"outmoded" translation into Polish

EN

"outmoded" in Polish

EN outmoded
volume_up
{adjective}

One of the roots of the problem is cited as being the current transitional system of VAT, which is complex and outmoded.
Jako jedna z podstawowych przyczyn problemu wymieniany jest obecny przejściowy system VAT, który jest złożony i przestarzały.
There must be no relapse into outmoded thinking, into protectionism, into a policy of compartmentalisation or into a race for subsidies.
Nie może ponownie wpaść w przestarzałe tory myślowe, w protekcjonizm, politykę dzielenia rynku, ani też w wyścig o dotacje.
. ~~~ We're thinking beauty is in the limbic system -- if that's not an outmoded idea.
Myślimy, że piękno jest w systemie limbicznym - o ile to nie jest to przestarzała idea.
outmoded (also: dowdy, groovy, outdated, unfashionable)
volume_up
niemodny {adj. m}
outmoded (also: outdated, out-of-date, played-out)

Synonyms (English) for "outmoded":

outmoded

Context sentences for "outmoded" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. ~~~ We're thinking beauty is in the limbic system -- if that's not an outmoded idea.
Myślimy, że piękno jest w systemie limbicznym - o ile to nie jest to przestarzała idea.
EnglishThey do not need the outmoded liberal theories that have drawn us into an unprecedented world crisis.
Nie potrzebują niemodnych liberalnych teorii, które wpędziły nas w bezprecedensowy kryzys światowy.
EnglishDiscrimination against people living with HIV/AIDS must be effectively outmoded across the European Union.
Należy położyć ostateczny kres dyskryminacji osób dotkniętych HIV/AIDS w całej Unii Europejskiej.
EnglishThere must be no relapse into outmoded thinking, into protectionism, into a policy of compartmentalisation or into a race for subsidies.
Nie może ponownie wpaść w przestarzałe tory myślowe, w protekcjonizm, politykę dzielenia rynku, ani też w wyścig o dotacje.
English. - (DE) By adopting the Ehler report the European Parliament has decided on a completely outmoded energy strategy.
na piśmie. - (DE) Przyjmując sprawozdanie posła Ehlera, Parlament Europejski postawił na całkowicie przestarzałą strategię energetyczną.
EnglishThe common position is an outmoded, outdated instrument adopted last century by 15 Member States of the European Union.
To wspólne stanowisko jest przebrzmiałym, przestarzałym instrumentem, który został przyjęty w ubiegłym wieku przez 15 państw członkowskich Unii Europejskiej.
English. - (FR) Of course we shall support this courageous report, which attacks outmoded practices - practices which are spreading across Europe as a result of immigration.
Oczywiście poprzemy to odważne sprawozdanie, które atakuje przebrzmiałe praktyki szerzące się w Europie w związku z imigracją.
EnglishIn this situation, one would think that a repressive approach was outmoded, yet the Turkish authorities have once again embarked on a widespread wave of arrests.
W tej sytuacji można by pomyśleć, że represyjne podejście wyszło z mody, ale tureckie władze kolejny raz rozpoczęły szeroko zakrojoną akcję aresztowań.
EnglishThere are technologies that do meet all of these requirements, meaning that x-rays, radiographs and naked images must be outmoded, which is where we are going wrong at the moment.
Istnieją technologie, które spełniają wszystkie te wymogi, co oznaczałoby, że rentgen, radiografia i obrazy nagich ciał muszą odejść do lamusa, i tu właśnie popełniamy obecnie błąd.