EN outlines
volume_up
{plural}

outlines
To bring up the outlines, follow these instructions for viewing Street View imagery.
Aby wyświetlić ich kontury, wykonaj te instrukcje wyświetlania zdjęć widoku ulicy.
And that's what's indicated in the green outlines.
To właśnie pokazują zielone kontury.
outlines (also: sketches)
volume_up
szkice {f pl}
outlines (also: profiles)
volume_up
zarysy {f pl}
Thirdly, there are the outlines of essential components of the Bali Action Plan, namely a common vision, mitigation, adaptation, technologies and financing.
Po trzecie, stanowisko zawiera zarysy najważniejszych elementów programu działań z Bali, czyli wspólną wizję, łagodzenie zmian klimatu, adaptację do niej, technologie i finansowanie.

Context sentences for "outlines" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt outlines a wide range of measures to reduce the current high youth unemployment.
Obejmuje ona szeroką gamę środków ograniczenia aktualnie wysokiego bezrobocia.
EnglishThe following box outlines the measures taken by the Governing Council on 10 May 2010.
Poniższa ramka przedstawia środki podjęte przez Radę Prezesów 10 maja 2010 r.
EnglishObviously, this report also outlines long-term strategic prospects.
Oczywiście w sprawozdaniu omawia się również długoterminowe możliwości strategiczne.
EnglishThe following table outlines the tags required for Sitemaps listing web URLs.
W poniższej tabeli wymieniono tagi wymagane dla mapy witryny z listą internetowych adresów URL.
EnglishThe report clearly outlines a new direction - agricultural greening.
Sprawozdanie wyraźnie wytycza nowy kierunek: ekologizację rolnictwa.
EnglishNevertheless, this report provides clear outlines which countries should follow.
Niemniej jednak w przedmiotowym sprawozdaniu określono wyraźnie wytyczne, do których państwa te powinny się stosować.
EnglishThe action plan outlines the solutions necessary to ensure the success of satellite navigation.
Plan działania ukazuje rozwiązania niezbędne do zagwarantowania powodzenia systemów nawigacji satelitarnej.
EnglishThe resolution outlines a number of problems encountered by Christians in the Middle East.
W rezolucji zarysowano szereg problemów, z jakimi spotykają się społeczności chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie.
EnglishHowever, I cannot yet see any clear outlines.
Nie możemy jednak dopatrzeć się żadnych wyraźnych zarysów tej unii.
EnglishI welcome the support of MEPs for this report, which outlines clear proposals to this end.
Z zadowoleniem przyjmuję poparcie posłów do PE dla przedmiotowego sprawozdania, które zawiera jasne wnioski w tej sprawie.
EnglishYour work programme outlines those goals.
Cele do osiągnięcia określa pański program prac.
EnglishThe report on the gender pay gap outlines many specific ways the EU can tackle this problem.
W sprawozdaniu dotyczącym różnic w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet przedstawiono wiele konkretnych sposobów rozwiązania problemu przez UE.
EnglishThe report outlines the framework in which the cohesion policy can play a role in improving the Union's competitiveness.
W sprawozdaniu przedstawiono ramy, w jakich polityka spójności może odegrać rolę w poprawie konkurencyjności Unii.
EnglishThe document also outlines how to improve the defence of consumer rights and remove obstacles to business.
Dokument ten określa także, jak wzmocnić ochronę praw konsumentów oraz usunąć przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej.
EnglishThis is accompanied by an action plan which outlines the first steps that will be taken towards implementing the policy.
Towarzyszy mu plan działań, który nakreśla pierwsze kroki, jakie zostaną podjęte w kierunku wdrożenia tej polityki.
EnglishThe Committee on Transport and Tourism decided that it is desirable to retain the basic outlines of the draft directive.
Komisja ds. Transportu i Turystyki postanowiła, że wskazane jest zachowanie podstawowego zarysu projektu dyrektywy.
EnglishMr President, Commissioner, the report presented today outlines a new direction for the common agricultural policy.
Panie przewodniczący, panie komisarzu!
EnglishAt the same time it outlines a general strategic approach on increasing the resilience of the EU to the impacts of climate change.
Równocześnie podkreślono w nim ogólne podejście strategiczne dotyczące zwiększenia odporności UE na wpływ zmian klimatu.
EnglishThe report outlines important steps towards a balance between men and women in the academic sphere.
Sprawozdanie przedstawia szereg ważnych działań, które należy podjąć, aby doprowadzić do równowagi między mężczyznami i kobietami w sferze akademickiej.
EnglishThat outlines the situation.
Tak w zarysie przedstawia się sytuacja.