EN

outside {adverb}

volume_up
outside
Human rights are our European trade mark both within and outside Europe.
Prawa człowieka są naszym znakiem rozpoznawczym zarówno w Europie, jak i poza nią.
Looking for advice on doing business abroad within or outside the EU?
Potrzebujesz porady, jak prowadzić działalność gospodarczą w UE lub poza nią?
Let us particularly make sure that this research is not relocated outside Europe.
Postarajmy się szczególnie o zapewnienie, by badania te nie zostały przeniesione poza Europę.
They are outside, giving television interviews and trying to present their position.
Są na zewnątrz, udzielają wywiadów dla telewizji i próbują przedstawić swoje stanowisko.
Mr Brok, will you please leave the Chamber and have your discussion outside.
Proszę opuścić Izbę i kontynuować rozmowę na zewnątrz.
Outside, tanks are rolling past; the air trembles and stinks from burned petrol.
Na zewnątrz huczą czołgi, powietrze pełne smrodu drży gniewnie.
Outside, tanks are rolling past; the air trembles and stinks from burned petrol.
Na zewnątrz huczą czołgi, powietrze pełne smrodu drży gniewnie.
Mr Brok, will you please leave the Chamber and have your discussion outside.
Proszę opuścić Izbę i kontynuować rozmowę na zewnątrz.
They are outside, giving television interviews and trying to present their position.
na zewnątrz, udzielają wywiadów dla telewizji i próbują przedstawić swoje stanowisko.
This is where when you go outside, it's in black and white.
Można ją czytać na dworze.
And the night before, we camped, and my Tibetan friends said, "We are going to sleep outside."
Gdy wieczorem rozbijaliśmy obóz, koledzy z Tybetu powiedzieli: "Śpimy na dworze."

Context sentences for "outside" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
EnglishI believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.
Uważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.
EnglishWe cannot have administration of multiannual programmes outside the Commission.
Nie możemy mówić o zarządzaniu programami wieloletnimi bez udziału Komisji.
EnglishWe understand that a search is going on for property outside the European area.
Rozumiemy, że trwają poszukiwania nieruchomości poza Obszarem Europejskim.
EnglishFinland outside NATO is in good company with Sweden, Austria and Switzerland.
Pozostając poza NATO, jest w dobrym towarzystwie - ze Szwecją, Austrią i Szwajcarią.
EnglishAnd by night, artificial light in each one emanates and comes out to the outside.
A w nocy, sztuczne światło w każdym włosie emanuje i wychodzi na zewnątrz.
EnglishMany landlords have now acted shrewdly and have put up these patio heaters outside.
Wielu właścicieli zareagowało przebiegle i umieściło ogrzewacze tarasów na zewnątrz.
EnglishOver 60% of all fish and shellfish eaten in the EU are caught outside the EU.
Ponad 60 % wszystkich ryb i skorupiaków spożywanych w UE łowi się poza jej granicami.
EnglishI think that we really need an outside review of what has happened so far.
Uważam, że naprawdę potrzebny nam zewnętrzny przegląd dotychczasowych działań.
EnglishThese women and those young men united Iranians across the world, inside and outside.
Te kobiety i ci młodzi mężczyźni zjednoczyli Irańczyków na całym świecie, tu i tam.
EnglishThe only objective view would be to take an x-ray of Parliament from the outside.
Jedynym obiektywnym sposobem byłoby prześwietlenie Parlamentu z zewnątrz.
EnglishRussia stopped its tanks 40 km outside Tbilisi, as we in Europe had asked it to.
Rosja zatrzymała swoje czołgi 40 km od Tbilisi, gdy my, w Europie, o to ją poprosiliśmy.
EnglishThe number of those in need of outside assistance is estimated at two to three million.
Szacuje się, że pomocy z zewnątrz potrzebuje od dwóch do trzech milionów osób.
EnglishOutside was a contingent of the army, strike forces, police and civilian action forces.
Na zewnątrz zgromadziło się wojsko, oddziały specjalne, policja i cywilne bojówki.
EnglishYou can clean the outside of your SoloStar by wiping it with a damp cloth.
Wstrzykiwacz SoloStar można wycierać z zewnątrz za pomocą wilgotnej szmatki.
EnglishHow long can I keep my NutropinAq Pen and cartridge outside the refrigerator?
Przez jak długi czas można trzymać wstrzykiwacz i wkład wyjęty z lodówki?
EnglishI think the people outside will understand that this Parliament works for the citizen.
Myślę, że opinia publiczna zrozumie, że Parlament ten pracuje dla obywateli.
EnglishMost of these people have been to affected areas outside Europe, but not all.
Większość chorych, lecz nie wszyscy, odwiedzała dotknięte epidemią obszary poza Europą.
EnglishThis monetary iron curtain separates those outside the euro area from those within it.
Ta walutowa żelazna kurtyna oddziela kraje strefy euro od krajów spoza niej.
EnglishHuman rights are our European trade mark both within and outside Europe.
Prawa człowieka są naszym znakiem rozpoznawczym zarówno w Europie, jak i poza nią.