglishWhen I get emails, people say, "Thank you for giving me this place, this outlet, where I can come after work and be myself."
Ludzie piszą w mailach: "Dziękuję za to miejsce, tę odskocznię, gdzie mogę przyjść po pracy i być sobą.
EnglishThe average American spends 19 percent of their income on their car, and there's a pressure for them to reduce that cost, yet they have no outlet today.
Przeciętny Amerykanin wydaje 19 procent swojego dochodu na samochód.
EnglishI thought this was going to be headline news in every media outlet, but it really wasn't, so I wanted to do a story that was a very different kind of underwater story.
Ale tak nie było, więc zrobiłem reportaż, inny, niż wszystkie podwodne opowieści.
EnglishOne significant outlet for the solution of the problem would be for the topic to be prioritised in political action plans.
Istotnym wyjściem prowadzącym do rozwiązania problemu mogłoby być nadanie sprawie priorytetu w trakcie planowania działań politycznych.
EnglishAnd as I said before, they hadn't invented the electric outlet either, so the washing machine was a particularly dangerous device.
Jak wcześniej powiedziałem, nie wymyślono jeszcze gniazda elektrycznego więc pralka była szczególnie niebezpiecznym urządzeniem.
EnglishIn this regard, the Eastern Partnership is an effective instrument and an outlet for the European aspirations of the Republic of Moldova's citizens.
W tym względzie Partnerstwo Wschodnie jest skutecznym instrumentem, jak też ujściem aspiracji europejskich dla obywateli Mołdawii.
EnglishThis invention will reduce global energy consumption by allowing remote control and automation of every outlet in every home and business.
Ten wynalazek zredukuje globalne zużycie energii przez możliwość zdalnej kontroli i automatyzacji każdego gniazdka, w każdym domu i miejscu pracy.
EnglishUse of filter devices which incorporate short inlet and outlet PVC-coated tubing has not resulted in significant leaching of DEHP.
Wykorzystanie sprzętu filtrującego wyposażonego w krótkie odcinki wlotowe i wylotowe drenów wykonanych z PCW nie powodowały istotnego wymywania zmiękczacza ftalowego DEHP.
EnglishIt is really a matter of how to secure an outlet for the European car industry, which we have weighed down with demands for emission reductions.
Sposób zapewnienia zbytu dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego to naprawdę ważna sprawa, której wagę zaniżyliśmy żądaniami dotyczącymi ograniczenia emisji.
EnglishIn the event of a system failure or a wall-outlet power failure, a backup battery power supply and reserve nitric oxide delivery system should be available.
Należy również zapewnić rezerwowy zestaw inhalacyjny do tlenku azotu oraz zasilanie akumulatorowe na wypadek awarii urządzenia lub zasilania sieciowego.
EnglishUse of filter devices such as those which incorporate short inlet and outlet PVC-coated tubing has not resulted in significant leaching of DEHP.
Wykorzystanie sprzętu filtrującego wyposażonego w krótkie odcinki wlotowe i wylotowe drenów wykonanych z PCW nie powodowały istotnego wymywania zmiękczacza ftalowego DEHP.
EnglishSo, from my point of view, it's important to publish it, but at the same time it does cause a confusion -- intentional on my behalf, but problematic for any outlet that I'm working with.
Więc, ja uważam, że to bardzo ważne, aby to opublikować, ale jednoczesnie to powoduje dezorientację- celową z mojej strony- ale sprawiającą problemy dla moich odbiorców.
English(FR) Mr President, I think it is not our role to act as an outlet for the arbitrary policy which the United States of America has unfortunately been deliberately pursuing in this area.
(FR) Panie przewodniczący! Uważam, że naszą rolą nie jest działanie z pozycji odbiorcy arbitralnej polityki, którą, niefortunnie, prowadzą na tym obszarze Stany Zjednoczone.