EN to overtake
volume_up
[overtook|overtaken] {verb}

1. general

to overtake (also: to nobble)
to overtake
to overtake (also: to avoid, to pass)
volume_up
wyminąć {pf. v.}
to overtake (also: to overtake by running)
to overtake (also: to reach up to)
volume_up
dosięgać {ipf. v.}
to overtake
in writing. - (LT) Modern advertising has long overtaken the legal framework of this area.
na piśmie - (LT) Nowoczesna reklama już dawno wyprzedziła ramy prawne w tym obszarze.
This decision will soon be overtaken by events, however.
Decyzja ta jednak zostanie wkrótce wyprzedzona przez wydarzenia.
We may not be able to overtake China and India in the quantity of research, but we can definitely offer quality and better conditions for implementing ideas.
Być może nie uda nam się wyprzedzić Chin i Indii pod względem ilości badań, ale zdecydowanie możemy zaoferować jakość i lepsze warunki realizacji pomysłów.
Universities elsewhere may be overtaking us, but they owe their beginnings to European universities.
Uniwersytety w innych częściach świata mogą nas wyprzedzać, ale przecież swe początki zawdzięczają uniwersytetom europejskim.
I would say to both of them that the biggest threat to all markets will be if we get overtaken by pollution.
Pragnę powiedzieć obydwojgu, że największe zagrożenie dla wszystkich rynków wystąpi wtedy, gdy wyprzedzą nas zanieczyszczenia.
The EU needs to set its course firmly towards a low-carbon future; otherwise it will be overtaken by other countries that are now keen to make up for lost time.
UE musi zdecydowanie zmierzać w przyszłości w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, gdyż w innym przypadku wyprzedzą ją inne kraje, które teraz bardzo chcą nadrobić stracony czas.
to overtake
volume_up
zrównać się z {r. v.} (kimś/czymś)
to overtake
volume_up
zrównywać się z {r. v.} (kimś/czymś)

2. figurative

to overtake (also: to conquer)
to overtake
to overtake
to overtake

Context sentences for "to overtake" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPour out thine indignation upon them, And let the fierceness of thine anger overtake them.
Niech się zaćmią oczy ich, aby nie widzieli, a biodra ich niech się zawżdy chwieją.
EnglishAnd David inquired of Jehovah, saying, If I pursue after this troop, shall I overtake them?
A tak się Dawid radził Pana, mówiąc; Mamli gonić to wojsko, i dogonięli go?
EnglishTerrors overtake him like waters; A tempest stealeth him away in the night.
Zachwycą go strachy jako wody, w nocy go porwie wicher.
EnglishAnd he answered him, Pursue; for thou shalt surely overtake [them], and shalt without fail recover [all].
A Pan mu rzekł: Goń; bo zapewne ich dogonisz, i zapewne odbijesz plon.
EnglishBut my words and my statutes, which I commanded my servants the prophets, did they not overtake your fathers?
Wszakże izali słowa moje i ustawy moje, którem rozkazał prorokom, sługom moim, nie zasięgły ojców waszych?
EnglishAll the sinners of my people shall die by the sword, who say, The evil shall not overtake nor meet us.
Wszyscy grzesznicy z ludu mojego od miecza pomrą, którzy mówią: Nie przybliży się do nas, ani nas zachwyci to złe.
EnglishI wonder how long it is going to be before some of the developing countries overtake the poorest European countries.
Zastanawiam się, ile czasu minie, zanim niektóre kraje rozwijające się przegonią najuboższe kraje europejskie.
EnglishYou cannot overtake extremist right-wing nationalists even further to the right, which is what some people are trying to do.
Nie można prześcignąć prawicowych nacjonalistów jeszcze bardziej w prawo, co niektórzy starają się zrobić.
EnglishLet the enemy pursue my soul, and overtake it; Yea, let him tread my life down to the earth, And lay my glory in the dust.
Jeźlim złe oddał temu, który ze mną w pokoju mieszkał; jeźliżem nie wyrwał tego, który mię dręczył bez przyczyny:
Englishand all these blessings shall come upon thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of Jehovah thy God.
I przyjdą na cię te wszystkie błogosławieństwa, i trzymać się ciebie będą, jeźli będziesz posłusznym głosu Pana, Boga twego.
EnglishWe will overtake China by 2034.
Prześcigniemy Chiny przed 2034 rokiem.
EnglishNot only has Japan been ahead for some time, South Korea has gone into third place, and China is just about to overtake Germany.
Nie tylko Japonia prowadzi już od jakiegoś czasu, ale i Południowa Korea zajęła trzecie miejsce, a Chiny zaraz przegonią Niemców.
EnglishFinancial Times printed this picture of an Indian textile factory with the title, "India Poised to Overtake China in Textile."
Financial Times opublikował to zdjęcie indyjskiej fabryki tekstyliów pod tytułem: „Indie gotowe, by prześcignąć Chiny w przemyśle tekstylnym”.
EnglishAccording to a report produced in 2011 by Thomson Reuters entitled 'Patented in China', China is going to overtake Japan and the US in terms of numbers of patents.
Według raportu firmy Thomson Reuters z 2011 roku Chiny prześcigną Japonię i Stany Zjednoczone pod względem liczby patentów.
EnglishTherefore is justice far from us, neither doth righteousness overtake us: we look for light, but, behold, darkness; for brightness, but we walk in obscurity.
Dlatego oddalił się sąd od nas, a nie dochodzi nas sprawiedliwość; czekamy na światłość, a oto ciemność; na jasność, ale w ćmie chodzimy.
Englishand it came to pass about the time of the shutting of the gate, when it was dark, that the men went out; whither the men went I know not: pursue after them quickly; for ye will overtake them.
A gdy bramę zamykano w zmierzch, oni mężowie wyszli; i nie wiem, dokąd poszli; gońcież ich co najrychlej, bo ich dościgniecie.
English(SK) If we actually want to overtake the US, Japan and other world leaders in science and technology and if we want Europe to set the tone, then the necessary preconditions must be created.
(SK) Jeśli faktycznie chcemy prześcignąć USA, Japonię i innych światowych liderów w nauce i technologii, jeśli chcemy, aby Europa narzucała ton, trzeba stworzyć ku temu niezbędne warunki.