"outlying" translation into Polish

EN

"outlying" in Polish

volume_up
out {noun}
PL
volume_up
out {adv.}
volume_up
out {interj.}
PL

EN outlying
volume_up
{adjective}

outlying
It is an outlying area within the European Union, with major accessibility and connectivity problems.
Jest to obszar peryferyjny Unii Europejskiej borykający się z problemami w zakresie dostępności i połączeń.

Context sentences for "outlying" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is necessary to work out an Employment Framework for outlying regions of the EU such as Latgale.
Konieczne jest opracowanie programu zatrudnienia dla takich peryferyjnych regionów UE jak Łatgalia.
EnglishI voted against this report's proposal as I believe it will harm the outlying Member States.
Głosowałem za odrzuceniem przedmiotowego projektu sprawozdania, ponieważ uważam, że będzie on szkodliwy dla obrzeżnych państw członkowskich.
EnglishThe important thing is for the universal postal service also to be guaranteed for everyone, including people in outlying areas and islands.
Jest ważne, by powszechną usługę pocztową zagwarantować wszystkim, w tym osobom zamieszkującym na odległych obszarach oraz na wyspach.
EnglishHowever, the levying of this charge will remain a reality and will bring an increase in the existing costs for the outlying countries of the EU.
Jednak nałożenie wspomnianej opłaty pozostanie faktem i będzie wiązać się ze wzrostem istniejących kosztów w krajach obrzeżnych UE.
EnglishThe levying of a charge on heavy goods vehicles is a measure which penalises the outlying countries of the EU, such as Greece, Italy, Spain and Portugal.
Nałożenie opłat na pojazdy ciężarowe to środek, który uderza w obrzeżne kraje UE, takie jak Grecja, Włochy, Hiszpania i Portugalia.
EnglishOnce the outlying regions resulting from previous enlargements having been exhausted, there is a need to grow further and to reach new markets.
Po wyczerpaniu oddalonych regionów przyłączonych w ramach poprzednich rozszerzeń istnieje obecnie konieczność dalszego rozrastania się i sięgania po nowe rynki.
EnglishThis measure penalises the outlying countries of the European Union, which is particularly onerous in the context of the financial crisis that we are currently experiencing.
Środek ten uderza w kraje obrzeżne Unii Europejskiej, co jest szczególnie uciążliwe w warunkach kryzysu gospodarczego, którego obecnie doświadczamy.
EnglishI am pleased that the major criteria for the coverage required was territory and not solely population, which means that our rural and outlying areas can be served.
Cieszę się, że do podstawowych kryteriów zaliczono obszar terytorium, a nie jedynie populację, co oznacza możliwość obsługiwania obszarów wiejskich i odległych.
EnglishI do not believe that the Commission set out to inflict an additional tax or wanted to penalise countries situated to the west and east, in other words, more outlying countries.
Nie uważam, że Komisja postanowiła narzucić dodatkowy podatek lub chce penalizować kraje zlokalizowane na zachodzie lub wschodzie, czyli kraje bardziej oddalone od centrum Europy.