EN output
volume_up
{noun}

1. general

output
Around 40% of our artistic output in Europe is affected by orphanhood.
Około 40 % naszego artystycznego dorobku europejskiego cierpi właśnie z powodu osierocenia.

2. "of monitor"

output (also: cue, signal, theme, tone)

3. "of composer, writer"

Currently nearly all African countries are lagging behind with regard to scientific output and scientific capacity.
Obecnie niemalże wszystkie kraje afrykańskie pozostają w tyle w zakresie twórczości naukowej i zdolności w dziedzinie nauki.
There is no cultural output without its creators, and if they are not paid for the work they do, the result is a limit to cultural growth.
Twórczość kulturowa nie istnieje bez swoich twórców, a jeśli nie dostają oni wynagrodzenia za wykonywaną pracę, rozwój kulturowy ulega ograniczeniu.

4. industry

output
Ending set-aside is expected to increase output by at least 10 million tonnes of cereals.
Oczekuje się, że na skutek zaprzestania odłogowania produkcja zbóż wzrośnie o co najmniej 10 milionów ton.
The output per head there is USD 714 a year.
Produkcja per capita wynosi tam rocznie 714 USD.
And that's twice the energy output, weight for weight, than a hummingbird -- absolutely astonishing.
I jest to podwójna produkcja energii, w tym samym stopniu co koliber -- absolutnie zapiera dech w piersiach.
output
They are interested in the quality and productivity of political output.
Interesuje ich jakość i wydajność produkcji politycznej.
And I got all these force measurements, and then I went and looked at the force output of the system.
No i miałam już te wszystkie pomiary i wtedy spojrzałam na wydajność całego systemu.
And then you look at the outputs and you start measuring what comes out.
Patrzymy na wydajność i widzimy, co daje rozwiązanie.

5. film & TV

output
Ending set-aside is expected to increase output by at least 10 million tonnes of cereals.
Oczekuje się, że na skutek zaprzestania odłogowania produkcja zbóż wzrośnie o co najmniej 10 milionów ton.
The output per head there is USD 714 a year.
Produkcja per capita wynosi tam rocznie 714 USD.
And that's twice the energy output, weight for weight, than a hummingbird -- absolutely astonishing.
I jest to podwójna produkcja energii, w tym samym stopniu co koliber -- absolutnie zapiera dech w piersiach.

6. mining

output (also: mining)

7. physics

8. IT

output
Input, output: 90 minutes." ~~~ This includes a large amount of human error.
Wejście, wyjście: 90 minut.” „Jest tam dużo błędów człowieka.”
And so, if you think of cancer as a system, there's an input and an output and a state in the middle.
Tak więc, jeśli pomyślisz o raku jako o systemie, istnieje wejście, wyjście i stan pośredni.
This now is the third different output.
„Ten teraz to trzecie, jeszcze inne wyjście.

9. IT: "data"

output
So what we do in our field is we change and input, we give aggressive chemotherapy, and we say, "Did that output get better?
. ~~~ I pytamy czy dane wyjściowe uległy poprawie?

Synonyms (English) for "output":

output

Context sentences for "output" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith just 7% of the world's population, Europe accounts for 30% of economic output.
Posiadając zaledwie 7% światowej populacji, Europa daje 30% produkcji światowej.
EnglishNo less than 74% of the industrial output of my constituency is now exported.
Co najmniej 74% produkcji przemysłowej z tego regionu przeznaczone jest na eksport.
EnglishHydrochlorothiazide increases urine output, which also lowers blood pressure.
Hydrochlorotiazyd zwiększa wydalanie moczu, co również obniża ciśnienie tętnicze krwi.
EnglishLower glucagon concentrations lead to decreased hepatic glucose output.
Niższe stężenie glukagonu powoduje zmniejszenie uwalniania glukozy przez wątrobę.
EnglishThese are all earthshaking activities, none of which seem to have any concrete output.
Wszystko to działania zmieniające świat, z których żadne nie daje wymiernego efektu.
EnglishAnyway, he had to do all this because he was completely obsessed with output.
W każdym razie, robił to wszystko, bo miał obsesję na punkcie produkcji.
EnglishProducer organisations account today for 40% of the total output of fruit and vegetables.
Dziś organizacje producentów odpowiadają za 40 % łącznej produkcji owoców i warzyw.
EnglishNo more than 1.5 times the required diffuser power output should be needed from the laser.
Wymagana moc nie powinna przekraczać 1, 5 - krotności mocy wyjściowej lasera.
EnglishIn fact, only one third of agricultural output produced in Africa even reaches the market.
W rzeczywistości, tylko 1/3 produkcji rolnej wyprodukowanej w Afryce, trafi na rynek.
EnglishAround 40% of our artistic output in Europe is affected by orphanhood.
Około 40 % naszego artystycznego dorobku europejskiego cierpi właśnie z powodu osierocenia.
EnglishHydroelectric power accounts for 2/3 of the country's electricity output.
Energia produkowana przez elektrownie wodne stanowi 2/3 energii produkowanej przez to państwo.
English. ~~~ If you can bring in more rats, we can actually make the output even bigger.
2$ za metr kwadratowy, my to robimy za 1.18$ i nadal możemy obniżyć tę cenę.
EnglishSimilarly, when you put motor output on movement output, it's extremely noisy.
Nakładanie się motoryki na ruch jest to także bardzo głośne.
English. ~~~ We're not taking the nine kilograms of output yet.
Nie wykorzystujemy jeszcze tego pomysłu, nie bierzemy tych 9 kg.
EnglishOn the right-hand side, [0,0] input is a 1 output, which goes up.
Po prawej stronie, wejście [0,0] równa się 1, co oznacza ruch w górę.
EnglishSo you could have something that climbs along and reads it and can output at one to one.
Wystarczy coś co tam dotrze i je odczyta i może odtworzyć 1:1.
EnglishBut to be able to give them high-quality output you need to adapt technology to their needs.
Ale by zapewnić im wysoką jakość usług, trzeba najpierw zaadaptować technologię do ich potrzeb.
EnglishIt may even be a one-to-one ratio on the energy input and the energy output.
Może dojść do tego, że będziemy mieli stosunek jeden do jeden energii zużytej na energię wyprodukowaną.
EnglishThat's something like eight percent of the total agricultural output globally.
Jest to mniej więcej 8% całkowitego produktu światowego rolnictwa. ~~~ Całkowicie umyka to naszej uwadze.
EnglishYou can hire those people as employees, you can coordinate their work and you can get some output.
Można zatrudnić tych ludzi, nadzorować i koordynować ich pracę, a następnie w nią ingerować.