EN outright
volume_up
{adjective}

outright (also: direct, forthright, hands-on, immediate)
. ~~~ During this expedition I expected him to be killed outright, and us as well.
Szukał tam przebaczenia twierdząc, że dąży do zmiany bytu jego dziecięcych żołnierzy Podczas tej wyprawy sądziłem, że zostanie bezpośrednio zamordowany, a my razem z nim.
One of the ECB’s monetary policy instruments is that of ‘structural operations’, and one of these operations is the outright purchase of certain assets that are eligible as collateral.
Jednym z instrumentów polityki pieniężnej EBC są tzw. operacje strukturalne, do których należą bezpośrednie zakupy określonych aktywów kwalifikujących się jako zabezpieczenie.
volume_up
pełny {adj. m}
outright (also: decided, determined, explicit, robust)
Furthermore, when it comes to the European arrest warrant, frankly my doubts turn into outright opposition.
Ponadto jeśli chodzi o europejski nakaz aresztowania, to szczerze mówiąc moje wątpliwości obracają się w zdecydowany sprzeciw.
outright (also: cash, in cash)
Pięciolatki zwyczajnie kłamią.
outright (also: apparent, blatant, declared, explicit)
volume_up
jawny {adj. m}
The complaints that have been heard are outright political electioneering.
Skargi, które usłyszeliśmy są jawną agitacją wyborczą.
The Christian minority in Mesopotamia has been exposed to outright religious persecution for years.
Mniejszość chrześcijańska w Mezopotamii od lat narażona jest na jawne prześladowania na tle religijnym.
Some people see this as an unacceptable attack on human rights and as outright discrimination.
Niektórzy ludzie postrzegają to jako niedopuszczalny atak na prawa człowieka i jawną dyskryminację.
outright (also: full-fledged, fully-fledged)
outright (also: ill-concealed, naked, raw, frank)

Synonyms (English) for "outright":

outright

Context sentences for "outright" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is why we need an outright rejection of Article 47 because nothing else will do.
Dlatego musimy stanowczo odrzucić artykuł 47, gdyż nie możemy nic więcej zrobić.
EnglishThis policy is an affront to humanity and must therefore be rejected outright.
Taka polityka to zniewaga dla człowieczeństwa i dlatego trzeba ją stanowczo odrzucić.
EnglishNow, however, the socialist Mayor of Brussels has banned this demonstration outright.
Jednakże socjalistyczny burmistrz Brukseli zakazał organizowania takiej demonstracji.
EnglishIn Bulgaria, however, heirs to terrorists and outright fascists are currently in power.
Jednak w Bułgarii spadkobiercy terrorystów i zwyczajnych faszystów są obecnie u władzy.
EnglishThis outright vote will do us Romanians, in particular, a big favour.
Takie zdecydowane głosowanie wyświadczy olbrzymią przysługę, szczególnie obywatelom Rumunii.
EnglishOn the campaign trail, the voters ask us outright. Where is Europe?
Podczas kampanii wyborcy pytają jednak wprost: jaka jest rola Europy?
EnglishWe treat the aspirations of our electorates with outright contempt.
Traktujemy aspiracje czterech elektoratów z wyjątkową pogardą.
EnglishThe complaints that have been heard are outright political electioneering.
Skargi, które usłyszeliśmy są jawną agitacją wyborczą.
EnglishSome people see this as an unacceptable attack on human rights and as outright discrimination.
Niektórzy ludzie postrzegają to jako niedopuszczalny atak na prawa człowieka i jawną dyskryminację.
EnglishOur aim was not just to avoid outright rejection, but to gain their support for the agreement.
Chodziło o to, by nie tylko uniknąć jednoznacznego odrzucenia, ale i zyskać ich poparcie dla umowy.
EnglishBut this school of thought is bordering on outright superstition.
Ale ta szkoła filozoficzna bliska jest zwyczajnemu zabobonowi.
EnglishTherefore, safety can only be achieved with an outright ban.
Dlatego bezpieczeństwo może być zapewnione wyłącznie poprzez wprowadzenie całkowitego zakazu.
EnglishGrowth has slowed down considerably, to the point of turning into an outright recession this year.
Doszło do znacznego spowolnienia wzrostu, w takim stopniu, że w tym roku wystąpi rzeczywista recesja.
EnglishThe Christian minority in Mesopotamia has been exposed to outright religious persecution for years.
Mniejszość chrześcijańska w Mezopotamii od lat narażona jest na jawne prześladowania na tle religijnym.
EnglishSo when you consider these two facts, it starts to make a little less sense that we have to own one outright.
Jeśli więc rozważysz te dwa fakty, konieczność posiadania auta zaczyna mieć coraz mniej sensu.
EnglishThe political background in Syria and Yemen has been, for a long time, authoritarian or outright dictatorial.
Podłoże polityczne w Syrii i Jemenie jest od długiego czasu autorytarne lub całkowicie dyktatorskie.
EnglishThe earthquake and the cholera epidemic that followed it were an outright disaster for the people of Haiti.
Trzęsienie ziemi i epidemia cholery, jaka po nim nastąpiła, były prawdziwą tragedią dla ludności Haiti.
EnglishFurther experiments on animals will be banned outright.
Dalsze badania na zwierzętach będą całkowicie zakazane.
EnglishI believe that we should have an outright ban.
Uważam, że powinniśmy wprowadzić stanowczy zakaz ich stosowania.
EnglishTechnical features of Outright Monetary Transactions
Szczegóły techniczne bezwarunkowych transakcji monetarnych